Now showing items 51-70 of 90

  • Navngivning av auditorier på Rena : noen biografiske opplysninger 

   Lundesgaard, Jon (Høgskolen i Hedmark - Notat;04/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: En er igang med å sette navn på auditoriene ved Høgskolen i Hedmark på Rena. I begrunnelsen fra “Navnekomitéen” ble det lagt vekt på at navngivningen skulle bidra til å skape identitet faglig sett, og i forhold til ...
  • Ny 4-årig allmennlærerutdanning med uteskole, helse og miljø 

   Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning startet høsten 2004 en ny 4-årig allmennlærerutdanning i Elverum med uteskole, helse og miljø som faglig-didaktisk profil. I tillegg er entreprenørskap et viktig ...
  • Næringsutvikling og nye arbeidsplasser i utmark. Momenter for Fylkesplan for Hedmark 2005 – 2008 

   Fremming, Odd Reidar; Storaas, Torstein; Langdal, Kjell (Høgskolen i Hedmark - Notat;05/2004, Working paper, 2004)
   Utmarka er områdene som ligger utenfor innmark og bosettingsområder. Utmarka kan brukes til å: 1. Produsere og høste salgbare produkter som tømmer, kjøtt og bioenergi. 2. Trekke til seg turister og hyttefolk som oppsøker ...
  • Om kunnskapsbasen : kunnskap, innovasjon og læring 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Kunnskap er viktig og har også fått en økende grad av oppmerksomhet. Midler i et meget stort omfang brukes for å opprettholde og utvide samfunnets kunnskapsbase. Innovasjon (ny kunnskap) spiller en åpenbart viktig ...
  • Organisasjonskultur og resultater : organisasjonskulturens effekt på oppnåelse av resultater i bedrifter og organisasjoner : en forskningsgjennomgang 

   Haugstveit, Yngve (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: I denne rapporten diskuteres hvilken effekt en sterk organisasjonskultur kan ha på ulike sider av bedrifter og organisasjoners resultater. Forskningsspørsmålet er: - er der er sammenheng mellom organisasjonsstyrke ...
  • Organisasjonskulturens teorimodeller : teori og modellutvikling 

   Haugstveit, Yngve (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: I denne rapporten ønsker jeg å utvikle teoretiske modeller som kan bidra til å fortolke og forklare hvorfor og hvordan en sterk organisasjonskultur bidrar til å skape resultater i og for en bedrift eller en virksomhet. ...
  • Politiske intensjoner bak satsingen på Grønn omsorg 

   Kogstad, Ragnfrid Eline; Hummelvoll, Jan Kåre; Hopfenbeck, Mark (Notat;3/2012, Working paper, 2012)
   Norsk: I dette notatet ser vi på politiske intensjoner bak satsingen på ulike tiltak og tjenester som faller inn under Grønn omsorg. Vi gir et historisk tilbakeblikk på BU-satsingen (bygdeutvikling) fra 1990 og utover, ...
  • The Power-Normal Distribution and Johnsons System bounded distribution: Computing details and programs 

   Mønness, Erik Neslein (Høgskolen i Hedmark - Notat;2011/3, Working paper, 2011)
   English: This note presents the Power-Normal (PN) distribution and the Johnson System bounded distribution (SB). PN originate from the inverse Box-Cox transformation. Formulas, estimation procedures and programs are ...
  • Problembasert læring (PBL) i lærerutdanningen: Et år med kasusbasert undervisning i pedagogikk - bakgrunn og erfaringer 

   Nes, Kari; Strømstad, Marit (Notat;01/1999, Working paper, 1999)
   Norsk: Rapporten gir først en kort begrunnelse for å arbeide ut fra situasjons- eller problembeskrivelser («case») i pedagogikkundervisningen i lærerutdanningen. Begrunnelsen er basert på teori og forfatternes egne erfaringer. ...
  • Prosjekt praksisbarnehage - erfaringer med teamarbeid 

