Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøvås, Reidun
dc.date.accessioned2007-08-23T12:44:56Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132552
dc.description.abstractSpilleavhengighet ansees å være en sykdom som kan behandles, men mange forskere og terapeuter antar at mange pasienter med spilleavhengighet har underliggende psykisk sykdom. Når psykisk sykdom behandles vil spilleavhengigheten avta eller bedres som en følge av dette. Selv om spilleautomater skal fjernes fra det offentlige rom fra 1.juli 2007, antas det at behandling av spilleavhengighet vil øke i omfang. Hensikten med dette litteraturstudiet er å gi en bred oversikt over forskning på behandling av spilleavhengighet og overføringsverdien til lokalt hjelpeapparat. Forskningsspørsmålene rettes inn mot spilleavhengighet som lidelse, behandling og overføringsverdi til lokalt hjelpeapparat som beskrives i forskning fra 1996 til 2007. Resymeet bygger hovedsaklig på vitenskapelige artikler og fagbøker som kategoriseres og beskrives kortfattet, med et kritisk blikk på hver kategori i etterkant. Fire sentrale tema omkring spilleavhengighet og behandling av sykdommen har tegnet seg i materialet: medisinsk behandling, kognitiv- og atferdsteoretisk behandling, psykodynamisk behandling og overføringsverdi behandlingen har i lokalt hjelpeapparat. Forutsetninger for behandling av spilleavhengighet, behandlingsalternativer og hvilken kvalitet det er på de ulike behandlingsmåter for spilleavhengighet beskrives i avhandlingen. Spørsmål for framtidig forskning rettes hovedsakelig mot behovet for å skolere lokalt hjelpeapparat og fordype kunnskaper om spilleavhengighet og behandling for å kunne gi et optimalt behandlingstilbud til spilleavhengige i lokalt hjelpeapparat.en
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract):Pathological gambling is considered being a treatable illness, but several researchers and therapists suggest patients suffering form pathological gambling also suffers form an underlying psychiatric illness. When the psychiatric illness is treated, the pathological gambling is assumed to decrease. Treatment of pathological gambling will increase as gambling machines will be banned from public by law from July 2007. The machines will b available purpose built areas. The purpose of this resume is to present a broad overview of research related to pathological gambling and to which extent this research has a potential for use in the local healthcare services. The research questions is directed to pathological gambling as an illness, the treatment possibilities and local health services described from 1996-2007. This resume is built on scientific papers and academic literature which is categorised and resumed, end each category is briefly critically viewed. Four main areas on pathological gambling and its treatment have been revealed: medical treatment, cognitive- and behavioural treatment, psychodynamic treatment and the relevance and potential for being applied in the local health services. The supposition for treatment of pathological gambling, treatment options and the quality of the different treatment strategies for pathological gambling is described in this paper. The question regarding future research is pointed towards the need for education and training in local health services, and to increase the knowledge on pathological gambling to optimise the treatment offered to pathologic gamblers in the local health services.en
dc.format.extent674457 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectspilleavhengigheten
dc.subjectbehandlingsmuligheteren
dc.subjectlitteraturstudieen
dc.subjectAvdeling for helse- og idrettsfag
dc.titleSpilleavhengighet –behandlingsmuligheter i kommunalt hjelpeapparat. En litteraturstudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757no


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel