Now showing items 88-107 of 220

  • KONTUS Sammenligning av driftskostnader og skader på gjenstående trær og terreng ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og snauhogst 

   Stener, Stig Ole; Furuberg, Merete; Nordli, Stig (02;2004, Research report, 2004)
   Undersøkelsen sammenligner skogsmaskinenes produksjon ved selektiv hogst og snauhogst samt skader på gjenstående trær og terreng. Selektiv hogst medfører at gjennomsnittsvolumet på de avvirkete trærne er høyere enn ved ...
  • Krysspeilinger II 

   Imerslund, Knut (12;2002, Research report, 2002-12)
   Norsk: Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2002 arrangert den torsdag den 26. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i ...
  • Krysspeilinger III. Artikler fra Forskningsdagen 2003 

   Imerslund, Knut (Høgskolen i Hedmark - Rapport;01/2004, Research report, 2004)
   Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2003 arrangert tirsdag den 23. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i høgskolens ...
  • Krysspeilinger IV : artikler fra Forskningsdagen 2004 

   Imerslund, Knut (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2004 arrangert torsdag den 23. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i ...
  • Kulturell identitet og regional utvikling 

   Engen, Thor Ola (8;2002, Research report, 2002)
   I samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Norges forskningsråd, arrangerte Flerfaglig gruppe for minoritetsstudier ved Høgskolen i Hedmark den 10. - 12. januar 2002 en forskningskonferanse på Victoria hotell, Hamar, med ...
  • Kvalitetsutvikling i samspillet mellom høgskolen og praksisfeltet i grunnskolelærerutdanningen: Hvordan kan strukturelle endringer og kompetanseutvikling bidra? Et delprosjekt under PIL-prosjektet (Praksis som integrerende element i lærerutdanning) 

   Eriksen, Stig; Gloppen, Bjørg Herberg (Rapport;13/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Høgskolen i Hedmark søkte i 2008 om midler til å delta i delprosjekt under PIL og har deltatt med to prosjekter. Intensjonen med PIL-prosjektet er å styrke relasjonen til praksisfeltet. Det første delprosjektet har ...
  • Lauv på innmark som elgfôr: En kunnskapsoversikt 

   Hesjadalen, Magnar (Rapport;14/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Utredningen søker å gi en kunnskapsoversikt over hva som er kjent om produksjon av lauv som elgfôr for nordiske forhold. Kapittel 1 og 2 gir en historisk bakgrunn for elgens beitegrunnlag, og hvordan problemene arter ...
  • Lesing på papir og skjerm 

   Kulbrandstad, Lise Iversen (Rapport;12/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Barn og unge som vokser opp i dag, møter et bredt spekter av tekster – på papir og på skjerm. For å bli gode lesere må de lære å tilpasse lesingen sin til situasjonen og til formålet med lesingen. Når man skal ...
  • Lesing på ungdomstrinnet : en rapport fra et Gi rom for lesing!- prosjekt 

   Haugstveit, Tove Brit; Sjølie, Gunvor; Sommervold, Tove (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2009)
   Norsk: Denne rapporten er et resultat av et prosjekt knyttet til strategiplanen Gi rom for lesing!, finansiert av Utdanningsdirektoratet og med støtte fra Høgskolen i Hedmark. Rapporten bygger på intervjuer med ...
  • Life satisfaction in Asian households : a model of health, family life and money 

   Criswell, Andrew; Ariyabuddhiphongs, Vanchai (Rapport, Research report, 2008)
   English: Life satisfaction has been extensively studied in developed countries frequently using methods of self-report questionnaires and correlational analysis. This paper contributes to existing literature in two novel ...
  • LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006–2008 

   Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Ottosen, Anna L. (Høgskolen i Hedmark - Rapport;05/2009, Research report, 2010)
   Norsk: I denne forskningsrapporten presenteres kvantitative og kvalitative resultater av arbeidet med LP-modellen i perioden 2006–2008. Høsten 2006 ble LP-modellen implementert 105 skoler i 33 kommuner i Norge. Lillegården ...
  • Lutvann-undersøkelsen. En case-studie om uteskolens didaktikk 

   Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen (10;2002, Research report, 2002)
   Lutvann-undersøkelsen tar sikte på å belyse den didaktiske tenkning og praksis som har utviklet seg i uteskole på Lutvann skole siden denne arbeidsformen ble innført i 1995 som et viktig element i skolens undervisning. ...
  • Lutvann-undersøkelsen En case-studie om uteskolens didaktikk. Delrapport 2 

   Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen (9;2003, Research report, 2003)
   Lutvann-undersøkelsen tar sikte på å belyse den didaktiske tenkning og praksis som har utviklet seg i uteskole på Lutvann skole siden denne arbeidsformen ble innført i 1995 som et fast innslag i skolens undervisning. En ...
  • «...lytte – gi de små ordene rom...» : En studie av kommunalt psykisk helsearbeid relatert til ungdom i Hedmark 

   Jørstad, Randi (Høgskolen i Hedmark - Rapport;04/2009, Research report, 2010)
   Norsk: Dette er en kvalitativ, deskriptiv studie av kommunalt psykisk helsearbeid i Hedmark. Målet med studien var å utvikle teoretisk og praktisk kunnskap om psykisk helsearbeid relatert til ungdom ved å undersøke ...
  • Lærerstudentenes arbeidsinnsats, mestring og fullføring 

   Børresen, Marit Bjorvand; Lindseth, Odd Helge; Tangen, Dag (Rapport;03/2013, Research report, 2013)
   Norsk: Prosjektet har følgende problemstillinger: 1. Hvordan er lærerstudenters arbeidsinnsats i løpet av studietiden? 2. Hvordan er lærerstudentenes opplevelse av mestring i studiet? 3. Hvordan er lærerstudentenes ...
  • Manglende komparabilitet i kommunale data – eksemplifisert ved utgifter til sentraladministrative oppgaver. 

   Ranheim, Anne Kari; Østre, Stein (Rapport;16/2011, Research report, 2012)
   Norsk: Kostra-systemet (Kommune-Stat-Rapportering) er laget dels for å gi staten styringsinformasjon og dels for å gi kommuner et sammenligningsgrunnlag for økt kostnadseffektivitet og bedre tjenester. Utgangspunktet ...
  • Markberedning 

   Stener, Stig Ole; Økseter, Petter (11;2002, Research report, 2002)
   Et markberedningsforsøk ble anlagt i et høyereliggende furubestand i 1993. Fem markberedningsprinsipper ble sammenlignet med tanke på tilslag og høydevekst på furuforyngelsen. Etter 9 år var det ingen signifikant forskjell ...
  • Martyrenes belønning: Åp 20:4-6 fortolket 

   Hovdelien, Olav (8; 2001, Research report, 2001)
   Norsk: Martyrenes belønning handler om Johannes` åpenbaring 20:4-6 og ulike tolkninger av dette tekstavsnittet. Fremstillingen er delt i to deler: I Del I blir tolkningshistorien gjennomgått med vekt på de tolkningsmodellene ...
  • Masterutdanning i psykisk helsearbeid – et studentperspektiv 

   Eriksson, Bengt G.; Granerud, Arild; Hummelvoll, Jan Kåre (Rapport;1/2014, Research report, 2014-05-06)
   Psykisk helsearbeid som begrep og fagfelt er relativt nytt, og er bl.a. karakterisert av at psykiske helseproblemer betraktes prosessuelt og flerperspektivisk. Høgskolen i Hedmark har hatt videreutdanning innen psykisk ...
  • Med Madhia og Akbar fra barnehage til skole. En oppfølging av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Rapport 2 

   Skoug, Tove; Sand, Sigrun (6;2003, Research report, 2003)
   Dette er rapport nr. 2 fra evaluering av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Vi har fulgt seks barn fra prosjektbarnehagene gjennom deres første og andre skoleår ved to ...