Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHassve, Marius
dc.date.accessioned2010-08-23T07:02:20Z
dc.date.available2010-08-23T07:02:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133314
dc.descriptionBachelor i Utmarksforvaltning 2010en_US
dc.description.abstractNorsk : Målsetningen med denne oppgaven har vært å få en oversikt over aurebestanden i Nedre og Øvre Roasten i Femundsmarka Nasjonalpark, med hovedvekt på forholdet mellom villfisk og settefisk, og derav metodikken vedrørende det å skille mellom den naturlige og utsatte auren. Ved hjelp av prøvefiske med garn har aurebestanden i Nedre og Øvre Roasten blitt klassifisert som tynn med fisk av middels størrelse. Auren er av god kvalitet, og vekstmønsteret samt den gjennomsnittlige lengden for gytemodne hunner, kan tyde på at auren ikke er næringsbegrenset. Ut i fra undersøkelsene ser det ut til å være gode gytemuligheter, og selv om det med elektrisk fiskeapparat og lystringsfiske ikke ble fanget rekrutter yngre enn 1 år, synes det, med bakgrunn i aldersfordelingen, å være god naturlig rekruttering. Villfisk og settefisk er skilt ved å se på første års vekst ved hjelp av strukturene otolitter og skjell. Aure, der skjell har stor sklerittavstand og lang første vekstsesong, har blitt klassifisert som settefisk, mens aure med tette skleritter, og kort første vekstsesong har blitt klassifisert som villfisk. Resultatene viser at villfisk har en signifikant dårligere vekst første vekstsesong enn settefisk. Settefisk fra Snerta settefiskanlegg har blitt benyttet som sammenligningsgrunnlag. Det anbefales å kutte ut med utsetting av aure, i hvert fall for en periode, for så å utføre nye undersøkelser, og sammenligne auretettheten med det som fremkommer i denne rapporten. Om det velges å fortsette med utsettingsprogrammet bør fisken merkes før utsett, for og sikkert kunne skille mellom den utsatte og naturlige rekrutterende fisken, og videre evaluere effekten.en_US
dc.description.abstractEnglish: The objective of this report has been to gain an overview of the trout population in the lakes Nedre and Øvre Roasten in the Femundmarka National Park, with an emphasis on the relationship between wild fish and hatchery reared fish, hence the methodology concerning separating natural- and hatchery reared trout. By means of survey fishing with gill nets, the brown trout population in these lakes is classified as thin in density and with fish of medium size. The trout has decent quality. The growth pattern and the average length of mature females may indicate that there are small limitations of food supply. Based on my field investigations, there seem to be good spawning opportunities for the brown trout population. Even though no recruits under the age of one were caught during the electro – and light fishing, the age distribution seems to indicate a satisfying natural production. Wild fish, and hatchery reared fish were distinguished by examining the growth pattern of the first year by means of scales and otoliths. Where the analyses showed a long first years growth, the trout was classified as hatchery fish, while trout with a short first years growth was classified as wild fish. The results showed that the wild fish had a significantly slower growth the first year, compared to the hatchery reared fish. Hatchery fish from Snerta hatchery was used for comparison. I recommend ending the brown trout stocking, at least for a period of time, and then perform new examinations to compare the density of trout with the results from this report. Should stocking continue, it is highly recommended to mark the fish before releasing it, to ease the distinguishing of wild and hatchery reared brown trout and thereby establish the basis for evaluate the stocking in the future.en
dc.language.isonoben_US
dc.subjectaureen_US
dc.subjectvillfisken_US
dc.subjectsettefisken_US
dc.titleAurebestanden i Roastensjøene : villfisk og settefisken_US
dc.title.alternativeThe brown trout population in the Roasten lakes : Wild and hatchery reared fishen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en_US
dc.source.pagenumber44en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel