Now showing items 81-91 of 91

  • Tilstedeværelse - en balansekunst : Sykepleiernes opplevelser og erfaringer med tilstedeværelse som nærværenhet i møte med pasientene 

   Kepple, Kari Margrethe (Master thesis, 2010)
   Hensikt: Å bidra til en utvidet forståelse av tilstedeværelse som nærværenhet og hvordan sykepleierne opplever og erfarer tilstedeværelsen i møte med pasientene. Bakgrunn: Tilstedeværelse er et sentralt fenomen i psykisk ...
  • Tunghørte og helseplager 

   Jordheim, Gudrun (Master thesis, 2014-02-21)
   Formål; Det finnes få studier som har hovedfokus på tunghørte og helseplager, men det finnes noe litteratur som beskriver hørselshemmedes egen opplevelse av sin situasjon. Helse er et av flere tema som da berøres. Hensikten ...
  • Ungdom og psykisk helse - deltakelse i samfunnsliv 

   Røsvik, Marie Hallaråker (Master thesis, 2013)
   Hensikt Hensikten med studien var å kartlegge utbredelsen av psykiske lidelser hos ungdom i Norge. Forekomst av angst og depresjon settes i sammenheng med boligtetthet, der forskjeller på større og mindre boområder ...
  • Ungdom, selvbilde og sosialt nettverksteder på internett 

   Husom, Catriona Silk (Master thesis, 2012)
   Dagens ungdom kalles den digitale generasjonen. De har kontinuerlig tilgang til internett tjuefire timer i døgnet, og bruker sosiale medier til å kommunisere med hverandre, finne venner, holde kontakten med venner og ...
  • Unge kvinner med opplevd psykisk uhelse og deres tidligere skoleerfaringer 

   Jenssen, Mette Marit F. (Master thesis, 2007)
   Studiens hensikt er å belyse problematikken knyttet til unge kvinners psykisk helse og uhelse, i forhold til tidligere skoleerfaringer, ved hjelp av kvinnenes kvalitative beskrivelser. Studien har et eksplorativt og ...
  • En uoppmerksom type. En review over forskning om voksne med ADHD. 

   Løvstad, Jarle (Master thesis, 2012)
   Hensikten med reviewen er å undersøke artikler som fokuserer på funksjonsforstyrrelser med vekt på psykisk helse og psykososiale forhold hos voksne med diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Metoden er ...
  • Veien fra alkoholavhengighet til rusfrihet -hva hjelper? Sett fra brukerens perspektiv. 

   Skjellet, Tone (Master thesis, 2009)
   Denne studien fokuserer på ”veien fra alkoholavhengighet til rusfrihet – hva hjelper? Sett fra brukerens perspektiv”. Den har til hensikt å øke kunnskapen blant behandlere om brukernes synspunkter og erfaringer med hva som ...
  • Verdinotater som endringsverktøy i psykisk helsearbeid: En evaluering av Miljøterapiprosjektets mål og verdigrunnlag 1 og 2 

   Jøranli, Anders (Master thesis, 2009)
   Evalueringen av notatene Miljøterapiprosjektet mål og verdigrunnlag 1 og 2 er knyttet til Miljøterapiprosjektets eksplisitte ønske om å vurdere notatenes funksjon. To enheter ved et norsk sykehus har utarbeidet dem og ...
  • Vold og trusler mot sykepleiere i somatiske sykehus 

   Johansen, Frode (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Vold og trusler mot sykepleiere er et økende problem, med store konsekvenser både menneskelig og samfunnsøkonomisk, og er en betydelig risikofaktor for langtids sykefravær. Det mangler fortsatt kunnskap om ...
  • Å berges 

   Andersen, Kjell B. (Master thesis, 2007)
   Hensikten med studien er å få kunnskap om ulike forhold som setter i gang bedringsprosesser hos mennesker som har hatt alvorlige psykiske lidelser i sjøsamiske områder. Fire voksne personer som har opplevd alvorlig psykisk ...
  • Å leve med ulver tett på: En kvalitativ studie fra et ulvedistrikt 

   Øverby, Ann Kristine (Master thesis, 2019)
   Norsk sammendrag Hensikt: Å utdype forståelsen og få økt kunnskap om hvordan det kan være å leve tett på ulven i et ulvedistrikt. Teoretisk forankring: materialet er sett i lys av fenomenologisk-hermeneutisk tenkning. ...