Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAnderson, Ingvil Camilla
dc.contributor.authorHansen, Tommy Vadder
dc.date.accessioned2013-07-30T07:04:08Z
dc.date.available2013-07-30T07:04:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133342
dc.descriptionBachelor i utmarksforvaltning. Evenstad 2013no_NO
dc.description.abstractEtter reguleringen av Glomma ble det med bakgrunn i glommaprosjektet i perioden 1985 - 1989 påvist en betydelig nedgang i fiskeavkastningen. Som følge av undersøkelsen ble det av Direktoratet for Naturforvaltning gitt pålegg om årlige utsetting av settefisk av Glomma- og Renastammene på totalt 55 000. De fleste sidebekkene til Glomma er ikke påvirket av reguleringene og fungerer som gyte- og oppvekst områder for ørreten. Nesten alle ørretrekruttene i Glomma kommer fra sidevassdragene. Vi har undersøkt Kvernbekken og Vikåa som er to mindre sidevassdrag. I forsøket vårt har vi sett på aldersstruktur, vekst og forflyttning. I begge bekkene ble det satt ut settefisk på en avgrenset del, for å se om stress fra settefisken ville gi dårligere vekst eller mere forflyttning, målt mot kontrollområde uten utsetting av settefisk. Vi el-fisket for å fange ørreten, og brukte 12mm PIT-merke til merking av fisken. All den merkede fisken ble det registrert koordinater for på fangstplass, veid og målt. I august registrerte vi posisjoner for den merkede fisken vi fanget. I slutten av september og begynnelsen av oktober, veide, målte og registrerte vi posisjoner for den merkede fisken. Bekkene vi har undersøkt fungerer høyst sannsynlig som gyte- og oppvekstareal for ørret fra Glomma. Bestandene i de to undersøkte bekkene består hovedsakelig av ett-, to- og treårig ørret. Det ser ut til at ørret eldre enn tre og fire år og en lengde på over 17 cm ikke lenger oppholder seg i bekkene, men har vandret ut til Glomma i løpet av sommeren. Settefiskens korte opphold i bekkene ser ikke ut til å ha hatt noen innvirkning på villfiskens vekst, men kan ha ført til mer forflytning. Settefiskens skjebne etter utsetting er noe usikker, men det som er klart er at den ikke klarte å etablere egne revir i konkurranse med villfisken.no_NO
dc.description.abstractThe Glomma project (1985 – 1989) demonstrated a significant decrease in fish yield, as a result of the hydropower regulations. As a result of the survey there was an order from the Directorate of Nature Management of an annual stocking of fingerlings from the Glomma and Rena tribe, totaling 55 000. Most tributaries to Glomma are not affected by the regulations and act as spawning and nursery areas for trout. We have looked into Kvernbekken and Vikåa which are two smaller tributaries to Glomma. These serve as spawning and nursery area for trout from Glomma. In our experiment we looked at the age structure, growth and migration of the wild trout. In both streams we released hatchery fish on a limited part, to see if stress caused by the hatchery fish would reduce the growth or cause more migration, relative to the control area without release of hatchery fish. To catch trout, we used electrofishing, and to label the trout we used 12 mm PIT-tags. We recorded positions, weighed and measured all the tagged trout in the spring, and did the same again in early autumn. The populations in the monitored streams consist mainly of one-, two-and three-year old trout. It appears that trout older than three and four years and a length of more than 17 cm, no longer is present in the streams, but have migrated out to Glomma during the summer. The short stay of the hatchery fish in the streams, did not seem to have had any impact on wild fish growth, but may have led to more migration. The hatchery fish destiny after the release is somewhat uncertain, but what is clear is that they failed to establish their own territory in competition with wild fish.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectørretno_NO
dc.subjectGlommano_NO
dc.titleØrretens bruk av små sidevassdrag til Glommano_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480no_NO
dc.source.pagenumber34 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel