Show simple item record

dc.contributor.authorMisiraj, Gentiana
dc.contributor.authorSæter, Ragnhild H.
dc.date.accessioned2012-07-09T07:19:14Z
dc.date.available2012-07-09T07:19:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133134
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleiere i hjemmesykepleien oppnå et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten etter innføring av samhandlingsreformen? Avgrensning: SHR er en omfattende statsmelding som tar for seg mange ulike utfordringer som helsetjenesten står ovenfor i dag og i fremtiden. Vi har valgt å ekskludere en del av innholdet og heller fokusere på utfordringer knyttet til samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Med spesialisthelsetjenesten mener vi i denne oppgaven somatisk sykehus. For å kunne besvare målet i problemstillingen så må vi forklare nærmere hva vi legger i et godt samarbeid. Vi mener at et godt samarbeid må baseres på gjensidig respekt og forståelse, og vi vil derfor trekke inn etiske aspekter i forhold til samarbeid. Vi definerer først samarbeid, og trekker frem at samarbeid, samordning og samhandling er begreper som blir brukt om hverandre. Det er flere etiske begreper som vil kunne være aktuelle i forhold til samarbeid, men vi har valgt å se nærmere på fire begreper som vi mener vil være sentrale. Partene som samarbeider må kunne kommunisere adekvat seg i mellom. Dette krever at sykepleiere har kunnskap om kommunikasjonsteknikker og evner og vilje til å samarbeide. Vi vil derfor forklare kort om aktiv lytting og nonverbal kommunikasjon, men vi vil ikke gå i dybden på dette området. Vi vil benytte det teoretiske perspektivet på sykepleie av Joyce Travelbee. Vi har nevnt hennes hovedlinjer, men en del av hennes teori er direkte rettet mot pasienten og hvilken rolle sykepleieren har ovenfor pasienten noe som gjør at vi har trukket ut mer av hennes teori rettet mot andre fagarbeidere. Denne oppgaven tar utgangspunkt i et perspektiv fra hjemmesykepleien, men selv om vi har valgt å vinkle det fra kommunens side, så vil vi nevne at et godt samarbeid krever et felles ansvar fra sykehusets side. Vi vil beskrive hva hjemmesykepleie er, men vi har valgt å utelate teori om hva sykepleiere gjør i sitt arbeid med pasienten og pårørende, og heller fokusere på samarbeid med andre fagpersoner og spesialisthelsetjenesten. Vi vil i oppgaven referere til sykepleieren som hun i teksten. Dette har vi gjort for å forenkle setningsoppbyggingen. Vi har også brukt begrepene pasient og bruker om hverandre, dette skyldes at begrepene blir brukt ulikt i de kildene vi har benyttet. Vi er klar over at begrepene kan gi forskjellige assosiasjoner, men i vår oppgave så vil begrepene henvise til en person som mottar en eller annen form for hjelp av helsetjenesten. I forhold til et samarbeid mellom hjemmesykepleien og spesialisthelsetjenesten har vi valgt å se nærmere på den administrative sykepleierfunksjonen og utelatt de andre funksjonene, da den vil være av størst relevans for vår problemstilling.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsamhandlingsreformenno_NO
dc.subjecthjemmesykepleienno_NO
dc.subjectspesialisthelsetjenestenno_NO
dc.subjectsomatiske sykehusno_NO
dc.subjectsamarbeidno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.titleSamarbeid i sykepleie etter innføringen av samhandlingsreformenno_NO
dc.title.alternativeCollaboration in nursing after the introduction of the coordination reformno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber39 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record