Show simple item record

dc.contributor.authorKjønsberg, Marius
dc.contributor.authorBakmann, Ole Andersen
dc.contributor.authorSkeie, Margrethe Fønhus
dc.date.accessioned2013-05-13T07:28:16Z
dc.date.available2013-05-13T07:28:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-7671-900-0
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133707
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten omhandler bruk av opplevelsesaktiviteter i reiselivet som et utviklingsverktøy for Stor-Elvdal. Gjennom samtaler med forskjellige aktører som er direkte eller indirekte tilknyttet utviklingen av reiselivet kommer det til kjenne at potensialet for tilrettelegging gjennom aktiviteter er et ønsket initiativ for å øke attraktiviteten til Stor- Elvdal. Forstudien har sett på mulighetene for hvordan dette kan organiseres og utvikles gjennom et forprosjekt. For å muliggjøre en videreføring i prosjektet er det skissert noen ulike driftsformer, og det er pekt på noen mulige drivere i videreføringen. Forstudien har pekt på noen ringvirkninger som man kan forvente ved å tilrettelegge på denne måten. Her er det trender og tall som ikke direkte kan sammenstilles for å gi korrekte tall for potensialet i prosjektet, men mer gir uttrykk for en dimensjon av hva som kan realiseres. Det er klart at økonomiske ringvirkninger ved økt omsetningen i reiselivet er stor, samtidig som det gjennom å utvikle aktiviteter også vil gi ringvirkninger både miljømessige, kulturelle og sosialt i lokalsamfunnet. Gjennom de lokale ønskene og trender i reiselivet som fremkommer i denne forstudien sammenfaller dette i stor grad med den strategiske næringsplanen til Stor-Elvdal Kommune som det gjennom politiske prosesser er lagt til rette for. Som beskrevet i prosjektbeskrivelsen (vedlegg) er formålet med prosjektet å samarbeide om en aktivitetstjeneste. En satsing for å utvikle aktiviteter gjennom gode samarbeid og koordineringer som vil tilrettelegge for å øke attraksjonsverdien for Stor-Elvdal.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This report deals with the use of adventure activities in tourism as a development tool for Stor-Elvdal municipality. Through interviews with various stakeholders, who are directly or indirectly linked to the development of tourism, it appears to be a potential for facilitating of activities as an initiative to increase the attractiveness of Stor-Elvdal. This prestudy has looked at the possibilities of how this can be organized and developed through a pilot project. To enable a continuation of the project there are described some different organization opportunities on the project, and there is pointed out possible drivers in the future. The prestudy has described some effects expected by facilitating in this way. There are trends and numbers that can’t be directly compiled to give accurate figures for the potential of the project, but rather expresses a dimension of what can be achieved. It is clear that the economic impact of increased sales in the travel industry is huge, but the development activities will also have repercussions for the environmental, cultural and social aspects in the community. Through the local desires and trends in tourism presented in this preliminary study this coincides largely with the strategic business plan to Stor-Elvdal municipality. As described in the project description (Appendix), the purpose of the project is to collaborate on an activity service. A commitment to develop activities through good cooperation and coordination that will facilitate to increase the attractiveness of Stor-Elvdal.
dc.description.sponsorshipStor-Elvdal kommuneno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;01/2013
dc.subjectreiselivsutviklingno_NO
dc.subjectnatur- og kulturbasert reiselivno_NO
dc.subjectaktiviteter i reiselivetno_NO
dc.subjectringvirkningerno_NO
dc.subjectattraksjonsutviklingno_NO
dc.titleOpplevelsesaktiviteter i Stor-Elvdal: Forstudieno_NO
dc.title.alternativeAdventure activities in Stor-Elvdal: Prestudyno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber24no_NO
dc.relation.projectStor-Elvdal kommuneno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record