Now showing items 1-20 of 105

  • Anerkjennelse som grunnlag for en vellykket identitetsdannelse. 

   Timmer, Helene (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Dannelse er en sentral del av skolens mandat, og dermed også en sentral del av lærerens arbeid. Honneth mener at en vellykket identitetsdannelse er et resultat av anerkjennelse på tre ulike nivåer: kjærlighet, ...
  • Anerkjennelse som mulighet for utvikling og mestring 

   Westgård, Gunn-Helén Berger (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bachelor-oppgaven er en studie av hvilke tanker lærere har rundt sitt møte med eleven i skolen, og hvordan det kan påvirke elevenes selvbilde. Elevenes selvbilde er noe som utvikles i relasjon med andre. ...
  • Argumenter og forventninger knyttet til ny femårig grunnskolelærerutdanning 

   Fuglem, Aurora Mølmann (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Meninger og debatt om hva som skal være innhold og form på grunnskolelærerutdanninga i Norge er ikke et nytt fenomen. Allerede ved oppstarten av de første statlige lærerseminarene grunnlagt tidlig på 1800-tallet, ...
  • Å våge å spørre og ha kunnskap til å se 

   Sivesind, Anne-Lene (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Dessverre vet vi at det finnes mange barn i Norge som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Mange av disse tilfellene blir ikke avdekt, og overgrepene fortsetter. Å bli utsatt for slike overgrep kan føre til ...
  • Å være snill eller å være streng? 

   Gjesvold, Lars harald (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om autoritativ lærerstil. Jeg forsøker å finne ut om lærerstiler med overvekt av varme, eller lærerstiler med overvekt av kontroll, kan resultere i færre forstyrrelser i undervisningen. ...
  • Barn er motiverte 

   Senstad, Petter (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Motivasjon er et begrep som ofte brukes i skolesammenheng. I følge Manger (2010), kan motivasjon betraktes som en tilstand som forårsaker aktivitet hos individet, styrer aktiviteten i bestemte retninger og ...
  • Barn utsatt for seksuelle overgrep 

   Hauger, Monica (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne oppgaven redegjør for hva skolen kan gjøre for barn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Rettigheter og lover legger føringer på at skolen har et stort ansvar ovenfor barnet. For å besvare problemstillingen ...
  • Barnelitteratur, som utgangspunkt for samtale i klasserommet om psykisk syke foreldre 

   Kaveldiget, Hege (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven handler om hvordan man kan bruke barnelitteratur som utgangspunkt for samtale i klasserommet. Samtalen skal dreie seg om psykisk syke foreldre. Det er mange barn som lever med en eller to psykisk ...
  • Begrepsforståelse gjennom utforskende arbeidsmåter 

   Sørum, Andreas (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Oppgaven baserer seg på problemstillingen: ”Hvordan kan undervisning med utforskende arbeidsmåter bidra til å øke begrepsforståelsen i naturfag?” I oppgaven intervjuer jeg en elev i forkant og etterkant av et planlagt ...
  • Bildebøker i det moderne klasserom 

   Sandelin, Katrine (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: ”Bildebøker i det moderne klasserom” er en oppgave som ser på og sammenligner analoge og digitale bildebøker. Den tradisjonelle bildeboken har fått en utfordrer i det digitale. Hovedfokus er på motivasjon, og ...
  • "Breaks are a waste of time": En undersøkelse av nivået i lese- og skriveferdighetene i 2. trinn ved skole A i Sør-Afrika 

   Finstad, Marian (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: I en sørafrikansk kontekst har jeg sett nærmere på nivået i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen i 2. trinn ved skole A. Gjennom å analysere nasjonale tester i lese- og skriveferdigheter, viste resultatene ...
  • Bruddet mellom kirke og skole 

   Høines, Kjetil (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Grunnskolen i Norge har sin spede begynnelse i 1739. Den gang kun som en forlengelse av kirken, og dens funksjon var utelukkende konfirmasjonsforberedelse. I dag ser vi at situasjonen er en helt annen. Denne oppgaven ...
  • Bruk av vurdering for læring, med fokus på både faglig og sosial læring hos elever. 

   Kroken, Tina Wernerson (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet vurdering, hvor jeg har fokus på både faglig og sosial læring. Dette er blitt et økende tema dagens skoledebatt, som har gitt et økt fokus på å gi elever veiledning ...
  • BRØK PÅ MELLOMTRINNET - en undersøkelse av hvilke misoppfatninger vi kan finne innenfor temaet brøk på 7.trinn. 

   Olsen, Marianne (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er brøk på mellomtrinnet, og problemstillingen lyder som følger: Hvilke misoppfatninger innenfor brøk kan man finne på 7.trinn? For å besvare denne problemstillingen har jeg benyttet et ...
  • Brøkforståelse på 6.trinn - En undersøkelse av hvilke misoppfatninger vi kan finne om brøk på 6. trinn. 

   Løkken, Anette Tveterhagen (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Brøk regnes for å være et av barneskolens vanskeligste temaer innenfor matematikk, og denne oppgaven omhandler hvilke misoppfatninger i brøk vi kan finne på 6.trinn. For å hjelpe elevene på rett vei er det viktig ...
  • De vanskelige samtalene – lærerens kommunikasjon med foreldre til barn med utfordrende atferd 

   Pettersen, Sidsel (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Temaet for oppgaven er samarbeidet mellom skole og hjem, og hvordan lærerens kommunikasjon kan påvirke relasjonen til foreldrene. Problemstillingen blir belyst gjennom teori og intervjuer med foreldre til et barn ...
  • Det skal være godt å komme på skolen. Også for barn med atferdsproblemer 

   Walmann, Therese (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Tema for denne bacheloren er atferdsproblemer, både innagerende og utagerende atferd. Hvordan kan læreren legge til rette på mest mulig måte for barn med atferdsproblemer? Hvilke faktorer spiller inn for å oppnå ...
  • «Det var så mye bedre før i tida». En kvalitativ studie av utfordringer rundt IKT i skolen. 

   Sondre Bjørnstad Noren, Sondre Bjørnstad (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Den vestlige hverdagen blir mer og mer digitalisiert, hvor det kreves at brukerne lærer seg å bruke de digitale verktøyene på en effektiv og kritisk måte. Da må skolen, med det oppdragelsemandatet skolen har, bidra ...
  • Dialoger i naturfagundervisningen. 

   Bakkerud, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for studien er dialoger i naturfagundervisningen. Problemstillingen jeg har søkt å finne svar på er: Hvordan kan dialoger fremme læring i naturfag? Studien viser at lærers valg av kommunikativ tilnærming har ...
  • Elevers bruk av vitenskapelige og hverdagslige begreper knyttet til grubletegninger 

   Sugaren, Unn Siri (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven har satt fokus på elevers bruk av vitenskapelige og hverdagslige begreper knyttet til grubletegninger. I oppgaven blir følgende problemstilling belyst: Hvordan kan grubletegninger påvirke elevers ...