Now showing items 38-57 of 105

  • Hvordan vektlegger Stortingsmelding nr. 16 utjevning av sosiale forskjeller? Og hvilke konsekvenser har dette? En dokumentanalyse om sosiale ulikheter i skolen. 

   Oskarsen, Lene (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er sosiale ulikheter blant elevene, og de konsekvensene dette har for elevenes læringsutbytte. Jeg har analysert Stortingsmelding nr. 16, og sett på hva denne sier om sosiale forskjeller ...
  • Hvorfor liker jeg læreren min? 

   Amundsen, Vegard André (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Problemstillingen: Hvilken sammenheng har trygghet, tro på elevene, motivasjon, styrking av elevenes selvfølelse og lærerens evne til å inngå relasjoner med elevenes relasjon til læreren? Det blir først presentert ...
  • Hvorfor snakker du engelsk? En undersøkelse om læreres bruk av målspråk i L2-undervisning. 

   Aunmo, Silje Birgitte (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I 2015 kom det påstander om at lærere både kan og bruker for lite målspråk L2-undervisning. Parallelt gjorde jeg en erfaring ute i praksis som underbygget dette utsagnet. Tiden engelsklærere har til rådighet i ...
  • “Hvorfor trenger vi Munch når vi har multiplikasjon?” 

   Nybakk, Cathrine (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Innenfor pedagogisk sosialiseringsteori har det lenge vært kjent at kultur spiller en avgjørende rolle for barnets identitetsutvikling. Kultur henviser her til et sett av normer og verdier som gjenspeiler ...
  • Det ideelle er en lærerstil som fremmer læring 

   Myhre, Line Kirkelund (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Etter å ha vært i praksis i Namibia, i byen Tsumeb, har jeg skrevet denne bacheloroppgaven. Den omhandler temaet klasseledelse og min problemstilling har vært som følger: I hvilken grad har læreren en stil ...
  • Inkludering og anerkjennelse for elever i mottaksklasse 

   Breivik, Hilde Sandum (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven ser nærmere på hvordan det kan bli lagt til rette for inkludering og anerkjennelse for elever i mottaksklasse. Det blir gjort rede for hva begrepene inkludering og anerkjennelse innebærer. ...
  • Inne bra, men ute best. Et kvalitativ studie av uteskolematematikk. 

   Grabon, Michal (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I denne bacheloroppgave tar jeg for meg undersøkelse av hvordan uteskole påvirker interessen for matematikk. Forskningen er basert på intervju av 6 elever som ble gjennomført i etterkant av uteskoledagen. I oppgaven ...
  • Introduksjon av partikkelmodellen på 4.trinn. 

   Finnstun, Carina Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven baserer seg på problemstillingen: Hvordan kan man introdusere partikkelmodellen allerede på 4.trinn? I den forbindelse har jeg gjennomført et undervisningsopplegg om stoffer over 4 uker. Jeg har brukt ...
  • Klasseledelse 

   Nygard, Ole Kristoffer Grythe (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: ”Hva er klasseledelse og hvordan bidrar god ledelse til elevers læring?”. Klasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i skolen (Nordahl, 2012). Visible learning (Hattie, ...
  • Klasseledelse i utvikling 

   Pinaas, Ingelill (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hvordan erfarer/opplever lærere sin egen klasseledelse ved bruk av IKT i undervisningen sammenliknet med undervisning uten bruk av IKT? Dagens samfunn er i stadig utvikling, også når det gjelder teknologi i skolen. ...
  • Klasseledelse og læringsbrett 

   Engebråten, Ida (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Tema for denne bacheloroppgaven er klasseledelse og læringsbrett. Problemstillingen er: På hvilken måte kan læringsbrett brukes som et verktøy til å utøve god klasseledelse? I arbeidet med oppgaven har jeg sett ...
  • Klassemiljøets betydning for læring 

   Grini, Nina (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om klassemiljø, hvorfor det er viktig for elevene, og hvordan læreren kan påvirke utviklingen av de sosiale relasjonene. Jeg har belyst aktuell teori, og intervjuet elever og kontaktlærer ...
  • Lese- og skrivevansker 

   Lund, Katrine Aannestad (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er: «Hva vektlegger lærere i arbeidet med å fremme leseferdigheten hos elever på mellomtrinnet med lese og skrivevansker?», som skal hjelpe til å finne svar på hva ...
  • Leseopplæring før mellomtrinnet. Hvordan arbeider leselærere med lesing på 4. trinn i to flerkulturelle klasser på Østlandet. 

   Larsen, Heidi Merete Wangen (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er lesing på 4. trinn i flerkulturelle klasser. Problemstillingen er ”hvordan arbeider lærerne for å øke elevenes lesekompetanse på 4. trinn i to flerkulturelle klasser på Østlandet”. ...
  • Lesestrategier 

   Myrvold, Mona (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne teoretiske bacheloroppgaven tar for seg lesestrategier og søker svar på hvordan man kan undervise i lesestrategier for elever på mellomtrinnet. Gjennom teori som omhandler fremming av leseforståelse etter ...
  • ”Lesing er lett når noe spennende skjer” 

   Åbyholm, Joakim (Bachelor thesis, 2017)
   English: In this Bachelors thesis I examine what motivates students in fourth grade to read, what they read and the characteristics of this type of literature. The purpose of this assignment is to discuss the role and ...
  • Lesingens rolle i løsning av tekstoppgaver - Hva er det oppgavene spør etter? 

   Kristoffersen, Hans-Petter (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Lesing og leseferdigheter spiller en viktig rolle når elever skal løse tekstoppgaver. Målet med denne oppgaven var å få et innblikk i hvordan elevene tenker når de skal løse en tekstoppgave i matematikk og også ...
  • Lærer – elev relasjoner 

   Pytte, Rine Hansen (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Dette er en bacheloroppgave om lærer – elev relasjoner. Etter å ha vært i Namibia, hatt praksis og samlet inn data, har jeg skrevet denne oppgaven. Oppgaven er bygget rundt problemstillingen: Hvordan er lærer – ...
  • Lærerens rolle i litterære samtaler. Veiledning, støtte og dialog. 

   Skjellet, Caroline Foldvik (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Temaet i denne bacheloroppgaven er lærerens rolle i litterære samtaler. Hensikten med oppgaven er å finne ut om støtte og veiledning fra læreren har innvirkning på elevers deltakelse i litterære samtaler. ...
  • Lærernes tilrettelegging av språkutvikling og begrepslæring for minoritetsspråklige elever 

   Phuting, Rem (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven er et resultat av en kvalitativ intervjustudie, med tre lærere fra en skole i Østlandsområdet. Studien har som formål å finne ut hvordan lærerne jobber for å stimulere språkutvikling og ...