   Taarud, Randi (Høgskolen i Hedmark - Notat;04/2002, Working paper, 2002)
   ”Prosjekt praksisbarnehager” ble initiert av praksiskoordinatorene og studieleder på førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Hedmark. Grunnen var ønsket om å tilby studentene en bedre praksis.Vi anvender betegnelsen ...
  • Psykososialt arbeidsmiljø: endring og nærvær 

   Hafting, Tore (Notat;09/2003, Working paper, 2003)
   Høgskolen fikk forespørsel om å gjøre en evaluering av et kurs i helsefremmende arbeid holdt i en produksjonsbedrift. Tiltaket ble gjennomført som et forprosjekt. Formålet er å redusere sykefraværet ved å endre relasjonen ...
  • Punktpraksis - er det noe for oss? 

   Hopland, Siri (Høgskolen i Hedmark - Notat;02/2002, Working paper, 2002)
   Mange av dagens studenter har ikke erfaring fra jobb i barnehage, og mange har problemer med å se sammenhengen mellom teori og praksis. I førskolelærerutdanningen i Norge har praksis tradisjonelt vært avviklet i flere ...
  • Rapport praksisnær forskning: Hva fikk jeg ut av det? «Faktisk å lytte til svarene – en nødvendig del av den profesjonelle yrkeskompetansen» 

   Ranglund, Ole Jørgen (Notat;05/2012, Working paper, 2012)
   Norsk: Rapporten er levert som en del av arbeidskravet i 1. lektorkurset praksisnær forskning ved Høgskolen i Lillehammer. Basert på forfatterens egne erfaringer ved å gjennomføre et praksisnært forskningsprosjekt, tar ...
  • Realisme og relativisme innenfor sosial konstruktivisme 

   Madsbu, Jens Petter (Notat (Høgskolen i Hedemark), Working paper, 2004)
   Norsk: I foreliggende notat ønsker jeg å drøfte relevansen og fruktbarheten av begrepet sosial konstruktivisme for empiriske teknologistudier innen temaet «Digital kommunikasjon i tjenesteformidling» – et doktorgradsprosjekt ...
  • Regnskapsloven av 1998 med endringer : grunnleggende retningslinjer og prinsipper 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2006)
   Norsk: I de siste femten årene eller så har det vært arbeidet med, og kommet flere omfattende endringer i det som er rammebetingelsene for arbeidet med finansregnskap i Norge. Et vesentlig bidrag i så måte var ...
  • The researcher and the enterprise : dialogue and the potential of innovation 

   Hafting, Tore (Notat, Working paper, 2006)
   English:Dialogue has a central role in pragmatic action research, and is used for ensuring em-ployee participation in enterprise development. The paper deals with a pilot-project on work-related health in a single company. ...
  • Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse 

   Nordby, Kjell; Kjønsberg, Kari; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Denne studien er en del av forskningsprosjektet: «Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse.» Studien er et samarbeid mellom Divisjon psykiske helsevern, Avdeling ...
  • Senterstruktur og tjenester. Notater i utvalg 2000 

   Aasbrenn, Kristian (Notat, Working paper, 2001)
   Norsk: Publikasjonen består av tre notater. De er alle bestillingsnotater, skrevet i løpet av 2000. Alle tre handler på ulike måter om senterstruktur, tjenester og regional utvikling, men er skrevet for å kunne leses ...
  • A short note on Variograms and Correlograms 

   Mønness, Erik Neslein; Coleman, Shirley (Høgskolen i Hedmark - Notat;1 - 2011, Working paper, 2011)
   Norsk: engighet for å øke forståelsen av dataemne, men terminologi avviker. Dette skriftet belyser sammenhenger og forskjeller mellom korrelogrammer og variogrammer. De kan begge sees som en dekomposisjon av seriens ...
  • Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring 

   Holte, Jan Stensland (Høgskolen i Hedmark - Notat;02/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Denne studien er en del av Prosjekt Undervisningsavdeling og et ledd i den videre utviklingen av personalkompetansen knyttet til skjerming som metode på Akuttposten. Studien søker å kartlegge den eksisterende praksis ...