Now showing items 6015-6034 of 7822

  • A S[c]reed for Digital Fiction 

   Bell, Alice; Ensslin, Astrid; Ciccoricco, David; Rustad, Hans Kristian; Laccetti, Jessica; Pressman, Jessica (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  • Sagatun brukerstyrt senter : Brukererfaringer 

   Øvergaard, Marthe (Master thesis, 2010)
   Hensikten med denne studien er å få en forståelse av hvordan tidligere faste brukere ved Sagatun Brukerstyrt senter har opplevd tiden de var aktive ved senteret og om dette har hatt noen innvirkning på deres livssituasjon. ...
  • Sagatun Brukerstyrt Senter: Brukererfaringer 

   Øvergaard, Marthe (Rapport;01/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Hensikten med denne studien er å få en forståelse av hvordan tidligere faste brukere ved Sagatun Brukerstyrt senter har opplevd tiden de var aktive ved senteret og om dette har hatt noen innvirkning på ...
  • Sagatun Brukerstyrt Senter: Brukerstyring i praksis: Beskrivelse av mål og verdier 

   Granerud, Arild; Granlien, Linda (Høgskolen i Hedmark - Rapport;05/2010, Research report, 2010)
   Norsk: Visjonen brukerstyrt senter ble lansert av Mental Helse Hedmark i 1997 med en målsetting om realisering innen 10 år. I 2004 ble Mental Helse Hedmarks prosjekt Brukerstyrt Senter Hedmark førsteprioritert av Rådet for ...
  • Sakprosa på mellomtrinnet. 

   Fjeldberg, Malin Aasen (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Oppgaven tar for seg problemstillingen: Hva tenker lærere om lesing av sakprosatekster på mellomtrinnet? Jeg har benyttet meg av en kvalitativ metode, og samlet inn data gjennom intervju med fire lærere på ...
  • Saksbehandlingspraksis ved lovanvendelse og skjønnsutøvelse etter lov om sosiale tjenester i NAV. 

   Billbo, Tina; Glemmestad, Hanne (Arbeidsnotat;201, Working paper, 2014)
   Rapporten handler om å finne svar på om lovanvendelse eller skjønnsutøvelse kan forklare forskjeller i utbetaling av økonomisk stønad mellom 6 ulike NAV kontor på Østlandet. Problemstillingen søkes besvart ved intervju og ...
  • Saksbehandlingstid i UDI 

   Aziz, Mustafa (Bachelor thesis, 2013)
   Fra innledning: UDI har press på seg fra politikere og samfunnet om en mer effektiv organisasjon. UDI får inn mange søknader hver dag, presset ble veldig stort i 2009/2010, UDI hadde utrolig mange saker som var ubehandlet, ...
  • Salg av boliger gjennom husleverandører, med eller uten eiendomsmegler? 

   Jakobsen, Sandra; Knapstad, Elise (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med oppgaven er å undersøke bruken av eiendomsmeglere og salgskonsulenter ved salg av boliger gjennom husleverandører. Vi har fokusert på å belyse forskjellen mellom eiendomsmegleren og husleverandørens salgskonsulent, ...
  • Salg av fast eiendom, privat eller ved bruk av eiendomsmegler; forskjeller og likheter sett i et forbrukerperspektiv 

   Kiønig, Linda Vibeke (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven dreier seg om måten en fast eiendom blir omsatt på: enten ved privat salg eller ved hjelp av mellommann. De siste årene har det vært en utvikling på området privat omsetning av eiendom kontra omsetning ...
  • Salivary Cortisol Levels Relate to Cognitive Performance in Children Prenatally Exposed to Methadone or Buprenorphine 

   Konijnenberg, Carolien; Melinder, Annika Maria D (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Opioid maintenance therapy (OMT) is generally recommended for pregnant opioid‐ dependent women. However, much is still unknown about the potential long‐term effects of prenatal methadone and buprenorphine exposure. This ...
  • Salmon futures and the Fish Pool market in the context of the CAPM and a three-factor model 

   Ewald, Christian Oliver; Haugom, Erik; Kanthan, Leslie; Lien, Gudbrand; Salehi, Pariya; Størdal, Ståle (Peer reviewed; Journal article, 2021-07-31)
   Futures on fresh farmed salmon traded at the Fish Pool market in Norway are analyzed in the context of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and a corresponding three-factor model where contracts are separated based on ...
  • Salutogenesens relevans for livsmestring i ungdomsskolen 

   Dalslåen, Mari Paulsen (Master thesis, 2023)
   Denne studiens formål er å kunne bidra til kunnskap på et felt som tidligere er lite belyst, nemlig salutogenesen relevans og mulige anvendelse innen livsmestring i ungdomsskolen. Oppgaven tar utgangspunkt i begrepet ...
  • Samarbeid - nøkkelen til suksess? 

   Ousdal, Trine Iren; Korsmo, Josefine Elin Wiktoria (Bachelor thesis, 2014)
   Flere eldre i dag beholder egne tenner livet ut. Et økende behov for forebyggende tiltak vil derfor være av betydning. Sykehjemsbeboende eldre er av samfunnets sykeste eldre og har ofte behov for hjelp og assistanse ved ...
  • Samarbeid for innovasjon i skiftende omgivelser 

   Enger, Ole Henrik (Master thesis, 2020)
   Det å bedrive utviklingsarbeid i bedrifter er helt nødvendig for å møte markedets stadig skiftende behov. Det kreves tid og ressurser for å erverve den nødvendige markedsinnsikten som trengs for å skape verdiforslag som ...
  • Samarbeid hjem – skole. Hvordan opplever og forstår foreldre og kontaktlærere hjem – skole samarbeidet? 

   Sorknes, Birgit (Master thesis, 2013)
   Norsk sammendrag: Samarbeid hjem – skole er et kjent tema for både foreldre og lærere. Hvordan samarbeidet skal være er grundig beskrevet i styringsdokumenter for skolen. Hvilken betydning samarbeidet har for elevenes ...
  • Samarbeid i sykepleie etter innføringen av samhandlingsreformen 

   Misiraj, Gentiana; Sæter, Ragnhild H. (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere i hjemmesykepleien oppnå et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten etter innføring av samhandlingsreformen? Avgrensning: SHR er en omfattende statsmelding som tar for seg mange ...
  • Samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. 

   Hov, Christina Vanghagen Løvald (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Dette er en bacheloroppgave i foreldresamarbeid ved Høgskolen i Hedmark. Formålet med oppgaven har vært å belyse det samarbeidet som er mellom hjem og barnehage med minoritetsspråklige foreldre. For å få frem dette ...
  • Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse 

   Nordby, Kjell; Kjønsberg, Kari; Hummelvoll, Jan Kåre (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne studien er fase 2 i prosjektet: «Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse». Studien er et samarbeid mellom Divisjon psykiske helsevern, Avdeling for ...
  • Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse 

   Nordby, Kjell; Kjønsberg, Kari; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Denne studien er en del av forskningsprosjektet: «Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse.» Studien er et samarbeid mellom Divisjon psykiske helsevern, Avdeling ...
  • Samarbeid mellom Folkeuniversitetet og høgre utdanning - omfang, aktivitet og relasjon 

   Grepperud, Gunnar (Forskningsrapport;44, Research report, 1999)
   Folkeuniversitetet i Norge har helt siden midten av 60-tallet formidlet utdanningstilbud på høgre nivå. I en 30 - års periode har Folkeuniversitetets virksomhet vært svært viktig for at andre enn unge heltidsstudenter ...