Now showing items 40-59 of 75

  • Kan regelmessig fysisk aktivitet påvirke selvfølelse og/eller depresjonssymptomer hos ungdom og unge voksne? 

   Hansen, Christopher (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Christopher Hansen Oppgavens tittel: Kan regelmessig fysisk aktivitet påvirke selvfølelsen og/eller depresjonssymptomer hos ungdom og unge voksne? Problemfelt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke ...
  • Kostholdet til de ansatte ved Family Sports Club Elverum, sammenlignet med statens ernæringsanbefalinger 

   Hellesen, Mia Iden (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan ser kostholdet til de ansatte ved Family Sports Club Elverum ut, sammenlignet med statens ernæringsanbefalinger Metode: Kvantitativ metode ble brukt i form av spørreskjema og kostdagboksføring ...
  • Kvinner i typiske mannsidretter 

   Sagøy, Astri Ingeborg (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Astri Ingeborg Sagøy Tittel: Kvinner i typiske mannsidretter Tema: Idrett, kropp, selvbilde Problemstilling: Hvilke forventninger og konflikter møter kvinner i typiske mannsidetter? Underproblemstillin ...
  • Kvinner og menns motiver for å være fysisk aktive 

   Persson, Katrin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvilke motiver har kvinner og menn for å være fysisk aktive? Teori: Tidligere forskning blir presentert og sentrale begreper blir avklart. Metode: Kvantitativ metode, med spørreskjema Resultat og ...
  • Kvinner, kropp og media – en kritisk refleksjon 

   Holter, Ida Therese (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikten med denne studien er å undersøke medias påvirkning på kvinners selvoppfatning. Metoden jeg har valgt å bruke for å svare på problemstillingen er en litteraturstudie, hvor funnene til relevante forskningsartikler ...
  • Motivasjon for endring av livsstilsvaner blant overvektige mennesker 

   Rahmani, Tahmineh (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Tahmineh Rahmani Tittel: Motivasjon for endring av livsstilsvaner blant overvektige mennesker Problemstilling: Hvordan kan man stimulere overvektiges motivasjon til endring av livsstilsvaner? Metode: I denne ...
  • Motivasjon for livsstilsendring 

   Kristoffersen, Heidi (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Heidi Kristoffersen Tittel på oppgaven: Motivasjon for livsstilsendring. Problemstilling: Hvilken betydning har indre og ytre motivasjon for fysisk aktivitet i ulike faser av en livsstilsendring? Metode: I ...
  • Motivasjon og elevmedvirkning i kroppsøving 

   Engebretsen, Lars Christian (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Lars Christian Engebretsen Oppgavens tittel: Motivasjon og elevmedvirkning i kroppsøving Problemstilling: Hvordan er holdningen blant 10. klasseelever til kroppsøvingsfaget, og hvordan kan elevmedvirkning være ...
  • Motivasjon og kondisjonsaktiviteter med fokus på stavgang 

   Kristiansen, Marte (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Marte Kristiansen, 3. års student ved Bachelorutdanningen Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet. Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum, 2013. Tittel: Motivasjon og kondisjonsaktiviteter Problemstilling: Hva ...
  • Motivasjon ved livsstilsendring 

   Thomassen, Erland (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Erland Thomassen Oppgavens tittel: Motivasjon ved livsstilsendring Problemstilling: Hva motiverer sykelig overvektige til å foreta en livsstilsendring? Metode: I denne oppgaven har jeg gjennomført en ...
  • Om helseeffekten ved bruk av friluftsliv i rusrehabilitering 

   Gjerland, Iris (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvilken helseeffekt kan bruken av fysisk aktivitet gjennom friluftsliv gi rusmisbrukere i en rehabiliteringsprosess? Teori: I teoridelen tar jeg for meg sammenhengen mellom psykiske lidelser og rusmisbruk ...
  • Over skyene er himmelen alltid blå 

   Sagmoen, Ingvild Skirbekk (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Ingvild Skirbekk Sagmoen Tittel: Over skyene er himmelen alltid blå Problemstilling: Hvilke mestringsstrategier benyttes for å oppnå en bedret livskvalitet for voksne med langvarig somatisk sykdom? Metode: ...
  • Politisk folkehelse: skatter og subsidier for å fremme folkehelsen i Norge 

   Djupvik, Jørgen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Kan statlige tiltak som avgifter eller subsidier fungere som virkemidler mot et sunnere kosthold i Norge? Teori: Beskrivelse av hva et sundt kosthold er, sosiale ulikheter, folkehelsemeldinger og ulike ...
  • Potensielle årsaker og kjønnsforskjeller - En litteraturstudie om sykefraværet i Norge 

   Søfting, Malin (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Malin Søfting. Tittel: Potensielle årsaker og kjønnsforskjeller- En litteraturstudie om sykefraværet i Norge. Problemstilling: Potensielle årsaker til sykefravær i den generelle yrkesaktive befolkningen i ...
  • Prevalens av metabolsk syndrom i ulike sosioøkonomiske grupper 

   Lien, Ann Helen (Bachelor thesis, 2015)
   Helse varierer i stor grad mellom ulike sosioøkonomiske grupper og anses som en stor folkehelseutfordring. Livsstilsrelaterte sykdommer er et stadig økende problem, hvor metabolsk syndrom de senere årene har fått mye ...
  • Psykisk helse og aktivitet i naturen 

   Johannessen, May Britt (Bachelor thesis, 2015)
   May Britt Johannessen Oppgavens tittel: Psykisk helse og aktivitet i naturen Problemstilling: Hvordan kan aktivitet i natur påvirke vår psykiske helse ? Begrepsavklaring: Jeg har valgt å legge begrepsforklaringen inn i ...
  • Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme 

   Verpe, Malene (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Malene Verpe Oppgavens tittel: Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme. Problemstilling: “Hvilken rolle spiller depresjon og angst i utvikling av overvekt og fedme i dagens ...
  • Røyke- og snusvaner i videregående skole 

   Snipstad, Øyvind (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Øyvind Snipstad Oppgavens Tittel: Tobakkskultur i videregående skole Problemstilling: Forskjeller i røyk- og snuskultur mellom elver på yrkesfag og studiespesialiserende fag i videregående skole Underpro ...
  • Sammenhengen mellom hjerte- og karsykdommer og sosioøkonomisk status 

   Larsen, Frode (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Frode Larsen, Bachelor i Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, 2010-2013. Høyskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel Sammenhengen mellom hjerte- og karsykdommer og sosioøkonomisk ...
  • Sammensetningen av fett i kostholdet og depresjon 

   Alvestad, Stian Fantoft (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Stian Fantoft Alvestad Tittel: Sammensetningen av fett i kostholdet og depresjon Tema: Kosthold og mental helse Problemstilling: Hva er sammenhengen mellom sammesetningen fett i kostholdet og depresjon? ...