• Generasjon Y; -hva påvirker servicekvaliteten? 

   Haugen, Ingrid; Westli, Veronica (Bachelor thesis, 2013)
   Denne studien tar for seg hva som påvirker servicekvaliteten til generasjon Y. Vi har valgt å fokusere på servicekvalitet slik den ansatte vurderer den, og ikke slik den blir vurdert av kunden. Vi har ikke funnet tidligere ...
  • Den gode relasjon 

   Granberg, Janny Marie; Berg, Benedicte (Bachelor thesis, 2013)
   Nøkkelord: Relasjon, kommunikasjon, hjemmeboende, demenssykdom, eldre, kunnskap, kjennskap og hjemmesykepleie. Bakgrunn: Vi har begge praksiserfaring innenfor temaet og har selv erfart tidspresset, mangelen på kunnskap ...
  • "Gravide i jobb" 

   Guldbækhei, Bente G.; Lånke, Ingrid K.; Larsen, Trine Lise B. (Student paper, others, 2013)
   Temaet for denne prosjektoppgaven er mellomleders rolle i tilretteleggingen for gravide arbeidstakere. Vi har sett på positive og negative sider ved gjennomføring av tiltaket for mellomlederen og hvor mellomledernes fokus ...
  • Hjemmedød – sett i lys av kreftpasientens behov 

   Perminow, Marte Lie; Rise, Tove Elisabeth; Rosenlund, Anne (Student paper, others, 2016-09-19)
   Bakgrunn: Forskning viser at de fleste ønsker å dø hjemme. Til tross for dette dør kun 14% hjemme i Norge i dag. Etter samhandlingsreformen har kommunen fått mer ansvar, og flere alvorlig syke pasienter tilbringer mer tid ...
  • ”Hva vil skje videre?” Sykepleie til barn med nyoppdaget diabetes type 1 

   Engevik, Helene Andersen; Engebråten, Tina (Bachelor thesis, 2015)
   Tema: Sykepleie til barn med nyoppdaget diabetes type 1/Nursing of children with newly diagnosed type 1 diabetes. Formål: Vi vil presentere hvordan vi kan yte god sykepleie i løpet av første sykehusinnleggelse etter ...
  • Hvordan kan lederen tilrettelegge for at ansatte skal bli gode på klasseledelse? 

   Rostille, Wenche Kristin (Student paper, others, 2012)
   Denne prosjektoppgaven er en empirisk undersøkelse av hvordan skoleleder/rektor tilrettelegger for kompetanseheving på klasseledelse for lærerne. Det empiriske grunnlaget for oppgaven er intervju av to rektorer og to ...
  • Integrering av afrikanske spillere i norsk toppfotball 

   Solberg, Per Asbjørn (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Per Asbjørn Solberg Tittel Integrering av afrikanske spillere i norsk toppfotball Nøkkelord Integrering, fotball, migrasjon, toppfotball, prestasjon, tilrettelegging, globalisering, sportsmigrasjon, ...
  • La meg være et menneske 

   Hagen, Kine Marie; Ruud, Hanne Fossberget (Bachelor thesis, 2013)
   Introduksjon: Litteraturstudien tar utgangspunkt i hvordan vi som sykepleiere kan bidra til at mennesker med demens på skjermet enhet bevarer sin autonomi og verdighet.Studien tar utgangspunkt i å finne ut hvordan vi som ...
  • Praksis ved tilrettelegging i forhold til sykefravær på laveste arbeidsgivernivå i pleie og omsorgssektoren i en kommune 

   Christiansen, Inger; Beck, Eva (Master thesis, 2011)
   Bakgrunn I løpet av 1990-årene var det en utvikling i Norge med økt andel som gikk fra yrkesaktivitet og over i en eller annen form for trygdeytelse. Dette førte til et økt fokus på sykefraværsproblematikken, fordi det ...
  • Skolebasert fysisk aktivitet og akademisk prestasjon – i et helsefremmende perspektiv 

   Galleberg, Mina Fon (Bachelor thesis, 2017)
   Formål: Skolen er en god arena for å tilrettelegge til fysisk aktivitet for alle barn uansett posisjon i samfunnet. Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke sammenhengen mellom tilrettelegging av fysisk aktivitet i ...
  • Skoleledere gjør det digitalt mulig 

   Dølbakken, Heidi Ødegaard; Iskauskas, Dagrun; Rikenberg, Kristin (Student paper, others, 2010)
   Norsk: Tema for denne oppgaven er tilrettelegging for implementering av IKT i grunnskolen. Gjennom en enkel spørreundersøkelse har vi spurt alle skoleledere i Hedmark og Oppland om hvordan de tilrettelegger for implementering ...
  • Skoleledere og kroppsøving : En kvalitativ studie om hvordan skoleledere legitimerer og legger til rette for kroppsøving 

   Moe, Ola Erik Heen (Master thesis, 2015)
   Norsk sammendrag: Hensikt: Hensikten med denne studien er å få økt kunnskap om skoleledere og deres syn på kroppsøvingsfaget og bidra til økt kunnskap om hvordan skoleledere legitimerer og legger til rette for kroppsøving ...
  • Tilpasset opplæring for funksjonshemmede elever 

   Enkerud, Tonje (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Tonje Enkerud, Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum, folkehelsefag. Tittel: Tilpasset opplæring for funksjonshemmede elever. Problemstilling: Hvordan kan ...
  • Tilpasset opplæring i kroppsøving i videregående skole 

   Anstensen, Camilla (Bachelor thesis, 2012)
   Denne oppgaven tar for seg begrepet tilpasset opplæring. Problemstilling lyder som følger: ”Hvordan ivaretas tilpasset opplæring i kroppsøving på en utvalgt videregående skole og hvordan tilrettlegger lærerne kroppsøving ...
  • Toppidrett og videregående skole 

   Antonsen, Espen (Bachelor thesis, 2013)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse hva som motiverer idrettsungdom til å kombinere utdanning ved siden av satsingen på en idrett. Mitt ønske har vært å belyse dette opp mot selvbestemmelsesteorien. Forfatter: Espen ...
  • «Verdighet på livets oppløpsside» 

   Kjelsberg, Henning R.; Stendal, Stine (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Verdighet på livets oppløpsside / Dignity of life Home Stretch Tema: Ivaretakelse av verdighet til pasient og pårørende i palliativ fase Formål: Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvordan vi kan tilrettelegge ...
  • Vi er vår fortid! 

   Andersen, Julie Karoline Gjerberg; Pettersen, Mari Grøndahl (Bachelor thesis, 2017)
   Tema: Økt fokus på individuelt tilrettelagt miljøbehandling til demensrammede pasienter med utfordrende atferd for å redusere bruk av psykofarmaka. Bakgrunn: En stadig økende eldre befolkning vil sannsynligvis medføre en ...