• «Fra jeg til vi» : Læring skulder ved skulder 

   Dolva, Anne Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Lindstad, Marte Ørud; Wangensteen, Sigrid (Arbeidsnotat;221/2017, Research report; Report, 2017)
   Denne rapporten dekker et arbeid som har pågått fra 2013 til 2017. Det startet med en idé om å prøve ut felles praksisstudier for studenter fra tre profesjonsutdanninger for å finne ut hvilket læringspotensial som lå i ...
  • Fra kontaktsykepleier til hovedveileder – erfaringer med en ny veiledningsmodell 

   Steinseth, Else Berit; Børdahl, Bente (Høgskolen i Hedmark - Rapport;10/2009, Research report, 2010)
   Hovedveiledermodellen beskriver tre aktører som har ansvar for veiledning, oppfølging og evaluering av studenter i veiledede praksisperioder, hovedveileder, daglig veileder og lærer. I modellen fristiller praksisfeltet ...
  • Tverrprofesjonell samarbeidslæring : «Skulder ved Skulder» : Et pilotprosjekt. 

   Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid (Arbeidsnotat;, Working paper, 2016)
   tråd med samhandlingsreformens intensjon med å forberede tverrprofesjonell yrkesutøvelse i tjenestene ble det etablert et samarbeid mellom høgskolene i Hedmark og Oppland. Dette arbeidsnotatet handler om erfaringene som ...