Now showing items 16-35 of 105

  • De vanskelige samtalene – lærerens kommunikasjon med foreldre til barn med utfordrende atferd 

   Pettersen, Sidsel (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Temaet for oppgaven er samarbeidet mellom skole og hjem, og hvordan lærerens kommunikasjon kan påvirke relasjonen til foreldrene. Problemstillingen blir belyst gjennom teori og intervjuer med foreldre til et barn ...
  • Det skal være godt å komme på skolen. Også for barn med atferdsproblemer 

   Walmann, Therese (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Tema for denne bacheloren er atferdsproblemer, både innagerende og utagerende atferd. Hvordan kan læreren legge til rette på mest mulig måte for barn med atferdsproblemer? Hvilke faktorer spiller inn for å oppnå ...
  • «Det var så mye bedre før i tida». En kvalitativ studie av utfordringer rundt IKT i skolen. 

   Sondre Bjørnstad Noren, Sondre Bjørnstad (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Den vestlige hverdagen blir mer og mer digitalisiert, hvor det kreves at brukerne lærer seg å bruke de digitale verktøyene på en effektiv og kritisk måte. Da må skolen, med det oppdragelsemandatet skolen har, bidra ...
  • Dialoger i naturfagundervisningen. 

   Bakkerud, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for studien er dialoger i naturfagundervisningen. Problemstillingen jeg har søkt å finne svar på er: Hvordan kan dialoger fremme læring i naturfag? Studien viser at lærers valg av kommunikativ tilnærming har ...
  • Elevers bruk av vitenskapelige og hverdagslige begreper knyttet til grubletegninger 

   Sugaren, Unn Siri (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven har satt fokus på elevers bruk av vitenskapelige og hverdagslige begreper knyttet til grubletegninger. I oppgaven blir følgende problemstilling belyst: Hvordan kan grubletegninger påvirke elevers ...
  • Elevers egenvurdering som strategi for faglig og sosial læring 

   Larsen, Benedicte Øverhaug (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Temaet for denne oppgaven er vurdering, og jeg kommer også innpå temaet sosial læring. Problemstillingen lyder som følger: Hvorfor involvere elevene i egenvurdering som en del av vurdering for faglig og sosial ...
  • En kvalitativ studie med bruk av intervju. En trygg havn for barn i fosterhjem. 

   Olsen, Ulrikke Retzina Lystad (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven tar utgangspunk i hvordan en god relasjon til læreren kan virke inn på fosterbarnets identitetsutvikling. En lærer tilbringer flere timer daglig med fosterbarna og vil dermed ha stor betydning for ...
  • En studie om læreres refleksjoner rundt et samlivsbrudd påvirkning på elevers sosiale ferdigheter og faglige læring 

   Eriksen, Hege Lunde (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I dagens samfunn velger hvert 5. samboerpar med felles barn å gå fra hverandre, mens ca 9000 gifte par skiller seg. De aller fleste barn viser reaksjoner på et samlivsbrudd som varer lengre enn ett år. Disse ...
  • En virkelighet ingen vil ha – en studie om identifisering av omsorgssvikt i skolen 

   Sinnerud, Inga (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Det er et stort samfunnsproblem at barn som blir utsatt for ulike typer alvorlig omsorgssvikt ikke blir oppdaget. Vi ser at dette kan gi svært alvorlige følger for barnets livskvalitet. Vi vet også at tidlig ...
  • Evnerike barn, tilpasset opplæring 

   Indsetviken, Aksel Harjo (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Oppgavens tema er tilpasset opplæring for evnerike barn i skolen. Problemstillingen for oppgaven er ”Hvilket syn har lærere på tilpasset opplæring av evnerike elever?”. For å svare på problemstillingen har jeg ...
  • Forebygging av mobbing 

   Sandholt, Anette Østereng (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk. Mobbing er et alvorlig tema som er svært aktuelt i skolen. Mobbing rammer flere tusen elever, reduserer elevenes læringsutbytte og er en kilde til utvikling av psykiske helseproblemer. Mobbing må bekjempes gjennom ...
  • Forebygging av mobbing i en klasse 

   Stakston, Lars Magnus (Bachelor thesis, 2014)
   Hovedpoenget i denne oppgaven er at det er bedre å forebygge enn å reparere, derfor kan det gi gode resultater å integrere forebygging av mobbing i det daglige arbeidet blant elevene. Læreren bør opparbeide seg tillit i ...
  • Foreldre som ressurs i leseopplæringen 

   Røste, Linn (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Engasjerte og støttende foreldre øker elevenes læringsutbytte, og de aller fleste foreldre (over 90 %) har en positiv innstilling til skolen. De hjelper barna med leksene og spør barna hvordan de har hatt det ...
  • Foreldresamarbeid. 

   Juven, Hilde (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er skole-hjem samarbeid, og problemstillingen er ”Hvordan kan jeg som nyutdannet lærer legge til rette for samarbeid med foreldre?”. Skole-hjem samarbeid er helt avgjørende for at ...
  • Forståelse av energibegrepet – en praktisk tilnærming 

   Helseth, Anita (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Dette er en empirisk oppgave som har hatt til formål å finne ut om forståelsen og læringen av energibegrepet hos elevene fremmes ved å la dem bygge en mekanisk leke i undervisningen i kombinasjon med å trekke ...
  • Fortellinger og dannelse i kristendoms-, religions-, livssyns- og etikkfaget 

   Odden, Marléne (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Opplæringens mål står skrevet i læreplanverket og formålsparagrafen. I læreplanens generelle del vektlegges elevenes dannelse eksplisitt og implisitt. I KRLE-fagets læreplan uttrykkes også dannelsesmålet eksplisitt, ...
  • Forutsetninger for blomstring. En studie om gruppestørrelsens betydning for tilpasset opplæring. 

   Hovsbakken, Hanne (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Hvordan opplever grunnskolelærere at gruppestørrelsen påvirker deres arbeid med tilpasset opplæring? Studien omfatter faktorer som påvirker lærerens arbeid med tilpasset opplæring innenfor mindre og større ...
  • Fremtidens kunnskap gjennom muntlighet 

   Torbergsen, Hege (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Ludvigsenutvalget kom i 2015 med en rapport om tanker for hva som vil bli viktige fokuspunkter for fremtidens skole. De fremholdt dybdelæring som en sentral ferdighet for å mestre utfordringer fremtidig skole og ...
  • Fysisk aktivitet i forhold til læring. 

   Nordengen, Lisbeth (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er fysisk aktivitet i forhold til læring. Problemstillingen er «Hva sier et utvalg dokumenter om fysisk aktivitet i skolen i forhold til forskning?». For å svare på problemstillingen har ...
  • God nok? 

   Gaukstad, Bente (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: I denne oppgaven har jeg sett på hvordan det er å være lærer i fådelt skole, og hvilket syn lærere har på elevenes faglige og sosiale læring. På grunnlag av intervjuer og teori om emnet sitter jeg igjen med at ...