• Tvang i demensomsorgen 

   Brennodden, Kine; Wiik, Madeleine (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Som sykepleiestudenter i vårt siste semester ved Høgskolen i Hedmark, skal vi skrive en bacheloroppgave. På grunnlag av dette har vi valgt å ta for oss temaet «Bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens ...
  • Rene hender - ren samvittighet. Forebygging av nosokomiale infeksjoner ved hjelp av håndhygiene 

   Andersen, Ingrid Mediaas; Karenstuen, Sara Kristin (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (bakgrunn for oppgaven): Sykehus infeksjoner [sic] fører til forlenget liggetid, redusert funksjonsnivå, og det kan være behov for en oppfølging av pasienten etter sykehusoppholdet på grunn av infeksjonen. ...
  • Integritetsstyrkende sykepleie: tvang og demens 

   Skrede, Marie Birgitte; Aasvestad, Hilde (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleieren ivareta integriteten hos pasienter med demens sykdomsom utsettes for tvang ved knusing av livsnødvendige tabletter på sykehjem?». Presisering av case og problemstilling: Hva vår ...
  • Tillit eller tvang? 

   Kristiansen, Mona; Larsen, Pål (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (bakgrunn for oppgaven): Tema for denne oppgaven er «Bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens sykdom». Grunnen til at vi valgte temaet er fordi begge har observert at unødig bruk av tvang ofte oppstår ...
  • Hvordan beskytte pasienter med demens 

   Kalsveen, Tone; Mostue, Jill Jeanette (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta autonomi når pasienter med demens motsetter seg nødvendig helsehjelp? Avgrensning og presisering: Det ble valgt ut tre temaer for årets bacheloroppgave. Vi valgte temaet: ...
  • Makten mellom sykepleier og pasient 

   Steen, Tonje Saastad (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Som blivende sykepleier ønsker jeg å ta vare på våre fremtidige pasienter på en omsorgsfull, verdig og forsvarlig måte. Gjennom sykepleierens kompetansen ser jeg at det vil oppstå en form for makt, som da ...
  • Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg 

   Dahlen, Elisa D.; Rønning, Mari (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vår oppgave skrives på grunnlag av gitt tema for bacheloroppgave for kull 121: «Bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter». Vår problemstilling er: «Skjult medisinering til pasienter med alzheimer ...
  • Den gode hånden - et livsfarlig verktøy 

   Kordahl, Eva-Helene; Nielsen, Christiane (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: I Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008–2012), henviser Helse og omsorgsdepartementet (2008) til at opp mot 50 000 mennesker som legges inn på sykehus, ...
  • Den hårfine grensen mellom frivillighet og tvang 

   Kørra, Anne Berit; Vermund, Julia (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (bakgrunn for tema): Underveis i utdanningen har vi møtt pasienter med demens sykdom både på institusjon og i hjemmebasert omsorg og vår erfaring er at mange sykepleiere er usikre på hvordan de skal møte pasienter ...
  • Fokus på miljøbehandling for å forhindre bruken av tvang 

   Nordvik, Hanne; Nymoen, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vi har valgt en problemstilling ut i fra hvordan vi som sykepleiere kan møte personer med demens uten bruk av tvang. Problemstillingen tar for seg hvordan vi som sykepleiere bruker miljøbehandling til ...
  • Til pasientens eget beste 

   Larsen, Aina; Sørensen-Sundsrud, Silje (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hensikten med oppgaven er å få kunnskap om hvordan man kan forhindre bruk av tvang av demente pasienter i sykehjem. Problemstillingen som er valgt for oppgaven er som følger: Hvordan forebygge bruk av ...
  • Peer du lyver! Nei, jeg gjør ei! 

   Olsson, Siri Forsetlund; Sannes, Ingvill (Bachelor thesis, 2013)
  • Hvordan kan vi som sykepleiere kommunisere med barn for å gi dem opplevelsen av trygghet, når de er pårørende til foreldre med alvorlig kreftsykdom? 

   Austheim, Linda Eik; Rolstad, Per Arne (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere kommunisere med barn i alderen 7-12 år for å gi dem opplevelsen av trygghet, når de er pårørende til foreldre med alvorlig kreftsykdom? Bakgrunn: Vi ønsket å lære mer om ...
  • Sexbomber uten taleevner 

   Mathisen, Martine Bølviken; Lund, Martine Smedheim (Bachelor thesis, 2013)
  • Man må vite hvilken frekvens mottager hører på, før man sender informasjonen 

   Lettosunti-Børli, Marian Helena; Pedersen, Camilla (Bachelor thesis, 2013)
  • Demens og utfordrende atferd 

   Finli, Janne Elisabeth; Folgerø, Sigrid; Aas, Stine Høiberg (Bachelor thesis, 2013)
   Denne oppgaven tar for seg utfordrende atferd hos personer med demens, og hvordan sykepleiere kan forebygge denne typen atferd gjennom kunnskap, kommunikasjonsmetoder og tillitt. Problemstillingen lyder: Hvordan kan ...
  • "Se meg" 

   Halvarsson, Vanja; Larsen, Line Gustu (Bachelor thesis, 2013)
   Innledning:Tittelen på oppgaven, ”se meg”, innebærer for oss at vi som sykepleiere har en unik mulighet til å se barnet som pårørende. Når vi går ut som ferdig utdannet sykepleiere har vi et åpent syn på livet med en genuin ...
  • Håp ved livets slutt 

   Sydhagen, Caroline Bogen; Skrede, Hege Haugland (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Håp ved livets slutt/Hope at the end of life Avdeling: Høgskolen i Hedmark Utdanning: Bachelor i sykepleie Kandidatnummer: 35 og 50 Veileder: Liv Ødbehr Antall ord: Nøkkelord: Kreft, palliativ fase, håp, ...
  • Kreft og smertelindring 

   Noori, Wershmin; Midtlund, Robert Sund (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Kreft og smertelindring. ”Hvordan kan vi som sykepleiere lindre smerte hos pasienter med kreft i palliativ fase?” Introduksjon: Vi skriver om smertelindring hos kreftpasienter i palliativ fase, men vi har ...
  • Tilliten verdig 

   Kjernmoen, Marit Stubsjøen; Dalen, Hanne (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvilke faktorer har betydning for at vi som sykepleiere kan bidra til å opprette et tillitsforhold til rusmisbrukeren i tverrfaglig spesialisert rusbehandling? Metode: Vi har brukt litteraturstudie som ...