Now showing items 50-69 of 75

  • Om helseeffekten ved bruk av friluftsliv i rusrehabilitering 

   Gjerland, Iris (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvilken helseeffekt kan bruken av fysisk aktivitet gjennom friluftsliv gi rusmisbrukere i en rehabiliteringsprosess? Teori: I teoridelen tar jeg for meg sammenhengen mellom psykiske lidelser og rusmisbruk ...
  • Over skyene er himmelen alltid blå 

   Sagmoen, Ingvild Skirbekk (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Ingvild Skirbekk Sagmoen Tittel: Over skyene er himmelen alltid blå Problemstilling: Hvilke mestringsstrategier benyttes for å oppnå en bedret livskvalitet for voksne med langvarig somatisk sykdom? Metode: ...
  • Politisk folkehelse: skatter og subsidier for å fremme folkehelsen i Norge 

   Djupvik, Jørgen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Kan statlige tiltak som avgifter eller subsidier fungere som virkemidler mot et sunnere kosthold i Norge? Teori: Beskrivelse av hva et sundt kosthold er, sosiale ulikheter, folkehelsemeldinger og ulike ...
  • Potensielle årsaker og kjønnsforskjeller - En litteraturstudie om sykefraværet i Norge 

   Søfting, Malin (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Malin Søfting. Tittel: Potensielle årsaker og kjønnsforskjeller- En litteraturstudie om sykefraværet i Norge. Problemstilling: Potensielle årsaker til sykefravær i den generelle yrkesaktive befolkningen i ...
  • Prevalens av metabolsk syndrom i ulike sosioøkonomiske grupper 

   Lien, Ann Helen (Bachelor thesis, 2015)
   Helse varierer i stor grad mellom ulike sosioøkonomiske grupper og anses som en stor folkehelseutfordring. Livsstilsrelaterte sykdommer er et stadig økende problem, hvor metabolsk syndrom de senere årene har fått mye ...
  • Psykisk helse og aktivitet i naturen 

   Johannessen, May Britt (Bachelor thesis, 2015)
   May Britt Johannessen Oppgavens tittel: Psykisk helse og aktivitet i naturen Problemstilling: Hvordan kan aktivitet i natur påvirke vår psykiske helse ? Begrepsavklaring: Jeg har valgt å legge begrepsforklaringen inn i ...
  • Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme 

   Verpe, Malene (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Malene Verpe Oppgavens tittel: Psykiske lidelser som underliggende årsaker til overvekt og fedme. Problemstilling: “Hvilken rolle spiller depresjon og angst i utvikling av overvekt og fedme i dagens ...
  • Røyke- og snusvaner i videregående skole 

   Snipstad, Øyvind (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Øyvind Snipstad Oppgavens Tittel: Tobakkskultur i videregående skole Problemstilling: Forskjeller i røyk- og snuskultur mellom elver på yrkesfag og studiespesialiserende fag i videregående skole Underpro ...
  • Sammenhengen mellom hjerte- og karsykdommer og sosioøkonomisk status 

   Larsen, Frode (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Frode Larsen, Bachelor i Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, 2010-2013. Høyskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel Sammenhengen mellom hjerte- og karsykdommer og sosioøkonomisk ...
  • Sammensetningen av fett i kostholdet og depresjon 

   Alvestad, Stian Fantoft (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Stian Fantoft Alvestad Tittel: Sammensetningen av fett i kostholdet og depresjon Tema: Kosthold og mental helse Problemstilling: Hva er sammenhengen mellom sammesetningen fett i kostholdet og depresjon? ...
  • Skolebasert fysisk aktivitet og akademisk prestasjon – i et helsefremmende perspektiv 

   Galleberg, Mina Fon (Bachelor thesis, 2017)
   Formål: Skolen er en god arena for å tilrettelegge til fysisk aktivitet for alle barn uansett posisjon i samfunnet. Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke sammenhengen mellom tilrettelegging av fysisk aktivitet i ...
  • Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom 

   Johansen, Patrick Foss (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Patrick Foss Johansen, Bachelor i Folkehelse, 2012-2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel: Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom. Problemstilling: ...
  • Sosial ulikhet i ungdoms kosthold 

   Holtan, Pernille Lundervold (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Pernille Lundervold Holtan Oppgavens tittel: Sosial ulikhet i ungdoms kostholdsvaner Problemstilling: Hvordan påvirker sosioøkonomisk posisjon kostholdet til ungdom? Hvilken indikator på sosioøkonomisk ...
  • Sosial ulikhet og barns fysiske aktivitet: en litteraturstudie 

   Lorentzen, Kristine Uv (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Denne bacheloroppgavens problemstilling omhandler i hvilken grad sosial ulikhet påvirker barns aktivitetsvaner. Emneknagger som sosioøkonomisk status, sosial-, kulturell-, og økonomisk kapital og habitus blir ...
  • Sosial ulikhet og psykisk helse 

   Wiik, Trude (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling “Hvilke implikasjoner har sosial ulikhet for psykisk helse i ulike aldersgrupper?” Teori Sosial ulikhet i helse, hvordan sosioøkonomisk status påvirker psykisk helse og hva sosial kapital har å si for ...
  • Sosiale medier – kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge 

   Bruvik, Mathilde Handal (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling på bacheloroppgaven: Hvordan påvirker sosiale medier til økt kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge? Teori: Belyse ulike påvirkningsfaktorer som virker inn på til kroppspress og negativt ...
  • Sosialisering til friluftsliv: sosialiseringsinstansenes rolle i oppveksten 

   Lorgen, Heidi (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan friluftsliv i oppveksten påvirke våre friluftslivsvaner i voksen alder? Metode: Kvalitativ metode er benyttet i denne oppgaven. Innsamling av data har foregått ved å benytte det individuelle ...
  • Sosioøkonomisk posisjon og angst og depresjon hos ungdom 

   Haugen, Malin Hvam (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter Malin Hvam Haugen Oppgavens tittel Sosioøkonomisk posisjon og angst og depresjon hos ungdom. Problemstilling Hvilken betydning kan foreldres sosioøkonomiske posisjon ha for utvikling av angst og depresjon ...
  • Sosioøkonomisk status og elektronisk helseinformasjon. 

   Nielsen, Sabrina Gjerstad (Bachelor thesis, 2015)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke eksisterende digitale skiller mellom grupper med ulik sosioøkonomisk status. Problemstillingen handler om forskjeller i tilgang til og bruk av elektronisk helseinformasjon, i ...
  • Terapiridning - Positive og negative helseeffekter på barn med Cerebral Parese. 

   Flåum, Jeanette (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Jeanette Flåum Oppgavetittel: Terapiridning – Positive og negative helseeffekter på barn med Cerebral Parese. Problemstilling: Hvilke positive og negative helseeffekter har terapiridning på barn med cerebral ...