• «BA-kandidaters vurdering av overgangen fra utdanning til arbeidslivet». Kandidatundersøkelse av utvalgte bachelorutdanninger ved Høgskolen i Hedmark avsluttet 2011 og 2012. 

   Berg, Bjørn; Knudsmoen, Hege (Rapport;5/14, Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler kandidater som avsluttet sin utdanning i 2011 og 2012 på en del av bachelorutdanningene ved Høgskolen i Hedmark: BA i landbruksteknikk, BA i utmarksforvaltning, BA i animasjon, BA i virtuell ...
  • Bak diagnosen - en kognitiv terapeutisk tilnærming til pasienter med schizofreni 

   Bakka, Erlend Jørstad; Sæther, Karl-Oskar (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: Å møte vrangforestillinger kan oppleves vanskelig, og det kan være utfordrende å møte de som har dem på en måte som ikke virker krenkende for pasienten. Hensikt: Undersøke om kognitiv terapi og dens prinsipper ...
  • Balancing hunting regulations and hunter satisfaction: An integrated biosocioeconomic model to aid in sustainable management 

   Wam, Hilde Karine; Pedersen, Hans Christian; Hjeljord, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Hunting of game animals needs to be regulated, either through the number of permits or the bag size allowed per hunter. Such regulations may, however, jeopardize hunter satisfaction, on which game managers depend. Consequently, ...
  • Balanseferdigheter blant 2-åringer i to forskjellige barnehager. 

   Frydenlund, Vilde (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Barnehagens innhold og oppgaver er en viktig brikke i barns utvikling. Denne oppgaven tar for seg barns fysiske utvikling, grovmotorikk og balanseferdighet. Datainnsamlingen har foregått i to forskjellige barnehager ...
  • Balanseferdigheter. 

   Bergerseter, Mia In Hee Solvang (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg sett på femåringers balanseferdigheter i en natur – og gårdsbarnehage og i en tradisjonell barnehage. Formålet med denne oppgaven er å sammenligne disse to barnehagene, og se om det var ...
  • Balansert målstyring - hvordan sikre optimal nytteeffekt av styringssystemet i kommunal sektor. Case: Ullensaker kommune 

   Boyle, Natalia; Ihasee, Tone Kristine (Master thesis, 2015)
   Hensikten med oppgaven er å kartlegge utfordringene med balansert målstyring som styringssystem i kommunal sektor for å finne ut hvordan sikrer kommunen optimal nytteeffekt av styringssystemet. I denne oppgaven undersøkes ...
  • Balansert målstyring i Elverum kommune. -en studie av implementering og bruk av balansert målstyring som styringsverktøy i Elverum kommune 

   Løvbak, Kjell Rune (Master thesis, 2014)
   Bakgrunnen for masteravhandlingen «Balansert målstyring i Elverum kommune» var forfatterens interesse for styringssystemer i offentlig sektor. Forfatteren har bakgrunn fra flere kommuner som på hver sin måte har benyttet ...
  • BallBouncer : interactive games for theater audiences 

   Sieber, Jane; McCallum, Simon; Wyvill, Geoff (Conference object, 2009-12-17)
   Members of a theater audience see themselves in a mirror image projected on to a large screen. This `mirror' is augmented by virtual balls that bounce realistically when hit by the audience. The effect is created with ...
  • "Bare en narkoman" 

   Nilsen, Mari; Lindberg, Ingeborg Ystaas (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: ”Bare en narkoman”, ”Just an addict”. Problemstilling: ”Hvordan ivaretar sykepleiere opioidavhengige pasienter med behov for smertebehandling på somatisk sykehus?”. Kort beskrivelse av oppgaven: Oppgaven tar for ...
  • Barn av Jehovas vitner i Skolen 

   Medlie, Kristian Aagaard-Nilsen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven omhandler barn av Jehovas vitner i skolen, hvilke utfordringer de kan møte på og hvordan lærere kan møte disse utfordringene på skolen og i undervisningssammenheng. Lærerens rolle vil, gjennom ...
  • Barn er motiverte 

   Senstad, Petter (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Motivasjon er et begrep som ofte brukes i skolesammenheng. I følge Manger (2010), kan motivasjon betraktes som en tilstand som forårsaker aktivitet hos individet, styrer aktiviteten i bestemte retninger og ...
  • Barn i krise som følge av samlivsbrudd : barnehagepersonalets erfaringer 

   Grindal, Hege (Master thesis, 2008)
   Norsk: Studiens hensikt er å belyse hvordan barnehagepersonalet kan bidra til lindring hos barn i krise som følge av samlivsbrudd. Selv om de fleste barn takler foreldrenes samlivsbrudd på en hensiktsmessig måte, opplever ...
  • Barn i sorg. 

   Wennerstrand, Oda (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Min problemstilling: Hvilke kunnskaper bør barnehagelæreren ha om barns sorg og sorgreaksjoner ved dødsfall i nære relasjoner? Hensikten med denne oppgaven er å vurdere hvilke kunnskaper barnehagelæreren og øvrige ...
  • Barn og diabetes type 1 

   Ramstad, Marte Elise; Sagbakken, Sina Bekkelund (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Vi har valgt denne problemstillingen fordi diabetes type 1 er svært utbredt hos barn i Norge. Videre har vi lite erfaringer med barn og ønsket å lære mer om denne pasientgruppen. Vi ønsket videre å se på hvordan ...
  • Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres? 

   Stokke, Anne; Weydahl, Andi; Calogiuri, Giovanna (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Norsk sammendrag: Vi målte det fysiske aktivitetsnivået til 42 barn i løpet av en vanlig dag i barnehagen ved hjelp av ulike instrumenter. Denne studien vil gi kunnskap om barns fysiske aktivitet i barnehagen, og om barnas ...
  • Barn og natur : en spørreundersøkelse om kunnskap og holdning til naturen blant norske femteklassinger 

   Lillebo, Hans Martin; Gundersen, Hege; Nilsen, Erlend Birkeland (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Det er en tendens til at nærhet til naturen gir positive utslag for barna fra landet i forhold til naturopplevelse (litt høyere score enn barna fra byen). Den samme tendensen er ikke gjeldende i forhold til bruken ...
  • Barn som ikke leker med andre barn. 

   Madsen, Tonje (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Tema for denne oppgaven er barnehagebarns alenelek. Målsetningen for undersøkelsen er å finne ut hva slags tanker og erfaringer barnehageansatte har, rundt barn som leker alene i barnegruppa. Hvilke årsaker tror ...
  • Barn som pårørende 

   Drågen, Gry Cecilie Løkkesveen; Tveitane, Unn Torill (Student paper, others, 2014)
   Bakgrunn: I Norge finnes det tall på at 34.000 barn lever som pårørende med en forelder med kreft. Det viser seg at kreftsykepleier møter barn som pårørende i stadig økende grad, og det er viktig med kunnskap om denne ...
  • Barn som pårørende 

   Hagen, Heidi Solli; Halvorsen, Lena Solberg (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: «Barn som pårørende» Hensikt: Å få økt kunnskaper om hvordan sykepleier kan møte barn som pårørende på en psykiatrisk avdeling, og hvordan ivareta de gjennom samtale og kommunikasjon. Ved å belyse dette ønsker vi ...
  • «Barn som pårørende er også vårt ansvar» 

   Øieroset, Oda Hansen; Ruset, Vilde Øvstedal (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Barn som pårørende er også vårt ansvar.» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gi trygghet til barn på sykehus der forelder er akutt alvorlig syk?» Formål: I 2010 fikk barn som pårørende rettigheter i form ...