• Postoperativ smertebehandling 

      Slåtten, Ann Merethe Køien; Simensen, Rita (Bachelor thesis, 2014)
      TITTEL: Postoperativ smertebehandling PROBLEMSTILLING: «Hvordan kan sykepleiere i ortopedisk avdeling bidra til å bedre postoperativ smertebehandling for elektive pasienter?» FORMÅL: Formålet med oppgaven er å øke ...