Show simple item record

dc.contributor.authorHaugstveit, Tove Brit
dc.contributor.authorSjølie, Gunvor
dc.contributor.authorØygarden, Bjarne
dc.date.accessioned2008-08-12T13:23:34Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-7671-537-0
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133884
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten belyser hvordan lærerne i sin undervisning utvikler vurderingskompetanse og på hvilke måter dette kommer til uttrykk i deres praksis. Utgangspunktet for arbeidet er nye forventninger og krav til skolen om å utvikle en praksis der vurderingen er et dynamisk og aktivt element i elevenes læringsprosesser. Det krever en annen holdning til og forståelse av hvordan vurderingen skjer, enn den som tradisjonelt har vært vanlig i norsk skole. Utgangspunktet for prosjektet har vært vurdering knyttet til norskfaget, men også andre fag er med i materialet. Utvalget i undersøkelsen består av ni skoler med en lærer pr. skole. Lærerne har hatt 5., 6. eller 7. trinn. Vi har utført kvalitative observasjoner i klasserommene ved hver skole og samlet inn skriftlig materiale knyttet til vurderingsaktiviteter, både fra elevene og lærerne. Vi valgte gruppeintervjuet som metode for å følge lærernes refleksjon og utvikling gjennom prosjektperioden på grunn av denne intervjutypens eksplorerende funksjon og fordi gruppeintervjuet gir rom for et aktivt deltakerperspektiv. Det ble gjennomført tre intervjurunder over en periode på to år. Rapporten viser og drøfter hva vurdering på barnetrinnets 5., 6. og 7. trinn innbærer, og hvordan lærerne forstår vurderingsskompetanse, blant annet i forhold til målrelatert og individrelatert vurdering. Den forsøker å formidle hvordan vurdering inngår som del av læringsforløpet i klasseromskontekster, i hvilken grad og hvordan lærere utvikler vurderingskriterier og tar i bruk nye vurderingsredskaper, hvordan vurderingskompetanse blir forstått som del av lærerrollen, hvilke dilemmaer lærerne ser i vurderingsarbeidet og hva lærerne legger vekt på i sin vurderingspraksis.en
dc.description.abstractEnglish: This report throws light on how teachers, in their teaching, develop assessment skills and how they use these skills in their practice. The starting point for this is the new expectations and demands placed on schools to develop a practice where assessment is a dynamic and active element in the pupils’ learning processes. It requires a different attitude to and understanding of how assessment works than what has been the traditional view in the Norwegian school system. The starting point for the project has been assessment in connection with Norwegian as a school subject, but other subjects have also been included in the material. Nine schools were selected, with one teacher from each school. The teachers were responsible for Years 5, 6 and 7. We have carried out qualified observations in the classroom in each of the selected schools and we have collected written material on assessment procedures from both pupils and teachers. We chose the group interview as a method for seeing the teachers’ reflections and development through the project period because this type of interview has an exploratory function and encourages active participation. There were three rounds of interviews over a period of two years. The report shows and discusses what assessment/evaluation in Years 5, 6 and 7 involves, and teachers’ understanding of assessment skills with regards to, amongst other things, goal-related and individual-related assessment. It attempts to demonstrate how assessment is an integral part of the learning process in the classroom, how and to what extent teachers develop their assessment criteria and use new assessment strategies, how assessment skill is understood as a part of the teacher’s role, what problems the teachers themselves see in assessment, and what they prioritize in their assessment practice.
dc.description.sponsorshipNorges Forskningsråd, programmet Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving (KUPP)en
dc.format.extent2022420 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries05/2006en
dc.subjectprofesjonsfaglig kompetanseen
dc.subjectelevvurderingen
dc.subjectvurderingspraksisen
dc.subjectKUPPen
dc.titleVurdering som profesjonsfaglig kompetanse : rapport fra et KUPP-prosjekten
dc.title.alternativeAssessment as a professional skill : report from a KUPP projecten
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record