• Facilitation of Employability for Maternity and Parental Leavers in Europe: A Scoping Review 

   Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Zabka, Jakub; Kozakova, Diana; Hanuliakova, lldiko; Versteeg, Rob; Antal, Zsuzsanna; Magyar, Mariann; Hernandez, Maria; Dedieu, Laurent; Bakke, Inger Marie; Haug, Erik Hagaseth; Steinseth, Else Berit (Skriftserien;7/2020, Research report, 2020)
   This report presents the findings of an European project concerning facilitation of employability for parental leavers in European countries. The conclusions and recommendations in this report build on comparisons of ...
  • «Fra jeg til vi» : Læring skulder ved skulder 

   Dolva, Anne Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Lindstad, Marte Ørud; Wangensteen, Sigrid (Arbeidsnotat;221/2017, Report, 2017)
   Denne rapporten dekker et arbeid som har pågått fra 2013 til 2017. Det startet med en idé om å prøve ut felles praksisstudier for studenter fra tre profesjonsutdanninger for å finne ut hvilket læringspotensial som lå i ...
  • Fra kontaktsykepleier til hovedveileder – erfaringer med en ny veiledningsmodell 

   Steinseth, Else Berit; Børdahl, Bente (Høgskolen i Hedmark - Rapport;10/2009, Research report, 2010)
   Hovedveiledermodellen beskriver tre aktører som har ansvar for veiledning, oppfølging og evaluering av studenter i veiledede praksisperioder, hovedveileder, daglig veileder og lærer. I modellen fristiller praksisfeltet ...
  • Praksisveilederutdanning for sykepleiere og tannpleiere – hvordan oppleves veilederrollen før og etter gjennomført utdanning? 

   Foss, Jette Elsborg; Steinseth, Else Berit; Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Hov, Reidun (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bakgrunn: Praksisveilederrollen i sykepleierutdanningen beskrives med stort arbeidspress og manglende tid til veiledning. Praksisveilederne beskriver at de er dårlig forberedt for veilederrollen og har lite kjennskap til ...
  • Tverrprofesjonell samarbeidslæring : «Skulder ved Skulder» : Et pilotprosjekt. 

   Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (Arbeidsnotat;, Working paper, 2016)
   tråd med samhandlingsreformens intensjon med å forberede tverrprofesjonell yrkesutøvelse i tjenestene ble det etablert et samarbeid mellom høgskolene i Hedmark og Oppland. Dette arbeidsnotatet handler om erfaringene som ...
  • Unge jenters oppfatning av hvordan stress påvirker kroppen deres en fenomenografisk studie 

   Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Hjellestad Hauge, Mette; Steinseth, Else Berit (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Målet med denne studien er å undersøke hvilke oppfatninger unge jenter har av hvordan stress påvirker kroppene deres. Blant jenter har det vært en økning av psykiske helseplager. De rapporterer mer stress og fysiske ...