• Bidrar offentleglova til å gi allmennheten økt innsyn i interne dokumenter? 

   Haugen, Anne Oline (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen omhandler bestemmelsene som gjelder unntak for interne dokumenter i lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Hensynene bak offentlighetsprinsippet er først ...
  • Epler og pærer: Om analogien mellom kommunikasjonsrådgivere og advoktater 

   Ihlen, Øyvind; Haugen, Anne Oline (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Noen kommunikasjonsrådgivere sammenlikner sitt yrke med advokaters. Strategisk kommunikasjon ses da på som påvirkningsforsøk som foregår i offentlighetens «rettssal». En kjernetanke er at de synspunktene som utelukkende ...
  • Foreldres prosessuelle rettigheter ved opptak i barnehage 

   Haugen, Anne Oline (Peer reviewed; Journal article, 2009)
   Emnet for artikkelen er forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehager, og hovedproblemstillingen er hvorvidt forskriften gir hensiktsmessige regler for saksbehandlingen etter innføringen av rett til barnehageplass ...
  • Lite oppklarende om enkeltvedtak – en kommentar til Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2011 s. 1433 

   Haugen, Anne Oline; Moen, Olav Haugen (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artikkelen foretar en kritisk gjennomgang av Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2011 s. 1433 vedrørende vedtaksbegrepet i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a. Artikkelen konkluderer med at Høyesteretts argumentasjon ...
  • Regler om psykososialt miljø i skolen - enkelte svakheter? 

   Haugen, Anne Oline (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Reglene om psykososialt miljø i skolen er endret. I artikkelen blir det gjennomgått om endringene gjør det enklere for elever/foresatte å nå frem i mobbesaker, dvs. å bli hørt, i samsvar med kontradiksjonsprinsippet, eller ...
  • Styring av barnehagesektoren og begrensingene i kommunenes handlefrihet 

   Haugen, Anne Oline (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fra innledning: Kommunene har ansvaret for full barnehagedekning og for kvaliteten i barnehagene. Samtidig er det begrensninger i kommunenes styring av barnehagesektoren. Dette gjelder blant annet reglene om etablering ...
  • Søkelys på nye varslingsregler 

   Haugen, Anne Oline; Hole, Åse Storhaug (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Artikkelen drøfter om varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er tilstrekkelige med hensyn til å bedre varslingsaktiviteten og til å gi varsleren vern. «Tilstrekkelig» belyses her både ved en gjennomgang av Varslingsutvalgets ...
  • Whistleblowing and Mindful Organizing in High-Risk Organizations 

   Bakken, Bjørn T.; Hole, Åse Storhaug; Haugen, Anne Oline; Lund, Per Olav (Chapter, 2019)