Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Inger Elisabeth
dc.date.accessioned2012-11-01T08:48:13Z
dc.date.available2012-11-01T08:48:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132566
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er utført som en del av et større forskningsprosjekt ved Høgskolen i Hedmark. Prosjektet Recovery-Oriented Green Care Services (ROGCS), eller Recovery-orienterte grønn omsorgs-tjenester på norsk, er et flerårig prosjekt som skal øke den vitenskapelige kunnskapen om og dokumentasjonen av grønn omsorgs effekter på deltakernes psykiske helse. Hensikten med denne masteroppgaven er å få fordypet kunnskap om en gruppe tilbydere på Østlandet og deres perspektiv på arbeidet innen grønn omsorg med mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Datainnsamlingen har foregått gjennom 3 kvalitative flerstegs fokusgrupper med tilbydere. En kvalitativ og mønstersøkende analyse, med inspirasjon fra hermeneutikk og fenomenologi, resulterte i 6 kategorier, hver kategori med 3-4 subkategorier. Resultatet viser at tilbyderne synes det er et givende arbeid å ha brukere på gården. De bryr seg om brukerne, og gleder seg med dem når de gjør fremskritt. Allikevel ser de at flesteparten av rusmisbrukerne faller tilbake til gamle vaner, og mye av dette skyldes et dårlig fungerende ettervern. Det er dårlige, eller ingen systemer for å fange opp brukerne når de har gjennomført tiden sin på gården, og tilbyderne sitter igjen med en følelse av å slippe brukerne ut i ingenting. Skjemaveldet og byråkratiet i helse-Norge oppleves som en frustrasjon og vanskeliggjør jobben for tilbyderne. Det kan være vanskelig å få til en god flyt i tilbudet, og innimellom lever tilbyderne fra hånd til munn. Selv om kommunen kan være begeistret over resultatene, kan det allikevel være vanskelig for tilbyderne å få langsiktige kontrakter, noe som oppleves stressende. Inn på Tunet (IPT) har gjennomgått organisatoriske endringer de siste år og blitt et eget varemerke, med den hensikt å skulle samle og kvalitetssikre tjenestene. Tilbyderne er positive til ideen, men føler allikevel at arbeidet har gått for sakte og ikke har gitt de ønskede resultater foreløpig. Tilbyderne har forslag til kreative idéer til løsninger av problemene rundt IPT i dag, og skulle ønske det var enklere for lærere, saksbehandlere og andre å få oversikt over hvilke tilbud som finnes innen IPT i hvert fylke. Inn på tunet er et lavterskeltilbud, og gården har en rolig og uhøytidelig stemning som kan være med å ufarliggjøre situasjonen for brukeren. Tilbyderne bør ha egenskaper som empati, tålmodighet, humor og humør, og evne til å kunne håndtere uforutsette ting. Effekten av grønn omsorg tror tilbyderne kommer av å jobbe praktisk sammen med brukerne, at brukerne får ansvar som gjør at de føler mestring. I tillegg får brukerne være sammen med dyr, og de er en del av et sosialt fellesskap. Arbeidet oppleves meningsfullt og på gården skapes det lommer for en annen type samtale som gjør det lettere for brukerne å åpne seg. I tillegg kan IPT bidra til forebyggende psykisk helsearbeid, en ressurs som hittil ikke er så mye brukt.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This master thesis is part of a larger research project at Hedmark University College. Project Recovery-Oriented Green Care Services (ROGCS) is intended to increase the scientific knowledge and documentation of green care effects on participants' mental health. The purpose of this thesis is to gain deeper knowledge about a group of service providers in Eastern Norway and their perspective on working in green care with people with mental illness and / or drug problems. Data collection has been obtained through 3 qualitative focus groups with service providers. A qualitative analysis, inspired by hermeneutics and phenomenology, resulted in six categories; each category consisting of 3-4 subcategories. The results show that providers find it a rewarding job to have service users on the farm. They care about them and rejoice with them when they are making progress. Yet they see that the majority of service users suffering from substance abuse problems fall back into old addiction habits when their period on the farm is over. This is mainly due to the fact that a proper aftercare facility hardly exists, and the providers are left with a feeling of letting go of service users out into nothingness. The bureaucracy in the health sector in Norway is frustrating and complicates the job for the providers. It is difficult to achieve a consistent flow in their services, and the providers sometimes feel like they are living from hand to mouth. The municipalities may be excited by the results shown by green care, yet it is still difficult for providers to obtain long-term contracts. This lack of a predictable volume of income leads to increased levels of stress for the providers. Norwegian green care has undergone organizational changes in recent years and has become a trademark; Into the Courtyard (IPT). The intention of the organizational changes was to gather and ensure the quality of services. Providers are positive about the idea, but still feel that the work has been too slow and has not yet produced the desired results. Providers have many suggestions and creative ideas for solutions to the problems surrounding IPT today, and wish it was easier for teachers, administrators and others to get an overview of the offerings that are within IPT in each county. IPT is a low-threshold service, and the farm has a quiet and unpretentious atmosphere that can help to make the situation feel safe for the users. Providers should have personal traits such as empathy, patience, humor and good spirits, and an ability to handle unexpected situations. The providers believe that the positive effects of green care are due to performing practical work together, interacting with animals, that the service users are given responsibility and therefore learn coping skills, but also that they are part of a social group on the farm. They find the work meaningful, and working on the farm also creates opportunities for a different kind of conversation that makes it easier for service users to open up and share their life experiences. In addition, IPT contributes to preventive mental health work, a resource which so far is not widely used.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectgrønn omsorgno_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidno_NO
dc.subjectInn på tunet (IPT)no_NO
dc.subjectdyreassistert terapino_NO
dc.subjectarbeidstreningno_NO
dc.subjectsosialt entreprenørskapno_NO
dc.titleGrønn omsorg som psykisk helsearbeid - Et tilbyderperspektivno_NO
dc.title.alternativeGreen care as mental health - A providers’ perspectiveno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber94no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record