Show simple item record

dc.contributor.authorKvasnes, Mikkel Andreas Jørnsøn
dc.date.accessioned2009-12-07T13:58:19Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132217
dc.description.abstractSpecies in a given site, or populations of one species in different sites often fluctuate in synchrony, given that their affected similarly by factors such as spatially autocorrelated climate, predation or by dispersal between populations of one species. Here I analysed county wise time series of hunting bag records covering 24 yrs among four Norwegian tetraonids for interspecific and intraspecific synchrony. I measured synchrony at three spatial scales; National, region (consisting of counties with similar precipitation and at county level. The ecologically related tetraonids with overlapping distributions exhibited strong synchrony across Norway, but there were clear variation between different regions and counties. Regions with long coastline to the North Sea exhibited an overall stronger synchrony than those consisting of more continental areas. Intraspecific synchrony was generally low across all counties, but stronger synchrony between counties within regions defined by precipitations rates. Synchrony was negatively related do distance between populations in a majority of the species. Only the synchrony in willow ptarmigan showed a clear negative relationship with distance, while the other species had both strong positive and negative correlations at sbort distances. Strong interspecific synchrony between some species pairs within regions and weak intraspecific synchrony across counties within regions) suggest stronger synchronizing effect from environmental factors such as weather or predation and less effect from dispersal. However dispersal may have some effect in willow ptarmigan as this species show the strongest intraspecific synchrony. It is suggested that a large scale diving force, presumable weather related drive different species into synchrony at national-, region- and county level. At lower levels, local factors such as local predators and small-scale habitat features are important. It is important to interpret data based on hunting statistics with caution, since there exists some indications that catch per unit effort are unaffected by density. It is also probable that the hunting statistics are affected by hunter behaviour during different weather conditions. / Arter som lever i samme område eller populasjoner av en art svinger ofte i synkroni så sant de påvirkes likt av faktorer som autokorrelert klima, predasjon eller gjennom spredning mellom populasjoner. I denne oppgaven har jeg analysert tidsserier på 24 år basert på jaktstatistikk fra fire hønsefuglarter for a finne mellomart- og innenart synkroni i artene. Jeg har målt synkroni i tre romlige skalaer; Nasjonalt, regionalt (bestående av fylker med lik nedbør) og på fylkes nivå. De ekologisk beslektede hønsefuglartene med overlapp i utbredelse viste sterk synkroni, men det var tydelig variasjon blant regioner og fylker. Regioner med lang kystlinje mot Nordsjøen viste sterkere samlet synkroni mellom arter enn regioner med mye kontinentale omrader. Innenart synkronien var generelt lav på landsbasis, men ble sterkere blant fylkene innen regionene. Synkronien avtok med avstand mellom populasjonene hos mesteparten av artene. Kun lirype viste en klar negativ sammenheng mellom synkroni og avstand mens de andre artene hadde sterke negative og positive korrelasjoner ved korte avstander. Sterk mellomart synkroni mellom noen artspar innen regioner og svak innenart synkroni mellom populasjoner innen regionene indikerer sterkere synkroniserende effekt fra ytre krefter enn effekten av spredning. Likevel, kan spredning ha noe effekt på synkronien i lirype siden arten viser den sterkeste innenarts synkronien. Antagelig er det en ytre stor-skala effekt, mest sannsynlig vær relatert som synkroniserer artene. Pa de lavere skalaene er det mye som tyder på at lokale forhold som små-skala habitat egenskaper og lokalt predator regime virker sterkt på artene. Det er viktig å være varsom når man tolker data basert på jaktstatistikk siden det finnes eksempler på at mengden skutt fugl per tidsenhet er uavhengig av tetthet. Det er også mulig at jaktstatistikken er påvirket av jegernes adferd under forskjellige værforhold.en
dc.format.extent1357555 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectjaktstatistikken
dc.subjectrypeen
dc.subjecttiuren
dc.subjectstorfuglen
dc.subjecthønsefuglen
dc.titleSpatial dynamics of Norwegian tetraonid populations : as reviled by hunting statisticsen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Zoogeography: 486en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record