• Ein leksepraksis styrt av habitus 

      Moene, Henriette Kolås (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgåva i emnet tilpassa opplæring handlar om foreldre sine erfaringar med leksesituasjonen i heimen. Studien har som mål å svare på problemstillinga: korleis erfarer foreldre til barn i grunnskulen lekser og ...