Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøvsletten, Maria
dc.date.accessioned2013-11-19T14:12:37Z
dc.date.available2013-11-19T14:12:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132596
dc.descriptionMasteroppgave psykisk helsearbeidno_NO
dc.description.abstractFormål I Norge gir Psykisk helsevernloven mulighet for å anvende tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) hvis dette blir vurdert som et bedre alternativ for pasienten enn å være innlagt på institusjon med tvang. Det er lite publiserte studier om denne ordningen. Hensikten med studien er å få mer kunnskap om bruk av TUD i Hedmark og Oppland. Hovedproblemstillingen i oppgaven er hva som kjennetegner bruk av tvungent psykisk helsevern i Hedmark og Oppland, insidens og prevalens i en tidsperiode, begrunnelse for vedtak og hvilken behandlingsoppfølging pasientene får. Metode Studien er en kvantitativ studie. Dataene er samlet inn retrospektivt fra journaler i Sykehuset Innlandet og analysert ved hjelp av deskriptive analyser. Studien omfatter alle pasienter over 18 år som har vedtak om tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i Hedmark og Oppland i perioden 01.01. 2008 – 31.12. 2011. Datainnsamling omfatter omfang, vedtak, diagnoser, behandlingsoppfølging, individuelle planer, bruk av psykisk helsevern og demografiske data. Resultat Studien viser at det er 1,1 % av pasienter i psykisk helsevern som har vedtak om tvang uten døgn i Innlandet. Resultatet viser tilnærmet lik kjønnsfordeling i utvalget. 93 % pasientene har en diagnose i schizofrenispekteret i kategorien F 20-F29 i ICD-10. 32 % av pasientene har rus som tilleggsproblematikk. 83 % bor alene og 75 % er uføretrygdede. Det er 61 % som fikk oppfølging fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten. 62 % har registeret i journal at de har en individuell plan. Resultatene viser en økning i index TUD i perioden 2008-2011 fra 9 vedtak til 17. Prevalens av TUD har også økt i samme periode fra 34 vedtak til 51. 72 % av utvalget fikk vedtak om tvang uten døgn begrunnet med behandlingskriteriet. Konklusjon Bruk av tvang uten døgn i Hedmark og Oppland kjennetegnes ved at det hovedsakelig er alvorlig syke pasienter med diagnose i schizofrenispekteret som har TUD vedtak og de aller fleste får vedtak begrunnet med behandlingskriteriet. Både index TUD og prevalens av TUD har økt i perioden. Flertallet får behandlingsoppfølging både i fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpsykisk helseno_NO
dc.subjecttvang uten døgnno_NO
dc.subjectsinnslidelserno_NO
dc.subjecthjemmepleieno_NO
dc.subjectpsykisk helsevernlovenno_NO
dc.titleBruk av tvungent vern uten døgnbehandling. En kvantitativ studieno_NO
dc.title.alternativeUse of compulsory care in outpatient treatmentno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber76no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel