Now showing items 77-96 of 220

  • Implementering og operasjonalisering av verdibegreper : en casestudie av 5 skoler tilknyttet verdi- og utviklingsnettverket Skal – skal ikke 

   Kostøl, Anne Kristoffersen (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne masteroppgaven er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og målet er å undersøke hvordan fem skoler implementerer og operasjonaliserer verdibegreper innenfor verdi- og utviklingsnettverket Skal – skal ikke, ...
  • Inkluderende skoler? : Casestudier fra fem skoler 

   Nes, Kari; Strømstad, Marit; Skogen, Kjell (Rapport, Research report, 2008-09-22)
   Norsk: Denne rapporten presenterer resultatene fra casestudier om inkludering i skolen. Fem skoler i én kommune er med i utvalget. I tråd med formuleringene i L97 har vi fokusert på deltakelse i henholdsvis det faglige ...
  • Inkluderende skoleutvikling : erfaringer med Inkluderingshåndboka i Lillehammer kommune 

   Nes, Kari; Moen, Karin; Strømstad, Marit (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Den inkluderende skolen ble introdusert i L97 og er også et sentralt underliggende begrep for Kunnskapsløftet som iverksettes i skoleverket fra 2006. Inkluderingshåndboka er et verktøy for skolevurdering og ...
  • Inkludering i innovasjonsperspektiv 

   Strømstad, Marit; Nes, Kari; Skogen, Kjell (Rapport, Research report, 2008-09-22)
   Norsk: Denne rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan en kommune forberedte de tilsatte i skolene på å gjennomføre Reform 97 gjennom et bredt anlagt videre- og etterutdanningstilbud. Rapporten sier også hvordan ...
  • Inntakskarakterer og utgangskarakterer, tilfellet Høgskolen i Hedmark 2003–2011 

   Mønness, Erik Neslein (Rapport;05/2013, Research report, 2013)
   Norsk: Alle enkelteksamensbedømminger ved Høgskolen i Hedmark i årene siden 2003, 94294 i alt, tatt av studenter med elektronisk vitnemål fra videregående skole, er analysert for sammenhenger med resultat fra videregående skole, ...
  • Integrering – sprik mellom intensjon og realitet? 

   Sand, Sigrun; Skoug, Tove (1;2002, Research report, 2002)
   Rapporten er den første av to rapporter fra evalueringen som Høgskolen i Hedmark har gjort av prøveprosjektet ”Tilbud om gratis korttidsplass i barnehage for alle 5- åringer i bydel Gamle Oslo”. Oppgaven vår har vært å ...
  • Jo bedre vi er sammen: Ottestadmodellen – bryet verdt? 

   Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Heia, Morten; Haugen, Anne R.; Sandvold, Tone (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: I 2005 ble det tatt i bruk en modell for planlagte samtaler med pårørende ved Ottestad sykehjem. I undersøkelsen evalueres modellens kvalitet i forhold til tre faser: innledningsfasen, samarbeidsfasen og ...
  • Kan vi enes om solidaritet?: Solidaritet som holdning og verdi i grunnskolen 

   Løken, Harald N.; Stubø, Ingebjørg (Rapport;11/2011, Research report, 2011)
   Norsk: I desember 2008 vedtok Stortinget ny formålsparagraf for grunnskolen. Der heter det at «opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og ...
  • Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene 

   Hausstätter, Rune Sarromaa; Nes, Kari; Inger Marie, Kleppan; Sletten, Lene (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: På kort tid er det etablert et stort antall mastergradstilbud for lærere/lærerstudenter i Norge, men hva består disse av? Hvilke nye studier planlegges? Hva er ønsket utvikling på dette feltet? Høgskolen i Hedmark ...
  • Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller 

   Nordahl, Thomas; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (Rapport;14/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Det er gjennom de senere årene godt dokumentert at jenter gjør det langt bedre i skolen enn gutter. Dette gjelder både i forhold til skolefaglige prestasjoner, utvikling av sosiale ferdigheter og atferd på ...
  • Kollegaveiledning i en lærende organisasjon : er LP-modellen et egnet verktøy for å fremme kollegabasert veiledning? 

   Bern, Kari; Gloppen, Bjørg Herberg; Sivertsen, Arild (Rapport, Research report, 2009)
   Norsk: I denne forskningsrapporten presenteres resultater fra delprosjektet Kollegaveiledning som grunnlag for en lærende organisasjon i hovedprosjektet: «Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis», som ble ledet av ...
  • Kommunesammenslutning eller samarbeid i Sør-Østerdal 

   Østre, Stein; Stevik, Kristin; Klaussen, Ole Jørgen; Langen, Ole Ragnar; Hermanrud, Inge; Strand, Mona (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Sør-Østerdal omfatter kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Den samlede befolkning i området er 35 000, som er forholdsvis lite. Det samlede landareal er ca 9 000 km2, som er stort, slik at det ...
  • Kommunikasjon mellom baklandet og førstelinjen : hvordan er den interne kommunikasjonen mellom baklandet og førstelinjen ved 4 servicekontor? 

   Sverdrup, Therese E. (Rapport, Research report, 2008-08-14)
   Norsk: Formålet med studien var først og fremst å bidra til forskning på fenomenet servicekontor, med spesiell vekt på den interne kommunikasjonen mellom førstelinjen og baklandet i 4 kommuner. Forholdet mellom førstelinjen ...
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Rapport;2000/9, Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk : eller: den fristende fjernheten 

   Gabrielsen, Knut (Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...
  • Konfeksjon eller skreddersøm? : Et studium i voksenpedagogikk 

   Sjøbakken, Ola Johan (Høgskolen i Hedmark - Rapport;11/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Denne rapporten er en studie i voksenpedagogiske problemstillinger nasjonalt og spesielt i Hedmark og Oppland. Målet med dette arbeidet var å vurdere grunnlaget for et voksenpedagogisk studium ved Høgskolen i Hedmark. ...
  • KONTUS : Sammenligning av driftspris og skader på gjenstående trær og terreng ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og snauhogst 

   Stener, Stig Ole; Furuberg, Merete; Nordli, Stig (Rapport, Research report, 2008-09-23)
   Norsk: Undersøkelsen sammenligner skogsmaskinenes tidsforbruk ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og snauhogst samt skader på gjenstående trær og terreng i fem forsøksdrifter i perioden august–mars. Selektiv hogst ...
  • KONTUS Sammenligning av driftskostnader og skader på gjenstående trær og terreng ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og snauhogst 

   Stener, Stig Ole; Furuberg, Merete; Nordli, Stig (02;2004, Research report, 2004)
   Undersøkelsen sammenligner skogsmaskinenes produksjon ved selektiv hogst og snauhogst samt skader på gjenstående trær og terreng. Selektiv hogst medfører at gjennomsnittsvolumet på de avvirkete trærne er høyere enn ved ...
  • Krysspeilinger II 

   Imerslund, Knut (12;2002, Research report, 2002-12)
   Norsk: Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2002 arrangert den torsdag den 26. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i ...
  • Krysspeilinger III. Artikler fra Forskningsdagen 2003 

   Imerslund, Knut (Høgskolen i Hedmark - Rapport;01/2004, Research report, 2004)
   Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2003 arrangert tirsdag den 23. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i høgskolens ...