Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinstad, Mona V.
dc.contributor.authorRørvik, Cecilie
dc.date.accessioned2012-07-05T10:48:52Z
dc.date.available2012-07-05T10:48:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133228
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Vi har valgt denne problemstillingen i vår oppgave: ”Hvordan kan sykepleiere anvende sin pedagogiske funksjon ovenfor foreldre for å forebygge infeksjoner hos premature barn?” Avgrensninger: Grunnet oppgavens omfang, bacheloroppgavens varighet på 7 uker og problemstillingens behov for konkretisering, har vi måttet gjøre noen avgrensinger. Oppgaven vil omhandle de barna som er født fra uke 28 til og med uke 36 + 6 dager og som er friske og stabile (Alt før uke 37 regnes som prematuritet). Dette valget er tatt for ikke å måtte gå inn på komplikasjoner og ytterligere behov som ofte oppstår før uke 28. Disse behovene kan blant annet være respirator, CPAP, O2 tilførsel og spesiell overvåking. De er innlagt på nyfødtintensiv grunnet sin prematuritet og behovet for blant annet oppfølging med ernæring, ammeveiledning og stell. (Barna kan også ha behov for sondeernæring). Ernæring og amming blir ikke tatt med i oppgaven, til tross for at det er et viktig område. Fokuset i denne oppgaven vil være på hygiene og undervisning av foreldre for å forebygge infeksjoner hos barnet. Undervisning er bevisst valgt fremfor veileding. Dette fordi Dalland (2010) definerer veiledning som en bistand man gir på bakgrunn av faglig innsikt og holdinger. Videre skal bistanden hjelpe den som veiledes til å selv definere sitt problem, og utvikle de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å løse problemet (ibid). Vi mener at problemet allerede er definert i problemstillingen, som er infeksjoner hos premature barn. Undervisning blir derfor den pedagogiske funksjonen vi velger å gå videre med. Ulike smittevernstiltak vil bli beskrevet, hvor håndhygiene, hansker og beskyttelsesutstyr blir fokusområdet. Mulige mikroorganismer som kan forårsake infeksjoner og deres funksjon vil ikke bli redegjort for i denne oppgaven. De ulike immunprosesser og immunstoffer barna mangler vil heller ikke bli redegjort for grunnet oppgavens omfang. Vi ønsker heller ikke å gå inn på området kommunikasjon og kommunikasjonsferdigheter, men vi vil vektlegge undervisning og den didaktiske relasjonsmodellen som undervisningens grunnlag. Begrepsavklaringer vil komme inn i selve teksten.no_NO
dc.description.abstractProblem as presented:"How can nurses apply their educational role towards the parents to prevent infections in premature infants?"en
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectinfeksjonerno_NO
dc.subjectpremature barnno_NO
dc.subjectpedagogikkno_NO
dc.subjectsykepleiereno_NO
dc.subjectforeldreno_NO
dc.subjectforebyggingno_NO
dc.subjecthåndhygieneno_NO
dc.subjectdidaktikkno_NO
dc.subjectrelasjonsmodellerno_NO
dc.subjectsmittevernstiltakno_NO
dc.subjectsmitteno_NO
dc.subjectsmittevernno_NO
dc.titleSårbarno_NO
dc.title.alternativeVulnerableno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber44 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel