Now showing items 219-238 of 332

  • Recovery - en tilnærmingsmåte til unge voksne med ROP-lidelse. 

   Skjevik, Silje; Venstad, Alexander (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Recovery- en tilnærmingsmåte til unge voksne med ROP- lidelse. Engelsk tittel: Recovery- an approach to young adults with co-occurring disorders. Bakgrunn: I psykisk helse/psykiatrisk praksis høsten 2015 møtte ...
  • Relasjonsbygging med den selvmordstruede 

   Renstrøm, Veronica Myrvang; Tosterud, Martine (Bachelor thesis, 2013)
   Pasienter i psykisk helsevern innehar ofte flere risikofaktorer for selvmordstanker. Sykepleieren vil være en støttespiller for denne pasientgruppen. Vi har i denne oppgaven lagt fokus på om sykepleieren gjennom relasjonsbygging ...
  • Ren omsorg er tryggere omsorg 

   Kienlin, Simone Maria; Stårvik, Trine Lise (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan bryte smittekjeden på en barneavdeling? Avgrensing og presisering av oppgaven: Barneavdelinger kan være en arena for smittespredning, således finnes det mange muligheter og utfordringer for å ...
  • Rene hender - ren samvittighet. Forebygging av nosokomiale infeksjoner ved hjelp av håndhygiene 

   Andersen, Ingrid Mediaas; Karenstuen, Sara Kristin (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (bakgrunn for oppgaven): Sykehus infeksjoner [sic] fører til forlenget liggetid, redusert funksjonsnivå, og det kan være behov for en oppfølging av pasienten etter sykehusoppholdet på grunn av infeksjonen. ...
  • Rene hender kan redde liv 

   Mobekk, Sara Øversveen; Sørum, Ingerid Bye (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven er basert på forekomsten av nosokomiale infeksjoner og dårlig etterlevelse av håndhygiene blant sykepleiere. Konsekvensene av dårlig håndhygiene kan føre til økt forekomst av nosokomiale ...
  • Rett behandling – Rett sted – Rett tid 

   Johansen, Christine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling og avgrensing av oppgaven: Jeg kom frem til følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleiere gjennom koordinerte helsetjenester gi økt livskvalitet hos pasienter med kreftsmerter i den palliative fasen? Ut ...
  • Rett veiledning, på rett måte, til rett tid 

   Bakken, Monica; Mailand, Philip A. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Vi har i denne bacheloroppgaven valgt temaet "Sykepleiefaglig forsvarlighet og behovet for koordinerte helsetjenester etter innføring av samhandlingsreformen". Dette var ett av tre hovedtemaer gitt av Høgskolen ...
  • «Roser i bandasjen» – blomsteruttrykk eller sykepleierens fagspråk? 

   Dehlie, Ellen; Hansen, Anne Jacinta (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: Sykepleiere har en lovpålagt plikt til å dokumentere planlagt og utført helsehjelp. Formål: Gjennom oppgaven ønsker vi å belyse dagens sykepleiedokumentasjon i forhold til dokumentasjonsplikten. Metode: ...
  • Rus- og psykisk lidelse, samhandling og relasjon med ROP brukeren 

   Børresen, Jeanett Nørholm; Tveit, Stine Lundetræ (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: I dagens samfunn er det større fokus på mennesker som sliter med både rus- og psykisk lidelse. Denne gruppen mennesker møter ofte fordommer og negative holdninger. Det er kun de siste 14 årene denne gruppen ...
  • Røde dansesko 

   Nordby, Vera Stenmyren; Jensen, Carina Linding (Bachelor thesis, 2014)
   Årlig rammes 1-2 % av den Norske befolkningen av bipolar lidelse, ca. 50 % av disse har dårlig compliance. Medikamentell behandling er viktig for å forbygge maniske episoder. I dag legges det stor vekt på brukermedvirkning, ...
  • Samarbeid i sykepleie etter innføringen av samhandlingsreformen 

   Misiraj, Gentiana; Sæter, Ragnhild H. (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere i hjemmesykepleien oppnå et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten etter innføring av samhandlingsreformen? Avgrensning: SHR er en omfattende statsmelding som tar for seg mange ...
  • Samhandling og koordinerte sykepleietjenester 

   Larsen, Hanne; Larsen, Hilde (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere sikre sykepleiefaglig forsvarlighet til eldre pasienter med KOLS, som mottar koordinerte helsetjenester? Avgrensning og presisering av problemstillingen: Når det gjelder avgrensning ...
  • “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team 

   Kamperud, Thea Marie; Kamperud, Pia Emilie (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team. Hensikt: Andelen eldre personer i samfunnet øker, dette fører til at forekomsten av kroniske, aldersbetingede sykdommer som demens øker. Flere av disse ...
  • Sammen til livets slutt 

   Aasnes, Gunn Therese Schøyen; Engen, Ida Linnes (Bachelor thesis, 2014)
   Denne oppgaven handler om hvordan vi som sykepleiere kan skape en god relasjon gjennom omsorg og kommunikasjon til pårørende der pasienten er terminal. Tanken med oppgaven startet med erfaringer vi hadde fra praksis på ...
  • Samtalet om sexualitet efter hjärtinfarkt 

   Lundgren, Mia; Svensson, Tommy (Bachelor thesis, 2015)
   Trots de sjunkande siffrorna är hjärtinfarkt tillsammans med cancer en av den vanligaste dödsorsaken i Norge. År 2012 dog 3091 av hjärtinfarkt (statisktisk sentralbyrå, 2012). I Norge är det ca 15 000 som får en akut ...
  • Sårbar 

   Finstad, Mona V.; Rørvik, Cecilie (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vi har valgt denne problemstillingen i vår oppgave: ”Hvordan kan sykepleiere anvende sin pedagogiske funksjon ovenfor foreldre for å forebygge infeksjoner hos premature barn?” Avgrensninger: Grunnet ...
  • Se meg før jeg visner bort 

   Badry, Adam; Sanner, Cathrine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier ivareta identiteten til mennesket med Alzheimers sykdom». Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse via litteratur og egne erfaringer i praksis, hvordan sykepleier kan ...
  • Se meg som det mennesket jeg er. Sykepleierens møte med rusmisbrukeren 

   Holmen, Lena; Tryland, Line Therese Nordhaug (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Se meg som det mennesket jeg er-sykepleierens møte med rusmisbrukeren. Formål: Belyse hvordan sykepleierens holdninger påvirker møtet med rusmisbrukere og hvilke konsekvenser dette fører til for rusmisbrukeren. ...
  • "Se meg" 

   Halvarsson, Vanja; Larsen, Line Gustu (Bachelor thesis, 2013)
   Innledning:Tittelen på oppgaven, ”se meg”, innebærer for oss at vi som sykepleiere har en unik mulighet til å se barnet som pårørende. Når vi går ut som ferdig utdannet sykepleiere har vi et åpent syn på livet med en genuin ...
  • Se meg, når mor er syk 

   Sveen, Ida; Husby, Berit-Kristine (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Det er viktig at barn som pårørende blir sett og hørt i voksenpsykiatrien og at vi har kunnskapen som trengs for å ivareta deres behov. Hensikt: Identifisere hvilke utfordringer som kan oppstå i samhandling med ...