Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Otto
dc.date.accessioned2012-11-02T11:51:35Z
dc.date.available2012-11-02T11:51:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132558
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt Aggresjon og vold rettet mot sykepleiere ved psykiatriske sykehusavdelinger er et stort problem. Som en konsekvens av dette har mange sykehusavdelinger innført bruk av strukturerte kliniske verktøy som Brøset Violent Checklist (BVC). Denne studiens hensikt er å undersøke nytteverdien av Brøset Violence Checklist i sykepleietjenesten ved akuttpsykiatriske sykehusavdelinger i Norge. Og å bidra til økt kunnskap om hvordan sykepleiere i psykiatriske avdelinger har erfart sin kliniske hverdag etter (BVC). Det har ikke tidligere blitt gjennomført noen kvalitative studier som denne for å evaluere bruk av BVC i sykepleietjenesten. BVC er et korttids prediksjonsredskap, en sjekkliste som skal hjelpe helsepersonell til å forutse voldelig og aggressiv atferd i løpet av det nærmeste døgnet. Det gjøres ved å observere pasienten og sammenligne atferden med seks beskrevne variabler: Forvirret, irritabel, støyende atferd, verbale trusler, fysiske trusler og angrep på inventar. Studien er i utgangspunket et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedemark og to studenter. Litteratur: Teoretisk forankring er primært tatt utgangspunkt i Hildegaard Pepalu og Jan Kåre Hummel. Forskning fra lukkede psykiatriske sykehusavdelinger er presentert og brukt i denne studien. Metode: Studien ble utført ved tre akuttpsykiatriske sykehusavdelinger i Norge, ved hjelp av et deskriptivt og eksplorerende design. Datainnsamlingen ble gjennomført i våren 2012 ved hjelp av semistrukturert spørreskjema. Funnene fra skjemaene er i sin helhet analysert i tråd med en fenomenologisk metode. Resultater: Denne studien viser en positiv reaksjoner fra sykepleierne ved av bruk av BVC. Redskapet oppleves å være enkelt å bruke. Studien viser og at en fjerdedel av sykepleierne ikke har opplæring i bruk av sjekklisten. Denne studien viser at også at behov for bedre opplæring i bruk av BVC, både kunnskap om forvarsler, informasjon og instrukser hvordan man skal bruke BVC. Konklusjon: Studien viser at sykepleiere ved tre akuttspsykiatriske sykehusavdelinger opplever større grad av sikkerhet ved bruk av Brøset Violence Checklist.no_NO
dc.description.abstractEnglish: Aim and background Aggression and violence directed at nurses at the psychiatric hospital is a major problem. As a consequence, many hospital departments introduced the use of structured clinical tools Brøset Violent Checklist (BVC). This study's purpose is to investigate the usefulness of Brøset Violence Checklist in nursing in acute psychiatric hospital in Norway. And to increase knowledge about how nurses in psychiatric wards have experienced its clinical day after (BVC). It has not been previously carried out a qualitative study like this to evaluate the use of the BVC in nursing service. BVC is a short-prediksjonsredskap, a checklist to assist health professionals to predict violent and aggressive behavior during the next day. This is done by observing the patient and comparing the behavior described by six variables: Confused, irritable, boisterous behavior, verbal threats, physical threats and attacks on the inventory. The study is a precursor of a collaborative project between the University College of Hedmark and two students. Literature: Theoretical background is primarily used the Hilde Gaard Pepalu and Jan Kåre Hummel. Research from the closed psychiatric hospital is presented and used in this study. Method: The study was conducted at threes acute psychiatric hospital in Norway, using a descriptive and exploratory design. Data collection was conducted in the spring of 2012 using semi-structured questionnaire. The findings from the forms is entirely analyzed in accordance with a phenomenological method. Results: This study shows a positive reaction from the nurses at the use of the BVC. The tool is perceived to be easy to use. This study shows that the need for better training in the use of the BVC, both knowledge of the warning signs, information and instructions how to use BVC. Conclusion: The nursing staff finds BVC a greater apporoiate to use in a acute psychiatric setting.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectBrøset Violance Checklist (BVC)no_NO
dc.subjectpsykiatrisk sykepleieno_NO
dc.subjectrisikovurderingno_NO
dc.subjectakuttpsykiatrisk avdelingno_NO
dc.subjectaggresjonno_NO
dc.subjectvoldno_NO
dc.titleHvilken betydning har bruk av Brøset Violance Checklist (BVC) på en akuttpsykiatrisk avdeling? En kvalitativ studie av sykepleiers erfaring med voldsrisikovurderingno_NO
dc.title.alternativeWhat impact has the use of Brøset Violence Checklist (BVC) on an acute psychiatric ward? A qualitative study of nurses' experience of violence risk assessmentno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber79no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel