• Arbeidsplassen og sosiale ulikheter sin innvirkning på langtidssykefravær 

   Harangen, Othelie Ree (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan har sosial ulikhet innvirkning på langtidssykefravær som er skapt av arbeidsmiljø? Teori: Det blir først presentert teorier rundt begrepene helse og livsstil. Videre blir teorier rundt salutogense ...
  • #DetPerfekteLiv 

   Herje, Johanne Skovly (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan påvirker sosiale medier unges kroppsbilde? Metode: Litteraturstudie Resultater og diskusjon: I resultat delen blir de fem valgte artiklene presentert med funn. Diskusjonsdelen blir resultatene ...
  • Gjør MPA-utdanningen noen forskjell? : En studie av MPA-kandidatenes vurderinger av studiets effekter på ledelse, karriere og nettverk. 

   Bakke, Tove Margrethe (Master thesis, 2009-10-22)
   Tittel : Gjør MPA-utdanningen en forskjell? En undersøkelse av tidligere studenters oppfatning av MPA - utdanningens effekter på ledelse, karriere og nettverk. Forskningsspørsmålet har vært følgende: Hvilke effekter ...
  • Hvordan ledere påvirker organisasjonskultur 

   Irgens, Trygve (Student paper, others, 2012)
   Denne oppgaven har til hensikt å undersøke nærmere hvordan organisasjonskulturen i Hæren påvirkes og skapes fra “starten av”, med fokus på hvordan befalsskoletroppsjefene selv mener at de påvirker og utvikler organisasjonskulturen ...
  • Infomercials for læresteder 

   Bjølverud, Ole André; Gudmundsrud, Kenneth; Haukeberg, Eivind Siegel (Bachelor thesis, 2012)
   Vår oppgave har vært å finne ut hvilke virkemidler som brukes i infomercial for læresteder, analysert virkning av dem og hvordan de kan bli brukt på en best mulig måte. Disse funnene blir drøftet opp mot teorier om medias ...
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Rapport;2000/9, Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk : eller: den fristende fjernheten 

   Gabrielsen, Knut (Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...
  • Kvinner og menns motiver for å være fysisk aktive 

   Persson, Katrin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvilke motiver har kvinner og menn for å være fysisk aktive? Teori: Tidligere forskning blir presentert og sentrale begreper blir avklart. Metode: Kvantitativ metode, med spørreskjema Resultat og ...
  • Mangel på kunnskap, eller bare dårlige holdninger? 

   Haug, Heidi Charlotte; Konterud, Carina N. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Hendene er sykepleierens viktigste verktøy og det er viktig med god kunnskap om korrekt håndhygiene. Dårlig håndhygiene er nok til at pasienten kan utsettes for sykehusinfeksjoner. Forskning viser at det er ...
  • Medbestemmelse: Hvordan ledere og tillitsvalgte i Flettfrid kommune påvirket etableringen og organiseringen av NAV kontoret 

   Tørudbakken, Siv; Arnoldsen, Sigmund; Nes, Venke Anny (Student paper, others, 2012)
   Formålet med denne oppgaven var å finne ut om det var mulig å påvirke en stor nasjonal reform lokalt. Spørsmålsstillingen er om og i tilfelle hvordan ledere og tillitsvalgte påvirket etableringen av det lokale NAV-kontoret. For ...
  • Motivasjon i kroppsøving: Lærerens påvirkning 

   Hvidsten, Andreas (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Andreas Hvidsten, Faglærerutdanning for kroppsøving og idrettsfag – 2015 Høgskolen i Hedmark – Elverum, avdeling for folkehelsefag. Tittel: Motivasjon i kroppsøving: Lærerens påvirkning Problemstilling: Hvordan ...
  • Parents’ involvement in their youngsters’ sports participation: The role of a sporting trinity 

   Johansen, Patrick Foss (Master thesis, 2017)
   Background: Sports, in form of organized and unorganized physical activity, is an important pastime for Norwegian youth and trends in participation is increasing in terms of rates and frequencies. At the same time, there ...
  • Påvirkes innstillingen til målkrav av subjektiv mestringsevne? 

   Hognestad, Solveig; Torgeirsen, Kjetil (Student paper, others, 2012)
   Oppgavens formål er å bekrefte eller avkrefte hypotesen om at subjektiv mestringsevne påvirker ansattes innstilling til målkrav, samt å undersøke om kofaktorene alder, utdanningsnivå og kjønn har samtidig påvirkning. Det ...
  • Påvirkning av toppidrettselevers ernæringsvaner 

   Falldalen, Henning (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Henning Falldalen. Oppgavens tittel Påvirkning av toppidrettselevers ernæringsvaner. Influence of top sports student nutrition habits. Problemstilling Hvilke faktorer mener toppidrettselever påvirker egne ...
  • Unge arbeidsledige sine erfaringer tilknyttet læringsmotivasjon i skolen. Hvilke sosiale faktorer var fremmende og hemmende på deres motivasjon? 

   Gillebo, Ragna (Master thesis, 2016)
   Frafall i fra videregående utdanning er en folkehelseutfordring i Norge og vestlige land. Det å fullføre utdanning er viktig med tanke på muligheter for deltagelse i arbeidslivet, god livskvalitet og god helse senere i ...