Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerg, Bjørn
dc.contributor.authorKnudsmoen, Hege
dc.date.accessioned2012-09-21T14:27:48Z
dc.date.available2012-09-21T14:27:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7671-883-6
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133701
dc.description.abstractNorsk: Denne baselinerapporten for Stangeprosjektet «Framtida er nå» er gjennomført for å kartlegge omfang og typer av ledelsesoppgaver som lederne i kommunen bruker tid på i dag. Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved høgskolen i Hedmark har gjennomført oppdraget for Stange kommune. Kommunen har etablert prosjektet for å møte de utfordringene kommunen står ovenfor i utdanningssektoren. Hovedformålet med kartleggingen er å finne frem til hvordan lederne i barnehage og skole vurderer og prioriterer sine oppgaver. Kartleggingen ble gjennomført ved QuestBack som en spørreundersøkelse av alle lederne i kommunen. I presentasjonen gjøres det sammenligninger med tidligere undersøkelser om tidsbruk i skolen (Bonnesrønningen mfl. 2008, Borge mfl. 2009, Haugsbakken og Mordal 2009, Johannesen mfl. 2009, Strøm mfl. 2009, Tidsbruksutvalget 2009), etter hva vi kjenner til er det ikke tidligere gjennomført undersøkelser om tidsbruk i barnehagen. Kartleggingen viser at det brukes mye tid til administrative oppgaver i ledelsen, det brukes vesentlig mindre tid til pedagogisk ledelse, særlig blant rektorene sammenlignet med styrerne. Tid til dokumentasjon brukes det forholdsvis lite av, men de aller fleste av lederne i barnehagene og skolene synes de bruker passe med tid til disse oppgavene. Nasjonalt mente imidlertid rektorene at de brukte for mye tid til disse oppgavene. Både i Stange og i de nasjonale undersøkelsene om tidsbruk mente rektorene at det ble brukt for lite tid til å utvikle lederkompetansen, styrerne i barnehagene fremhevet også det, og nær 30 % av lederne har ikke lederutdanning eller bare kortere kurs. Hovedbildet er at styrerne og rektorene mente at de brukte passe med tid til de ulike gjøremålene de ble spurt om med unntak av faglig utvikling av lederkompetansen og lokalt planarbeid som de også mente at de gjorde for lite av. På den annen side mente de at det var delegert for mange oppgaver, så det kan være en vurdering av hva som var mulig. Det gjennomføres evalueringer av arbeidsmiljø og lærings- og utviklingsmiljø både i barnehager og skoler, men kommunen kan forbedre bruken av disse evalueringene for å endre praksis. I den nasjonale tidsbruksundersøkelsen understrekes behovet for god ledelse på alle nivåer. Stangeundersøkelsen viser vesentlig større tillit til det lokale eierskapet enn i den nasjonale undersøkelsen. Kommunens ledelse ga uttrykk for at både styrerne og rektorene hadde stor frihet til å omdisponere innenfor budsjettet med unntak av å opprette stillinger, bare de holdt budsjettet. Et flertall av styrerne og mange av rektorene ga uttrykk for begrenset handlingsrom på de fleste av områdene, med et par unntak for rektorgruppen. En mulig forklaring kan være at tradisjonene er sterke og kan gjøre handlingsfriheten mindre. Kravet om å holde budsjettet kan i tillegg gjøre handlingsfriheten mindre reell. Likevel var det en klar forskjell mellom svarene fra styrerne og rektorene i Stange, sammenlignet med de nasjonale undersøkelsene blant lærere og rektorer (Johannesen mfl. 2009).no_NO
dc.description.abstractEnglish: This baseline report for the project «Future is Now» in Stange municipality is conducted to find out the time-use, scale and types of management tasks undertaken by leaders in the municipality. The Centre for Studies of Educational Practice (SePU) at Hedmark University College has been commissioned by Stange municipality. The project seeks to address to meet challenges faced by the municipality in the sector of education. The main purpose of this survey is to find out how leaders in the kindergartens and in schools judge and prioritize their tasks. The survey was conducted by QuestBack with all the leaders in the community receiving the questionnaire. The questions make comparisons with previous larger surveys in Norwegian schools possible (Bonnesrønningen et al. 2008, Borge et al. 2009, Haug Bakken and Mordal 2009, Johannessen et al. 2009, Power et al. 2009, Tidsbruksutvalget 2009). Moreover, as far as we know such a survey hasn’t been conducted previously with regard to kindergartens. The survey points out that a lot of time goes to administrative duties in the management of kindergarten and school in the municipality. The leaders use considerably less time on educational leadership, especially among principals compared with the heads of the kindergartens. Time used on documentation was relatively little, but most of the leaders in kindergartens and schools seem to be comfortable with the time they spend on these tasks. The principals in the national report indicated that they spent too much time on these tasks. Both in Stange municipality and in the national surveys the principals thought that they spent too little time on the development of leadership skills and management, the head of kindergartens also stressed this point, with only 30 % having attended management education courses. The overall picture is that the heads of the kindergartens and principals in schools believed that they used enough time on the various tasks they were asked about, with the exception of professional development of leadership skills or management and local planning, where they believed that they were doing too little of such tasks. On the other hand, they felt that they were delegated too many tasks, and this might colour their judgement of what was possible. The survey includes questions about assessment of the working environment and the environment for learning and development, and both kindergartens and schools in the municipality could improve the use of such assessment to change current practice. In the national survey the need for good governance of leadership at all levels was emphasised. The survey in Stange municipality indicates greater confidence in the local ownership than in the national survey. The municipal managers stated that both the heads of the kindergartens and the principals in schools had the freedom to re-allocate the budget with the exception of creating new jobs, and that they sought to meet budgetary demands. A majority of the heads in the kindergartens and many of the principals in schools talked of constraints in most areas, with a few exceptions for the principal group. A possible explanation could be that traditions are strong and less freedom of action actually exists. The requirement to meet the budget can also mean that the degree of freedom is less real, as their judgements indicate. Yet there was a clear difference between the responses from the heads of the kindergartens and principals in schools in Stange municipality compared to the national study among teachers and principals (Johannesen et al. 2009).
dc.description.sponsorshipStange kommuneno_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;7/2012
dc.subjecttidsbrukno_NO
dc.subjectledelsesoppgaverno_NO
dc.subjectkartleggingno_NO
dc.subjectStangeprosjektetno_NO
dc.subjectStange kommuneno_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectutdanningssektorenno_NO
dc.titleBaseline: «Framtida er nå»: Kartlegging av ledernes oppgaver og tidsbruk i Stange kommunes barnehager og skolerno_NO
dc.title.alternative«Future is Now»: Survey of leaders’ time-use, scale and types of management tasks in Stange municipality’s kindergartens and schoolsno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber60no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel