Now showing items 31-50 of 105

  • Fortellinger og dannelse i kristendoms-, religions-, livssyns- og etikkfaget 

   Odden, Marléne (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Opplæringens mål står skrevet i læreplanverket og formålsparagrafen. I læreplanens generelle del vektlegges elevenes dannelse eksplisitt og implisitt. I KRLE-fagets læreplan uttrykkes også dannelsesmålet eksplisitt, ...
  • Forutsetninger for blomstring. En studie om gruppestørrelsens betydning for tilpasset opplæring. 

   Hovsbakken, Hanne (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Hvordan opplever grunnskolelærere at gruppestørrelsen påvirker deres arbeid med tilpasset opplæring? Studien omfatter faktorer som påvirker lærerens arbeid med tilpasset opplæring innenfor mindre og større ...
  • Fremtidens kunnskap gjennom muntlighet 

   Torbergsen, Hege (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Ludvigsenutvalget kom i 2015 med en rapport om tanker for hva som vil bli viktige fokuspunkter for fremtidens skole. De fremholdt dybdelæring som en sentral ferdighet for å mestre utfordringer fremtidig skole og ...
  • Fysisk aktivitet i forhold til læring. 

   Nordengen, Lisbeth (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er fysisk aktivitet i forhold til læring. Problemstillingen er «Hva sier et utvalg dokumenter om fysisk aktivitet i skolen i forhold til forskning?». For å svare på problemstillingen har ...
  • God nok? 

   Gaukstad, Bente (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: I denne oppgaven har jeg sett på hvordan det er å være lærer i fådelt skole, og hvilket syn lærere har på elevenes faglige og sosiale læring. På grunnlag av intervjuer og teori om emnet sitter jeg igjen med at ...
  • God relasjonskvalitet. Lærerens ansvar i håndtering av problematferd i skolen 

   Børresen, Anne Marie (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Det kommer frem av forskningen at det er mye bråk og uro i norske skoler, at skoler som lykkes med å håndtere og forebygge problematferd har lite bråk og uro og lykkes bedre med elevenes utvikling og faglige ...
  • Den gyldne regel –hvordan involvere foreldre i utviklingssamtalen 

   Korsvoll, Tina (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Temaet for denne oppgaven er skole-hjem-samarbeidet. Problemstillingen lyder som følger: «Hvordan kan man involvere foreldrene i utviklingssamtalen?» For å belyse problemstillingen blir det brukt teori og ...
  • Hvordan vektlegger Stortingsmelding nr. 16 utjevning av sosiale forskjeller? Og hvilke konsekvenser har dette? En dokumentanalyse om sosiale ulikheter i skolen. 

   Oskarsen, Lene (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er sosiale ulikheter blant elevene, og de konsekvensene dette har for elevenes læringsutbytte. Jeg har analysert Stortingsmelding nr. 16, og sett på hva denne sier om sosiale forskjeller ...
  • Hvorfor liker jeg læreren min? 

   Amundsen, Vegard André (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Problemstillingen: Hvilken sammenheng har trygghet, tro på elevene, motivasjon, styrking av elevenes selvfølelse og lærerens evne til å inngå relasjoner med elevenes relasjon til læreren? Det blir først presentert ...
  • Hvorfor snakker du engelsk? En undersøkelse om læreres bruk av målspråk i L2-undervisning. 

   Aunmo, Silje Birgitte (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I 2015 kom det påstander om at lærere både kan og bruker for lite målspråk L2-undervisning. Parallelt gjorde jeg en erfaring ute i praksis som underbygget dette utsagnet. Tiden engelsklærere har til rådighet i ...
  • “Hvorfor trenger vi Munch når vi har multiplikasjon?” 

   Nybakk, Cathrine (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Innenfor pedagogisk sosialiseringsteori har det lenge vært kjent at kultur spiller en avgjørende rolle for barnets identitetsutvikling. Kultur henviser her til et sett av normer og verdier som gjenspeiler ...
  • Det ideelle er en lærerstil som fremmer læring 

   Myhre, Line Kirkelund (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Etter å ha vært i praksis i Namibia, i byen Tsumeb, har jeg skrevet denne bacheloroppgaven. Den omhandler temaet klasseledelse og min problemstilling har vært som følger: I hvilken grad har læreren en stil ...
  • Inkludering og anerkjennelse for elever i mottaksklasse 

   Breivik, Hilde Sandum (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven ser nærmere på hvordan det kan bli lagt til rette for inkludering og anerkjennelse for elever i mottaksklasse. Det blir gjort rede for hva begrepene inkludering og anerkjennelse innebærer. ...
  • Inne bra, men ute best. Et kvalitativ studie av uteskolematematikk. 

   Grabon, Michal (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I denne bacheloroppgave tar jeg for meg undersøkelse av hvordan uteskole påvirker interessen for matematikk. Forskningen er basert på intervju av 6 elever som ble gjennomført i etterkant av uteskoledagen. I oppgaven ...
  • Introduksjon av partikkelmodellen på 4.trinn. 

   Finnstun, Carina Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven baserer seg på problemstillingen: Hvordan kan man introdusere partikkelmodellen allerede på 4.trinn? I den forbindelse har jeg gjennomført et undervisningsopplegg om stoffer over 4 uker. Jeg har brukt ...
  • Klasseledelse 

   Nygard, Ole Kristoffer Grythe (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: ”Hva er klasseledelse og hvordan bidrar god ledelse til elevers læring?”. Klasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i skolen (Nordahl, 2012). Visible learning (Hattie, ...
  • Klasseledelse i utvikling 

   Pinaas, Ingelill (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hvordan erfarer/opplever lærere sin egen klasseledelse ved bruk av IKT i undervisningen sammenliknet med undervisning uten bruk av IKT? Dagens samfunn er i stadig utvikling, også når det gjelder teknologi i skolen. ...
  • Klasseledelse og læringsbrett 

   Engebråten, Ida (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Tema for denne bacheloroppgaven er klasseledelse og læringsbrett. Problemstillingen er: På hvilken måte kan læringsbrett brukes som et verktøy til å utøve god klasseledelse? I arbeidet med oppgaven har jeg sett ...
  • Klassemiljøets betydning for læring 

   Grini, Nina (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om klassemiljø, hvorfor det er viktig for elevene, og hvordan læreren kan påvirke utviklingen av de sosiale relasjonene. Jeg har belyst aktuell teori, og intervjuet elever og kontaktlærer ...
  • Lese- og skrivevansker 

   Lund, Katrine Aannestad (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er: «Hva vektlegger lærere i arbeidet med å fremme leseferdigheten hos elever på mellomtrinnet med lese og skrivevansker?», som skal hjelpe til å finne svar på hva ...