Now showing items 84-103 of 105

  • Tilpasset opplæring for de faglig sterke elevene - en skole med rom for alle og blikk for den enkelte? 

   Brustad, Caroline (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennom kvalitative undersøkelser sett på hvordan faglig sterke elever og deres foreldre opplever den tilpassede opplæringen, og om de er tilfredse med tilbudet de får på skolen. Jeg har ...
  • Tilpasset opplæring for evnerike elever 

   Øiestad, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven retter hovedfokuset mot de evnerike elevene i skolen. Den tar hovedsakelig for seg hvordan man som lærer kan tilpasse opplæring for disse evnerike elevene, med hovedvekt på differensieringsmetodene ...
  • Tilpasset opplæring for mangfoldet av elever i naturfag 

   Storberget, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven har for seg problemstillingen «På hvilken måte kan naturfagundervisning tilpasses mangfoldet av elever?» I arbeidet med å finne svar på denne problem-stillingen har jeg benyttet meg av både ...
  • Tilpasset opplæring i et aldersblanda fellesskap 

   Teigen, Sara Einbu (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennom kvalitativ forsking, forsøkt å svare på problemstillingen min: ”Hvordan sikrer lærerne tilpasset opplæring i aldersblanda klasser?”. Gjennom intervju og observasjon av tre lærere i ...
  • Tilpasset opplæring i matematikk. 

   Sønsteby, Caritha Grønvold (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ studie om tilpasset opplæring i den ordinære matematikkundervisningen. Problemstillingen handler om hvordan den ordinære opplæringen kan tilpasses elevene slik at de kan nå ...
  • Tilpasset opplæring og samarbeid skole-hjem. 

   Lahlum, Julie (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Elevene har rett på en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og prinsippet om tilpasset opplæring skal hjelpe elevene til å realisere sitt faglige og sosiale potensiale. I dagens skole er det ...
  • Tilpasset opplæring. Et politisk begrep som skal tolkes pedagogisk. 

   Espegard, Maria (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne oppgaven belyser begrepet tilpasset opplæring og hvilke utfordringer skolen står ovenfor. Tilpasset opplæring har eksistert innenfor skolepolitikken siden 1970-tallet. Likevel viser flere studier at det er ...
  • Tilpasset undervisning til faglig sterke elever som er umotiverte i lesing og skriving. 

   Furusæter, Ida (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennom kvalitative undersøkelser sett på hvordan lærere jobber for å tilpasse undervisningen til de faglig sterke elevene som har blitt umotiverte i lesing og skriving. Jeg har sett på ...
  • To stjerner og et ønske – hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis 

   Dalen, Hilde (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg vurdering for læring. Dette har blitt et viktig tema i skolen i dag, og det medfører et økt fokus på å gi elevene tilbakemeldinger og veiledning på arbeidet de utfører. ...
  • Traumatiserte barn fra beredskapshjem i skolen 

   Olsby, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: En kvalitativ studie av hvordan lærere håndterer når de får barn fra beredskapshjem i klassen. Denne presentasjonen ser på hvilke grunnleggende forhold som må være til stede for at traumatiserte barn kan få mulighet ...
  • Uteskole og læringsutbytte 

   Johansen, Mona (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Formålet med denne oppgaven var å se på hvordan uteskole påvirker elevers læringsutbytte. Jeg har benyttet meg av kvalitativ forskningsmetode hvor jeg har intervjuet fire lærere med ulike bakgrunner. Teorien viser ...
  • Uteskole og tilpasset opplæring 

   Hagen, Jenny Helene (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Formålet med denne oppgaven var å se på hvordan uteskole kan fremme tilpasset opplæring. Jeg har benyttet meg av intervju og observasjon som metodevalg for å svare på min problemstilling. Jeg har intervjuet fire ...
  • Uteskole og tilpasset opplæring 

   Sørhagen, Trine (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven har hatt til hensikt å se på hvordan uteskole kan bidra til tilpasset opplæring. Metodevalgene har vært en observasjon av en 3. klasse og to intervjuer av lærer som aktivt bruker uteskole i sin ...
  • Uteskole og tilpasset opplæring. 

   Sand, Elisabeth Amundsen (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Hensikten med denne oppgaven har vært å se på hvordan uteskoleundervisning kan bidra til tilpasset opplæring. Til innsamling av data valgte jeg et flermetodisk design. Jeg valgte observasjon av uteskole på 6.- ...
  • Utforskende arbeid og begrepsforståelse i naturfag 

   Engseth, Malin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Problemstillingen jeg undersøker er hvordan kan utforskende arbeid med nedbryting på 4.trinn føre til bedre begrepsforståelse? Ved å analysere tankekart og intervjue tre elever har jeg kartlagt elevenes forståelse ...
  • Utlending i norsk hud. Om trekulturelle barns hjemkomst og identitetsutvikling. 

   Skogstad, Una (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven omhandler trekulturelle barns hjemkomst fra vertslandet og identitetsutvikling. Først kommer en definisjon og beskrivelse av trekulturelle barn. Deretter blir det lagt frem teori om når barnet kommer ...
  • Våre evnerike barn 

   Vestby, Gro Anita (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven har til hensikt å belyse kjennetegn ved de evnerike barna, metoder for identifisering samt strategier for hvordan undervisningen for disse barna kan organiseres slik at de får realisert sitt ...
  • «Vi er alle spesielle» 

   Opsalhagen, Tonje (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan man kan realisere flest elevers potensiale for læring i den ordinære undervisningen i stedet for å gi spesialundervisning. Dette er også problemstillingen for oppgaven. ...
  • Vi skal jo samme vei – en kvalitativ studie om samarbeid mellom lærere og PP-tjeneste 

   Skjønhaug, Emil (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Elevene har rett på en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og det er skolens jobb å hjelpe elevene til å utvikle seg faglig og sosialt. I dagens skole er det mange elever som ikke har utbytte ...
  • Vi vil jo det samme. En kvalitativ studie rundt samarbeidet mellom barnevern og skole. 

   Domaas, Kathrine (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Utgangspunktet for denne oppgaven er at samarbeidet omkring utsatte barn og unge er en viktig del av læreryrket. Læreren ser barna flere timer daglig og har med det en unik mulighet til å ta del i barnas hverdag ...