Now showing items 32-51 of 90

  • Kan – kan ikke : opphavsrett og kopiering 

   Røijen, Kristin (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Kilder må brukes i pakt med lover og regler. Det råder stor usikkerhet om hva man har lov til å kopiere og bruke i undervisning og forskning. Ot. prp. 46 (2004–2005) Om lov om endringer i åndsverkloven m.m.foreslår ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Ajer 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Åretta 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • Kommentar til Johannes-evangeliet : logos og sarks 

   Ljødal, Gunner (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: En gjennomgåelse av hele Johannes-evangeliet i teologisk, historisk og aktuell belysning.
  • Kommentar: Om formål i utkast til FASB/IASB rammeverk 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2006)
   Norsk: Siden 2002 har FASB og IASB etablert et nærmere samarbeid om regnskapsstandarder. Selv om dette neppe mer umiddelbart leder til helt sammenfallende standarder, representerer tiltaket et viktig og interessant element ...
  • Kompromisset, politisk løsning uten legitimitet? 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;2001/1, Working paper, 2001)
   Norsk: Kompromisset er resultat av (vellykkede) forhandlinger. Men hva er et kompromiss og hvilken status har det som politisk løsning? Er det ”den høyeste politiske eller demokratiske dyd”, ”einer der grössten ...
  • En kort orientering om mennesker med utviklingshemming 

   Hagen, Kari-Janna (Notat;08/2003, Working paper, 2003)
   Dette dokumentet er en introduksjon til bedre forståelse av mennesker med (psykisk) utviklingshemming. Det beskriver kort forskjellige sider ved utviklingshemning, definisjoner, mulige årsaker, klassifisering i forhold ...
  • Kultur- og språkfagenes didaktikk. Sammendrag av konferanseinnlegg og program 

   Dyndahl, Petter; Rustad, Hans Kristian (Høgskolen i Hedmark - Notat;08/2004, Working paper, 2004)
   Konferansen Kultur- og språkfagenes didaktikk arrangeres ved Høgskolen i Hedmark 22. og 23. november 2004. Arrangører er Høgskolen i Hedmarks innsatsområde Arena for kultur- og språkfag. Dette er sammendrag av innleggene ...
  • Lokaldemokrati i krise? 

   Strand, Mona (Høgskolen i Hedmark - Notat;05/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Med bakgrunn i flere negative utviklingstrekk i de senere årene, omtales gjerne tilstanden i det lokale demokratiet som ”kritisk”. Valgdeltakelsen går ned, partiene har problemer med å få folk til å stille som ...
  • Lutvann-undersøkelsen En case-studie om uteskolens didaktikk 

   Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen (Høgskolen i Hedmark - Notat;05/2002, Working paper, 2002)
   Lutvann-undersøkelsen tar sikte på å belyse den didaktiske tenkning og praksis som har utviklet seg i uteskole på Lutvann skole siden denne arbeidsformen ble innført i 1995 som et viktig element i skolens undervisning. ...
  • Mappevurdering som studie- og eksamensform. Utprøving ved grunnutdanning i sykepleie og videreutdanning i psykisk helsearbeid 

   Høye, Sevald; Moldjord, Wenke; Raudkleiv, Ingeir (Notat;07/2003, Working paper, 2003)
   Evalueringsstudien bygger på utprøving av mappevurdering som studiestrategi og eksamensform for et kull ved grunnutdanning i sykepleie og en klasse ved videreutdanning i psykisk helsearbeid høsten 2002. Studien søker ...
  • Mat, måltider og ernæring på sykehjem -til beboernes helse, glede, trivsel og livslyst : Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innenforområdet ernæring gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverk 

   Kvigne, Kari; Leirvik, Åse Monica; Einarsrud, Morten; Berg, Frøydis (Notat;01/2010, Research report, 2010)
   Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom seks "praksissykehjem" i Hedmark og Høgskolen i Hedmark, Institutt for sykepleiefag. Prosjektet har en aksjonsforskningsorientert tilnærming: gjennom samhandling mellom praksisfeltet ...
  • Matematikkunnskaper ved begynnelsen av videregående skole 

   Langnes, Olaf (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: I årene 1979-1980 ble det i Nordland gjennomført en test i matematikk ved starten av første klasse i allmennfaglig studieretning i de videregående skolene. Omtrent 1000 elever deltok hvert år. Samme test ble ...
  • Med sabel, kårde og florett : den norske metodestriden i retrospekt 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;4/1999, Working paper, 1999)
   Sammendrag: Den såkalte «metodestriden» oppsto på slutten av 1800-tallet i den tyske his-torieskolen som mente at historieforskningen måtte sentreres rundt det enestående - det «Ein-malige» og det «Einzartige». Denne striden ...
  • Mellom organisering og improvisering innen fotballen 

   Pedersen, Tor Helge (Høgskolen i Hedmark - Notat;03/2002, Working paper, 2002)
   De fleste samfunnsvitenskaplige tilnærminger til fotball fokuserer og utforsker faktorer utenfor selve spillet heller enn utviklingen av fotballspillet per se. Dette notatet utforsker en ny organisasjonsteoretisk tilnærming ...
  • Miljøterapiprosjektet : mål og verdigrunnlag 1 

   Nysveen, Kari; Veisten, Kari; Granerud, Arild; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Sykehus Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering tok initiativ til et samarbeid med Høgskolen i Hedmark om Miljøterapiprosjektet. Dette notatet er første del av dette ...
  • Miljøterapiprosjektet : mål og verdigrunnlag 2 

   Nysveen, Kari; Hagen, Eva Karin; Granerud, Arild; Nordby, Kjell (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Sykehuset Innlandet, Divisjon psykiatri, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering tok initiativ til et samarbeid med Høgskolen i Hedmark om Miljøterapiprosjektet. Dette notatet er første del av dette ...
  • Mot et europeisk regnskapsreguleringsregime : IASB-regelverket og det balanseorienterte konseptuelle rammeverket 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Med tusenårsskiftet fikk vi også et skifte i hvordan en i Europa går videre i møtet med utfordringene på regnskapsreguleringsområdet. I stedet for å satse på en “har-monisering” ved direktiver (som det enkelte land ...
  • Mot globalisert IFRS der også USA er med 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2010)
   Norsk: Etter at EU med forordning 1606/2002 gikk inn for at børsnoterte foretak skal avlegge regnskap i henhold til de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) har land etter land lagt seg på den samme linjen. Spørsmålet ...
  • Navngivning av auditorier på Rena : noen biografiske opplysninger 

   Lundesgaard, Jon (Høgskolen i Hedmark - Notat;04/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: En er igang med å sette navn på auditoriene ved Høgskolen i Hedmark på Rena. I begrunnelsen fra “Navnekomitéen” ble det lagt vekt på at navngivningen skulle bidra til å skape identitet faglig sett, og i forhold til ...