Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Eirik Moengen
dc.date.accessioned2013-09-26T07:29:13Z
dc.date.available2013-09-26T07:29:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132900
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Hovedtema for oppgaven er IKT og ordinær undervisning. IKT er et stort felt som benyttes i arbeid, på fritiden og i skolekontekst. Det har også blitt et større trykk på dette området etter LK06 med de grunnleggende ferdighetene, og deriblant ferdigheten: å kunne bruke digitale verktøy. Den ordinære undervisningen er en del av skolehverdagen som skal gjennomsyre store deler av selve opplæringen. På bakgrunn av dette ble problemstillingen formulert slik: Hvordan kan bruk av IKT bidra til å styrke den ordinære undervisningen? I Oppgaven er ordinær undervisning definert og forstått som at det skal bygges på kunnskapsløftet og opplæringsloven. Tilpasset opplæring er knyttet til den ordinære undervisningen, og er bare en form for differensiering innenfor de ordinære rammene. Videre i oppgaven blir de grunnleggende ferdighetene og spesielt den digitale presentert. Senere kommer John Dewey og hans aktivitetspedagogikk som er sentral for den didaktiske delen av oppgaven. Didaktikk omkring IKT blir presentert, dette kan bidra til å styrke den ordinære undervisningen. Motivasjon kommer inn som begrep, da dette er sentralt for å gjennomføre skolens oppgaver. Sentrale aspekter som kan virke hensiktsmessig i arbeid med IKT: kombinere IKT sammen med manuelle ressurser, inneha god digital kunnskap som lærer, bygge en bro mellom fritid og skole, eleven som ressurs i eget arbeid, klare og konkrete rammer til eleven i møte med digitale verktøy og Learning management systemsno_NO
dc.description.abstractSummary: The main topic in this study is ICT and ordinary teaching. ICT is a huge field, which is used in work, at leisure and in school context. There has also been a bigger pressure at this field after LK06 with the income of the basic skills, and also the skill: To know how to use digital tools. The ordinary teaching is part of the school working day, which shall permeate a big part of the education. On this background the problem formulation is: How can the usage of ICT help to strengthen the ordinary teaching? In the study, ordinary teaching is formulated and understood, as it should be built on the knowledge promotion and the education act. Adapted education is related to the ordinary teaching, and is just a form of differentiation within the ordinary teaching. Later in the study the basic skills and especially the digital skill is presented. Later comes the active learning by John Dewey, which is important for the didactic part of the assignment. Motivation as a term is presented because it´s important for students to be motivated to complete the assignments at school. Significant aspects, which seem to be important with ICT and ordinary teaching: To combine ICT with traditionally manually resources, to have good ICT skills as a teacher, to build a bridge between leisure and school, the student as its own resource with assignments at school, specified limits to the student working with ICT and to use Learning Management Systems.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectIKTno_NO
dc.subjecttilpasset opplæringno_NO
dc.subjectordinær undervisningno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleOrdinær undervisning I KonTekstno_NO
dc.title.alternativeOrdinary teaching In ConTextno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber31no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record