• Handelslekkasje fra Rendalen : undersøkelse av innbyggernes innkjøpsvaner 

   Dizdar, Haris (Notat;4/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Denne rapporten ble skrevet på oppdrag fra Stor-Elvdal Næringsforening. I en telefonundersøkelse der omtrent 10% av kommunens husholdninger deltok fikk man opplysninger om innbyggernes innkjøpsvaner. Det ble ...
  • Handelslekkasje fra Stor-Elvdal : undersøkelse av innbyggernes innkjøpsvaner 

   Dizdar, Haris (Notat;3/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Denne rapporten ble skrevet på oppdrag fra Stor-Elvdal Næringsforening. I en telefonundersøkelse der omtrent 10 % av kommunens husholdninger deltok, fikk man opplysninger om innbyggernes innkjøpsvaner. Det ble ...
  • Hjelp når du trenger det – bedret tilgjengelighet i psykisk helsevern. Del 1 

   Danbolt, Lars; Kjønsberg, Kari; Lien, Lars; Granerud, Arild (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Hjelp når du trenger det er et aksjonsrettet forskningsprosjekt som er opprettet i forbindelse med 100-årsjubileet til Sanderud psykiatriske sykehus (Sykehuset Innlandet HF) i 2008. Ønsket er å se på hva som ...
  • Hva betyr idrett for deg? 

   Østerås, Johannes (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Notatets første del består av et metodekapittel der jeg redegjør for ulike teorier og vitenskapelige tradisjoner for å analysere tekst. Jeg valgte en fenomenologisk/hermeneutisk tilnærming og Paul Ricoeur sin ...
  • Idé, form og design. Art Nouveau som innfallsvinkel til skapende arbeid 

   Fjeldstad, Walborg (Notat;03/2003, Working paper, 2003)
   Dette notatet er en del av et prosjekt, et FoU-arbeid som blir gjennomført ved Kunst og håndverk 1, 5 vekttall, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad ...
  • Idégrunnlag i kommunalt psykisk helsearbeid 

   Ottosen, Arild; Holte, Jan Stensland; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat;05/2003, Working paper, 2003)
   Denne studien er en del av samarbeidsprosjektet: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Notatet er et resultat av samtaler om verdigrunnlagets betydning i det kommunale psykiske helsearbeidet ...
  • Idégrunnlag i kommunalt psykisk helsearbeid 

   Kaatorp, Liv; Holte, Jan Stensland; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat;02/2003, Working paper, 2003)
   Denne studien er en del av samarbeidsprosjektet: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Notatet er et resultat av samtaler om verdigrunnlagets betydning i det kommunale psykiske helsearbeidet ...
  • Idrettslaget som helseprodusent : andre refleksjon om perspektiver – første tanker om presentasjon av empiri 

   Skille, Eivind Å. (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Dette er andre notat i studien ”Idrettslaget som helseprodusent”. Det er en videreføring av refleksjoner påbegynt i et tidligere notat (Skille, 2006). Notatets første del består av refleksjonskapitler. Det første ...
  • Idrettslaget som helseprodusent : introduksjon, teori og metodologi i studiet av idrettslag og sentral idrettspolitikk med fokus på helse 

   Skille, Eivind Å. (Notat, Working paper, 2006)
   Norsk: Notatet inneholder tre introduksjonsdeler, teori og metodologi, samt refleksjoner om anvendelse av teori og metoder. For det første presenteres sentral politikk, herunder idrettspolitikk og helsepolitikk, samt en ...
  • IKT i førskolelærerutdanningen 

   Taarud, Randi (Notat, Working paper, 2009)
   Norsk: I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2006) skal barna få allsidige og varierte erfaringer som kan gi godt grunnlag for utvikling og læring. Digitale verktøy (IKT) kan være et eksempel på ...
  • Intervju av bakkebyråkraten i lys av Gadamer 

   Ranglund, Ole Jørgen (Notat;04/2012, Working paper, 2012)
   Norsk: Dette essayet i vitenskapsteori og forskningsetikk presenterer noen sentrale elementer i Hans-Georg Gadamers filosofi, og belyser noen utfordringer tilknyttet å intervjue i lys av dette. Jeg forklarer Gadamers ...
  • Kan – kan ikke : opphavsrett og kopiering 

   Røijen, Kristin (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Kilder må brukes i pakt med lover og regler. Det råder stor usikkerhet om hva man har lov til å kopiere og bruke i undervisning og forskning. Ot. prp. 46 (2004–2005) Om lov om endringer i åndsverkloven m.m.foreslår ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Ajer 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Åretta 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • Kommentar til Johannes-evangeliet : logos og sarks 

   Ljødal, Gunner (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: En gjennomgåelse av hele Johannes-evangeliet i teologisk, historisk og aktuell belysning.
  • Kommentar: Om formål i utkast til FASB/IASB rammeverk 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2006)
   Norsk: Siden 2002 har FASB og IASB etablert et nærmere samarbeid om regnskapsstandarder. Selv om dette neppe mer umiddelbart leder til helt sammenfallende standarder, representerer tiltaket et viktig og interessant element ...
  • Kompromisset, politisk løsning uten legitimitet? 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;2001/1, Working paper, 2001)
   Norsk: Kompromisset er resultat av (vellykkede) forhandlinger. Men hva er et kompromiss og hvilken status har det som politisk løsning? Er det ”den høyeste politiske eller demokratiske dyd”, ”einer der grössten ...
  • En kort orientering om mennesker med utviklingshemming 

   Hagen, Kari-Janna (Notat;08/2003, Working paper, 2003)
   Dette dokumentet er en introduksjon til bedre forståelse av mennesker med (psykisk) utviklingshemming. Det beskriver kort forskjellige sider ved utviklingshemning, definisjoner, mulige årsaker, klassifisering i forhold ...
  • Kultur- og språkfagenes didaktikk. Sammendrag av konferanseinnlegg og program 

   Dyndahl, Petter; Rustad, Hans Kristian (Høgskolen i Hedmark - Notat;08/2004, Working paper, 2004)
   Konferansen Kultur- og språkfagenes didaktikk arrangeres ved Høgskolen i Hedmark 22. og 23. november 2004. Arrangører er Høgskolen i Hedmarks innsatsområde Arena for kultur- og språkfag. Dette er sammendrag av innleggene ...
  • Lokaldemokrati i krise? 

   Strand, Mona (Høgskolen i Hedmark - Notat;05/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Med bakgrunn i flere negative utviklingstrekk i de senere årene, omtales gjerne tilstanden i det lokale demokratiet som ”kritisk”. Valgdeltakelsen går ned, partiene har problemer med å få folk til å stille som ...