Now showing items 71-90 of 105

  • Ordinær undervisning er tilpasset opplæring! 

   Flobak, Cathrine (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven belyser hvordan tilpasset opplæring har blitt gjennomført i nyere historie. En metode var organisatorisk differensiering. Denne metoden resulterte i store sosiale forskjeller. Noen politikere i ...
  • Ordinær undervisning I KonTekst 

   Pedersen, Eirik Moengen (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Hovedtema for oppgaven er IKT og ordinær undervisning. IKT er et stort felt som benyttes i arbeid, på fritiden og i skolekontekst. Det har også blitt et større trykk på dette området etter LK06 med de grunnleggende ...
  • Positiv fremtid 

   Leistad, Kristoffer Hansen (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Problemstillingen i oppgaven er: "Hvilke faktorer påvirker matematikkresultatene for sjettetrinns elever i Namibia?". Det er to underproblemstillinger for å styre oppgaven i ønsket retning, og de er: "Hvordan ...
  • Positive sider ved bruk av iPad i undervisning. 

   Gjellestad, Margun Karin Hjelmeland (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Digitale ferdigheiter kom inn i læreplanen som ei grunnleggjande ferdigheit i alle fag i 2006. Det aukande fokuset på digitale hjelpemiddel gjorde at eg ville finna ut kva fordelar det er for læringsutbytet til ...
  • Problematferd 

   Halvorsen, Karoline (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: I dagens skolesamfunn er det stort fokus på problematferd. På bakgrunn av dette skal denne oppgaven ta for seg hva man kan gjøre for å redusere problematferd i klasserommet. Det finnes mange grunner, men i denne ...
  • Respekt og toleranse. 

   Andresen, Ellen (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Dagens samfunn består av et stort mangfold med mennesker med ulike bakgrunner, kulturer og språk. For å fungere i et samfunn er det derfor helt nødvendig at mennesker både respekterer og tolererer hverandre. Som ...
  • Samarbeid mellom skole og hjem i Namibia 

   Dalløkken, Kristin Paulsen (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: I denne oppgaven kan du lese om hvordan hjem-skole samarbeidet fungerer på en praksisskole i Namibia. Det blir lagt fram teori som står bak dette temaet i Norge, og noen sammenligninger blir dratt mellom landene ...
  • Sammen er vi sterkere - en oppgave om hvordan læreren tilrettelegger for samarbeid med foresatte til elever med atferdsproblematikk 

   Vestheim, Lene Wettre (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for oppgaven er skole-hjem-samarbeid når elever sliter med atferdsproblematikk. Dette vil bli belyst gjennom teoretiske perspektiver, samt intervjuer av personer med erfaring på området: skoleleder, lærer ...
  • «Sammen kan vi flytte fjell», om et tidlig skole-hjem samarbeid 

   Morch, Irene (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Temaet for denne oppgaven er hjem-skole samarbeidet og «Hvordan få en god start på skole-hjem samarbeidet?». Skole-hjem samarbeidets aktualitet er i stadig større fokus.. Målet for samarbeidet skal være elevenes ...
  • Sårbare barn og unge – en studie om psykisk helse 

   Lunde, Ida Helene (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Psykisk helse er i ferd med å bli et folkehelseproblem. At det settes fokus på dette i skolen er derfor viktig. I visse tilfeller bør fokuset komme allerede i førskolealder ved at man velger å gjøre en tidlig ...
  • Sosial kompetanse er et fundament i menneskelig utvikling 

   Strand, Angelika (Bachelor thesis, 2013)
   Denne bachelor oppgaven har rettet fokus på betydning av sosial kompetanse for elevers læring og personlig utvikling i de første skoleårene. Følgende problemstillingen er belyst: Hvilken betydning har sosial kompetanse for ...
  • Spesialundervisning i lesing og skriving. 

   Hauger, Merete (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er «hvordan tilpasses opplæringen for elever med enkeltvedtak i lesing og skriving?», og den redegjør for hvordan en skole tilpasser opplæringen for barn med vedtak om ...
  • De stille barna 

   Sigvartsen, Jeanette E. (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Tema for denne bachelor oppgaven er innagerende atferd, hvilke kjennetegn vi kan se etter og hvordan vi som lærere kan hjelpe denne «gruppen» barn i hverdagen. Innagerende barn er ofte triste og ensomme på ...
  • Tilpasset opplæring for de faglig sterke elevene - en skole med rom for alle og blikk for den enkelte? 

   Brustad, Caroline (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennom kvalitative undersøkelser sett på hvordan faglig sterke elever og deres foreldre opplever den tilpassede opplæringen, og om de er tilfredse med tilbudet de får på skolen. Jeg har ...
  • Tilpasset opplæring for evnerike elever 

   Øiestad, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven retter hovedfokuset mot de evnerike elevene i skolen. Den tar hovedsakelig for seg hvordan man som lærer kan tilpasse opplæring for disse evnerike elevene, med hovedvekt på differensieringsmetodene ...
  • Tilpasset opplæring for mangfoldet av elever i naturfag 

   Storberget, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven har for seg problemstillingen «På hvilken måte kan naturfagundervisning tilpasses mangfoldet av elever?» I arbeidet med å finne svar på denne problem-stillingen har jeg benyttet meg av både ...
  • Tilpasset opplæring i et aldersblanda fellesskap 

   Teigen, Sara Einbu (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennom kvalitativ forsking, forsøkt å svare på problemstillingen min: ”Hvordan sikrer lærerne tilpasset opplæring i aldersblanda klasser?”. Gjennom intervju og observasjon av tre lærere i ...
  • Tilpasset opplæring i matematikk. 

   Sønsteby, Caritha Grønvold (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven er en kvalitativ studie om tilpasset opplæring i den ordinære matematikkundervisningen. Problemstillingen handler om hvordan den ordinære opplæringen kan tilpasses elevene slik at de kan nå ...
  • Tilpasset opplæring og samarbeid skole-hjem. 

   Lahlum, Julie (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Elevene har rett på en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og prinsippet om tilpasset opplæring skal hjelpe elevene til å realisere sitt faglige og sosiale potensiale. I dagens skole er det ...
  • Tilpasset opplæring. Et politisk begrep som skal tolkes pedagogisk. 

   Espegard, Maria (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne oppgaven belyser begrepet tilpasset opplæring og hvilke utfordringer skolen står ovenfor. Tilpasset opplæring har eksistert innenfor skolepolitikken siden 1970-tallet. Likevel viser flere studier at det er ...