Now showing items 46-65 of 105

  • Klasseledelse 

   Nygard, Ole Kristoffer Grythe (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: ”Hva er klasseledelse og hvordan bidrar god ledelse til elevers læring?”. Klasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i skolen (Nordahl, 2012). Visible learning (Hattie, ...
  • Klasseledelse i utvikling 

   Pinaas, Ingelill (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hvordan erfarer/opplever lærere sin egen klasseledelse ved bruk av IKT i undervisningen sammenliknet med undervisning uten bruk av IKT? Dagens samfunn er i stadig utvikling, også når det gjelder teknologi i skolen. ...
  • Klasseledelse og læringsbrett 

   Engebråten, Ida (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Tema for denne bacheloroppgaven er klasseledelse og læringsbrett. Problemstillingen er: På hvilken måte kan læringsbrett brukes som et verktøy til å utøve god klasseledelse? I arbeidet med oppgaven har jeg sett ...
  • Klassemiljøets betydning for læring 

   Grini, Nina (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om klassemiljø, hvorfor det er viktig for elevene, og hvordan læreren kan påvirke utviklingen av de sosiale relasjonene. Jeg har belyst aktuell teori, og intervjuet elever og kontaktlærer ...
  • Lese- og skrivevansker 

   Lund, Katrine Aannestad (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er: «Hva vektlegger lærere i arbeidet med å fremme leseferdigheten hos elever på mellomtrinnet med lese og skrivevansker?», som skal hjelpe til å finne svar på hva ...
  • Leseopplæring før mellomtrinnet. Hvordan arbeider leselærere med lesing på 4. trinn i to flerkulturelle klasser på Østlandet. 

   Larsen, Heidi Merete Wangen (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er lesing på 4. trinn i flerkulturelle klasser. Problemstillingen er ”hvordan arbeider lærerne for å øke elevenes lesekompetanse på 4. trinn i to flerkulturelle klasser på Østlandet”. ...
  • Lesestrategier 

   Myrvold, Mona (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne teoretiske bacheloroppgaven tar for seg lesestrategier og søker svar på hvordan man kan undervise i lesestrategier for elever på mellomtrinnet. Gjennom teori som omhandler fremming av leseforståelse etter ...
  • ”Lesing er lett når noe spennende skjer” 

   Åbyholm, Joakim (Bachelor thesis, 2017)
   English: In this Bachelors thesis I examine what motivates students in fourth grade to read, what they read and the characteristics of this type of literature. The purpose of this assignment is to discuss the role and ...
  • Lesingens rolle i løsning av tekstoppgaver - Hva er det oppgavene spør etter? 

   Kristoffersen, Hans-Petter (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Lesing og leseferdigheter spiller en viktig rolle når elever skal løse tekstoppgaver. Målet med denne oppgaven var å få et innblikk i hvordan elevene tenker når de skal løse en tekstoppgave i matematikk og også ...
  • Lærer – elev relasjoner 

   Pytte, Rine Hansen (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Dette er en bacheloroppgave om lærer – elev relasjoner. Etter å ha vært i Namibia, hatt praksis og samlet inn data, har jeg skrevet denne oppgaven. Oppgaven er bygget rundt problemstillingen: Hvordan er lærer – ...
  • Lærerens rolle i litterære samtaler. Veiledning, støtte og dialog. 

   Skjellet, Caroline Foldvik (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Temaet i denne bacheloroppgaven er lærerens rolle i litterære samtaler. Hensikten med oppgaven er å finne ut om støtte og veiledning fra læreren har innvirkning på elevers deltakelse i litterære samtaler. ...
  • Lærernes tilrettelegging av språkutvikling og begrepslæring for minoritetsspråklige elever 

   Phuting, Rem (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven er et resultat av en kvalitativ intervjustudie, med tre lærere fra en skole i Østlandsområdet. Studien har som formål å finne ut hvordan lærerne jobber for å stimulere språkutvikling og ...
  • Læringsutbytte i utforskende arbeid 

   Håland, Beate (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven ser jeg på læringsutbyttet i utforskende arbeid. Ludvigsenutvalget mener at utforskende arbeid er positivt for elevenes læring, og sier derfor at utforsking bør inkluderes som et av kompetanseområdene ...
  • Matematikkstrategier. Er de nødvendige? 

   Berland, Maren (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Hensikten med oppgaven er å forstå hvordan strategier virker og hvorfor de er viktige å bruke i undervisningen. Oppgaven tar for seg hvordan hukommelsen er og hvordan den virker. Videre går den inn på strategier ...
  • Mestringsforventning - og barn med lærevansker. 

   Bang, Janne Helen (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Elever med ulike former for lærevansker kan ofte ha en lav motivasjon for læring. Det bør være et mål for lærerne at disse elevene skal få et best mulig utbytte av sitt potensiale for læring slik at de kan gjennomføre ...
  • Misoppfatninger rundt brøkbegrepet og regning med brøk i barneskolen. 

   Kristiansen, Philip (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne studien omhandler hvilke misoppfatninger som finnes når det gjelder brøkbegrepet og regning med brøk. Oppgavens problemstilling er Hvilke misoppfatninger finnes rundt brøkbegrepet og regning med brøk i en 7. ...
  • Motivasjon for læring 

   Schjørlien, Maren (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Motivasjonen er en svært viktig drivkraft for elevers læring (Manger, 2012). Ofte kan man oppleve at noen elever går fortere i gang med skolearbeidet, mens andre utsetter det i det lengste. Samtidig holder noen ...
  • Motivasjon i skolen, «jeg vet du kan klare det». 

   Brandlistuen, Else Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Prestasjon i skolen henger tett sammen med motivasjon (Manger, 2013, s. 133). Noen elever er mere motiverte enn andre til å jobbe med skolearbeidet. Temaet for denne oppgaven er motivasjon og hovedfokuset ligger ...
  • ”Motivasjon og læring i matematikk” 

   Løvstad, Karl Martin (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Motivasjon og læring henger sammen. Målet med denne oppgaven er å undersøke ved hjelp av teoretiske rammer og kvalitativ metode hvordan tre matematikklærere på ulike trinn i barneskolen arbeider for å motivere ...
  • Muntlig elevdeltakelse i engelskundervisning 

   Sveen, Øyvind Sjøberg (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Elevers vanskeligheter med å tørre å prate engelsk i undervisningen er en utfordring som det trengs å ta tak i. Mange elever sitter med ferdigheter de velger å ikke vise fram, og det finnes flere grunner til at det ...