Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Erlend Birkeland
dc.date.accessioned2008-08-08T08:32:20Z
dc.date.issued2008-08-08T08:32:20Z
dc.identifier.isbn978-82-7671-586-6
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133611
dc.description.abstractNorsk: Rådyrprosjektet i Borre (RiB) ble initiert i 1999 som et forsøk på å koordinere og forbedre rådyrforvaltningen i Horten kommune. Siden 1999 har i alt 689 rådyr blitt felt i den ordinære jakta, og av disse er 563 dyr veid, alders- og kjønnsbestemt. Denne rapporten er den første sammenfatningen av disse dataene. Generelt har det vært en positiv trend når det gjelder slaktevekter, kjevelengder og spekklagtykkelse gjennom perioden, men denne økningen har vært relativt svak. Dette tyder på at det har vært en generell økning i dyrenes kondisjon gjennom perioden. Kje:geit rater kan være et mål på årets produksjon og viser at det har vært store variasjoner gjennom perioden, men med en meget svakt økende trend. Kjønnssammensetningen i avskytingen de siste årene har for de voksne dyrene endret seg i retning flere hunndyr skutt. Et annet interessant funn er en klar dreining i kjønnssammensetningen for kjeene i retning flere hanndyr skutt. Mulige forklaringer på denne trenden er diskutert i rapporten, men mønstrene antyder at klimavariasjon eller endret rådyrtetthet alene ikke forklarer all variasjonen i rekruttering. Imidlerid stemmer mønstrene godt med hva man skulle forvente dersom rødrevpredasjonen har variert gjennom perioden. Selv om både fellingsprosenten og takseringsestimatene antyder at bestandstettheten har avtatt noe gjennom perioden, er det lite som tyder på at de bestandstettheter som er estimert i perioden 2004-2006 gir grunnlag for intens matkonkurranse. I disse årene ble rådyrtettheten estimert til henholdsvis 14,5 (± 1,5), 10,7 (± 1,0) og 10,6 (± 1,2) rådyr pr km2. Anbefalingene er at arbeidet som har blitt gjennomført i regi av RiB holdes fram. I tillegg bør det etableres en metode for å overvåke årets rekruttering som grunnlag for en bedret jaktforvaltning.en
dc.description.abstractEnglish: The roe deer project in Borre (RiB) was initiated in 1999 to coordinate and improve the roe deer management in Horten municipality. In the period 1999-2005, a total of 689 roe deer were shot in the regular hunt. Of these animals, slaughter weight, sex and age is known for 563 individuals. In this report, the first conclusive analyses of these data are reported. Throughout the period, there has been a slight increase in slaughter weights, jaw lengths and fat content. This indicates that the general condition of the population has been increasing throughout the period. Furthermore, there has marked interannual variations in the fawn:doe ratio, and a very slight positive trend. For the adults, there has been a change in the sex ratio of the harvested animals towards more females. A more interesting finding is the change in the sex ratio of the harvested fawns towards more males. Potential causes for this pattern is discussed in the report, but the correlation-analyses suggest that climate and density alone does not account for the variation in recruitment. However, the patterns from the correlation analyses are in agreement with the expected patterns if red fox predation has varied markedly during the period. Both the hunting statstistics and the pellet count estimates suggest a slight decrease in the population density through the period, but it does not seem likely that the roe deer densities estimated in 2004-2006 cause intense food competition. During these years, the roe deer densities were estimated to 14.5 (± 1.5), 10.7 (± 1.0) and 10.6 (± 1.2) km-2, respectively. These analyses suggest that RiB should continue to monitor their roe deer population. Potentially they should try to establish an additional monitoring of the current year production so that it could be accounted for in the harvest.
dc.description.sponsorshipRådyr i Borre (RiB)en
dc.format.extent622204 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapporten
dc.relation.ispartofseries01/2007en
dc.subjectrådyren
dc.subjectCapreolus capreolusen
dc.subjectjaktstatistikken
dc.subjectslaktevekten
dc.subjectovervåkingsmetoderen
dc.titleRådyrprosjektet i Borre : en analyse av innsamlet jaktmateriale og framtidige forvaltningsmuligheteren
dc.title.alternativeRoe deer in Borre : an analysis of hunting statistics and recommendations for future managementen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record