Show simple item record

dc.contributor.authorJahren, Torfinn
dc.date.accessioned2010-09-24T08:16:14Z
dc.date.available2010-09-24T08:16:14Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133316
dc.descriptionBacheloroppgave i Utmarksforvaltning, Evenstad 2010en_US
dc.description.abstractNorsk:Denne oppgaven tar for seg forhold knyttet til reirpredasjon hos storfugl (Tetrao urogallus) i Hedmark fylke. Oppgaven bygger på datamateriale fra reir som er funnet våren 2009. Studiet viser at det er mulig å finne reir på flere måter. Av de to metodene jeg beskriver var det mest effektivt å søke etter reir via nisjemagasiner og lokale media. Folk med stående fuglehund gjør også en uvurderlig jobb da de finner reir i områder som tilfeldige innrapporteringer ikke dekker. For dette studiet fant 4 ekvipasjer med stående fuglehund 7 reir. En økt innstats for denne metoden vil kunne skaffe mange flere reir. Til sammen ble det funnet 31 reir (storfugl 28, orrfugl 1, rype 1). Dersom man ønsker å studere reirrøving for andre arter enn storfugl må tilsynelatende andre metoder brukes for å finne reir. Analysene og estimering av daglig overlevelsesrate baserer seg på livshistorien fra reirene samt vegetasjonsmålinger i etterkant av avsluttet ruging. Ved noen av reirene monterte jeg et viltkamera for å identifisere eventuelle predatorer som røvet eggene. Av totalt 31 reir fant jeg at hele 90 % endte i mislykket ruging, enten predatert (80 %) eller forlatt (10 %) av hunnfuglen. Ved reirene som ble røvet fikk jeg bilde av tre rødrev (Vulpes vulpes) og en mår (Martes martes). Kamerateknologien og min teknikk ved montering kan forbedres for å få dokumentert flere tilfeller av røving. Videre fant jeg at ulike vegetasjonselementer påvirker daglig overlevelsesrate både positivt og negativt. Den daglige overlevelsesraten synker gjennom hekkeperioden kanskje som følge av dårligere kondisjon på hunnfuglen og økt aktivitet hos rovdyrene ettersom matbehovet til avkom øker. Den høye predasjonsraten på storfuglreir er trolig et resultat av et høyt matbehov for små og mellomstore predatorer i forholt til tilgjengelig næring denne våren. Jeg kan kun påvise pattedyr som predatorer. De fire bildeseriene jeg fikk viste at mår og rev røvet reir, det indikerer at dette er blant de viktigste reirpredatorene på storfuglreir i Hedmark. Jeg fant: 1) Det er mulig å finne et tilstrekkelig sample av storfuglreir ved å etterlyse tilfeldig lokaliserte reir og ved å få frivillige til å søke etter reir med fuglehunder. 2) Med forbedret teknikk og teknologi kan jeg få bilder av rovdyrene som røver reirene. 3) Det ser ut til å være fullt mulig å gjennomføre et mer omfattende prosjekt for å måle predasjonsrate, hvilke dyr som røver reir og hvilke faktorer som påvirker røvingen, ned flere kamera og større innsats for å finne fler reir.en_US
dc.description.abstractEnglish: This paper describes capercaillie (Tetrao urogallus) nest predation in Hedmark County, Norway. The nests were found in spring of 2009. I show that it is possible to find nests in several ways. Of the two methods described, it was more efficient to find nest through niche magazines and local media (newspapers etc.). In addition, pointing dogs were also used in the search for nests to easier dictate which areas I wanted samples from. The 4 dogs and handlers found a total of 7 nests. An increased effort with more pointing dogs searching nests will provide a bigger sample. Of a total of 31 nests, 28 were capercaillie, 1 black grouse, and 1 willow ptarmigan. If one wants to study nest predation in other species than capercaillie, other methods for searching nests should be used. Analysis and estimation of daily survival rate is based on each nests history from the offset of breeding onwards and vegetation measurements after hatching or depredation. To identify predators, game cameras were mounted at some of the nests. I found that of total 31 nests, 90 % failed hatching. Either predated (80 %) or deserted (10 %) by the female. Of the nests that were predated I got pictures of three incidents of red fox (Vulpes vulpes) and one pine marten (Martes martes). Camera technology and camera mounting technique can be improved to document more cases of predation. Furthermore I found effects of different habitat variables on survival. Decrease in the daily survival rate through the incubation period, may be a result of the females reduced condition and increased activity in the predator regime as their offspring need more nutrition. The high rate of nest predation in capercaillie may be a consequence of a high food demand of the predator population compared to available nutrition this spring. The four picture series I got of red fox and pine marten implicate that these species are among the most common predators on capercaillie nests in Hedmark. I found: 1) It is possible to collect a sufficient sample of nests by advertising for random findings in niche magazines and local media and furthermore get voluntaries to search with pointing dogs. 2) Improvement of camera technology and mounting technique will result in more documentation of predation. 3) It is plausible to conduct a larger scale study by putting more effort in to nest searching.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectreirpredasjonen_US
dc.titlePå predasjon av storfuglreir (Tetrao urogallus) i Hedmark : et eksperimentelt studiumen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record