• Hvordan kan jeg ligge med noen da? 

   Dalen, Kjersti; Huse, Frida (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å vise hvordan sykepleiere kan bidra tilå bevare unge stomioperertes seksualitet, og på hvilken måte en kan fremme mestring og veilede en pasient igjennom dette. Problemstilling: ...
  • Hvordan kan sykepleieren yte omsorg til pasienten i en situasjon der det brukes mekanisk tvang? 

   Moen, Tore Martin (Bachelor thesis, 2017)
   Bruk av tvang i psykisk helsevern er et tema som har stort fokus i den offentlige debatten. Lovverket som regulerer psykisk helsevern hjemler bruk av tvang i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser, samtidig som ...
  • “Hvordan kan vi som sykepleiere forhindre bruk av tvang overfor pasienter med frontallappdemens gjennom bruk av holdningsplan?” 

   Glansén, Alexandra J.; Karlgård, June C. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Vi er to sykepleiestudenter ved Høyskolen i Hedmark som nå skriver vår avsluttende eksamen. I oppgaven har vi valgt å fokusere på hvordan man forhindre bruken av tvang i demensomsorgen. Det nye kapittelet 4A ...
  • Hvordan kan vi som sykepleiere kommunisere med barn for å gi dem opplevelsen av trygghet, når de er pårørende til foreldre med alvorlig kreftsykdom? 

   Austheim, Linda Eik; Rolstad, Per Arne (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere kommunisere med barn i alderen 7-12 år for å gi dem opplevelsen av trygghet, når de er pårørende til foreldre med alvorlig kreftsykdom? Bakgrunn: Vi ønsket å lære mer om ...
  • Hvorfor meg? 

   Hagen, Carine Solveig; Øksendal, Denise Liseth Meyer (Bachelor thesis, 2015)
   God sykepleie til pasienter med nyoppdaget diabetes mellitus type 1. Formål: Vi ønsker med denne oppgaven å få økt kunnskap om sykdommen fordi fore-komsten av diabetes type 1 øker med årene. Samtidig vil vi finne ut av ...
  • Hypotermi og traume 

   Rohrmüller, David; Brun, Guri (Bachelor thesis, 2016)
   Bacheloroppgaven med tittel «hypotermi og traume» (engelsk: hypothermia and trauma) har til hensikt å belyse hvordan sykepleiere uten videreutdannelse kan møte akutt skadde og nedkjølte pasienter i hjemmetjenesten og starte ...
  • I dødens venteværelse 

   Samuelshaug, Mari; Bjøntegård, Silje (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: I dødens venteværelse Formål: Formålet med oppgaven er å tilegne oss mer kunnskap om hvordan pårørende i sykehjem ønsker å ivaretas. Vi ønsker økt fokus blant sykepleiere omkring det å være pårørende, da vi av ...
  • I spenningsfeltet mellom tradisjoner og nytenkning 

   Søreide, Hege (Bachelor thesis, 2012)
   Tema og problemstilling:Sykdomsbildet har vært i radikal endring de siste tiårene og KOLS er en av de økende sykdommene, både i Norge og vesten generelt. Pasienter med KOLS blir ofte ofre for ”kasteball - håndtering”, og ...
  • Ikke alle vil spille bingo 

   Engebretsen, Anikken; Nystuen, Mari (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Å tilegne oss kunnskap om hvordan strukturert miljøbehandling kan forebygge uro hos personer med en demenslidelse. Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier anvende strukturert miljøbehandling for å forebygge uro ...
  • “Ikke kast inn håndkleet” 

   Blaka, Sokol; Wedvik, Line Elise L. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: I Norge i dag er det omlag 70 000 personer med demens, men det antas at mange går udiagnostisert. Antallet eldre i befolkningen øker, og derfor vil også tallet på antall personer med demens øke (Hummelvoll, ...
  • "Ikke som en av mange på et transportbånd" 

   Flisen, Mina; Boysen, Gjertrud (Bachelor thesis, 2014)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss pasienter med demens som utvikler delirium, ved en akutt innleggelse på sykehus, ortopedisk avdeling. Vår problemstilling er: ” Hvordan kan sykepleieren gi god omsorg til en pasienter ...
  • Ikke tving meg! Tvang i demensomsorgen 

   Bjørnbakken, Anette; Olstad, Anne Kari (Bachelor thesis, 2014)
   Statistikk viser at om lag 70.000 personer i Norge er rammet av demens (Folkehelseinstituttet, 2013). Erfaringer fra praksis ga oss en større interesse for eldreomsorg og bruk av tvang, og hvordan sykepleieren kan være med ...
  • Infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi 

   Myhrehagen, Christine Mellum; Kristiansen, Silje (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven er et litteraturstudium om infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi under cytostatikabehandling. Oppgaven innledes med en beskrivelse av oppgavens form og avgrensinger. Deretter kommer et kapittel om metodene ...
  • Informasjon til hjerteinfarktpasienten 

   Haugli, Marthe Midtsundstad; Aahlin, Ann-Therese (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel Informasjon til hjerteinfarktpasienten / Information to acute myocardial infarction patients. Formål Formålet med oppgaven er å øke kompetansen vår som sykepleier i forhold til hva slags informasjon hjerteinfarkt ...
  • Ingen tid til tårer? 

   Kristensen, Hege; Vestby, Ingrid (Bachelor thesis, 2013)
   Denne bacheloroppgaven er et litteraturstudie. Den bygger på relevant pensumlitteratur, selvvalgt faglitteratur, norske og engelske forskningsartikler samt erfaringer fra praksis. Bakgrunn for temaet i denne oppgaven er ...
  • Integritetsstyrkende sykepleie: tvang og demens 

   Skrede, Marie Birgitte; Aasvestad, Hilde (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleieren ivareta integriteten hos pasienter med demens sykdomsom utsettes for tvang ved knusing av livsnødvendige tabletter på sykehjem?». Presisering av case og problemstilling: Hva vår ...
  • Isolert fra livet? 

   Hæstad, Sveinung; Sivertsen, Richard Harpal (Bachelor thesis, 2012)
   Hensikt med oppgaven og valg av tema: Denne oppgaven er en avsluttende oppgave i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark. Gjennom oppgaven skal vi fordype oss i et av tre gitte temaer. Vi har da valgt temaet forebygging av smitte ...
  • Ivaretakelse av barn som pårørende i hjemmesykepleie 

   Gulliksen, Helene; Sæter, Anders Moe (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Barn som pårørende har tilbake i tid fått liten eller ingen oppfølging når en forelder er alvorlig syk. I 2010 kom det en lovendring som gav helsepersonell en plikt til å ivareta barn som pårørende. Barn står i ...
  • Ivaretakelse av barnet på sykehus 

   Stokkeland, Aina Heggestad; Kolstad, Stine Merete (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Ivaretakelse av barnet på sykehus Bakgrunn: I sykepleie til barn kreves en egen tilnærming som vi ønsker å lære mer om. Oppgaven er rettet mot barn som nylig har fått en kreftdiagnose. Mellom 1988 og 2012 fikk 818 ...
  • Ivaretakelse av pårørende til personer med schizofreni 

   Lundsbakken, Frank; Farstad, Marthe Bø (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Schizofreni forårsaker stor belastning for den det rammer og gir ofte nedsatt funksjonsnivå, noe som fører til at den som er syk i stor grad er avhengig av hjelp fra helsevesenet og pårørende. Pårørende til ...