Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorLøken, Harald N.
dc.contributor.editorStubø, Ingebjørg
dc.date.accessioned2011-06-24T11:23:56Z
dc.date.available2011-06-24T11:23:56Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7671-834-8
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133946
dc.description.abstractNorsk: I desember 2008 vedtok Stortinget ny formålsparagraf for grunnskolen. Der heter det at «opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet» (Kunnskapsdepartementet, 2008). Norske myndigheter har dermed gitt normative føringer for hvilke verdier som skal ligge til grunn for virksomheten i norsk grunnskole, og solidaritet er en av disse verdiene. Men dersom de faktiske verdiene som preger dagens norske samfunn skulle være retningsgivende for skolens verdigrunnlag, er det tvilsomt om soldaritet ville bli inkludert i verdifundamentet. Det er neppe tvil om at solidaritetstanken er under press i dagens Europa. Verdiens pressede stilling fordrer refleksjon over solidaritetstankens plass i skolens verdigrunnlag. Initiativtakere til dette prosjektet var lærerutdannerne Harald N. Løken og IngebjørgStubø ved Høgskolen i Hedmark. Andre prosjektdeltakere var grunnskolelærerne Anita Andersen og Kjersti Ree Skrefsrud ved Prestrud skole og allmennlærerstudentene Dag Martin Grambo og Gry Sæther. Prosjektarbeidet startet vinteren 2009 og ble avsluttet våren 2011. Prosjektdeltakerne ønsket å reflektere over solidaritet som holdning og verdi i grunnskolen. Prosjektgruppa valgte derfor å konsentrere seg om et temaområde og ikke en avgrenset problemstilling. Prosjektbidragene som finnes i denne rapporten, svarer derfor ikke på ett bestemt spørsmål, men belyser temaområdet – solidaritet som holdning og verdi i grunnskolen – fra ulike synsvinkler.en_US
dc.description.abstractEnglish: In December 2008 the Norwegian Parliament passed a law setting out the aims of the compulsory school. This law stated that «education shall build on the basic values of Christian and humanist traditions, such as respect for human dignity and nature, freedom of thought, caring for others, forgiveness, equality and solidarity.» (Department of Education, 2008). The Norwegian authorities have thereby given normative guidelines as to what values should be the basis for activity in the Norwegian school system, and solidarity is one of these values. But if the actual values that characterise Norwegian society were to be the basis for the school’s values, it is doubtful whether solidarity would be included. There is little doubt that the idea of solidarity is under pressure in Europe today, a fact which should give cause for reflection about the place of solidarity in the school’s values. The initiative to this project was taken by teacher educators Harald N. Løken and Ingebjørg Stubø at Hedmark University College, Norway. Other participants in the project were primary school teachers Anita Andersen and Kjersti Ree Skrefsrud at Prestrud School and student teachers Dag Martin Grambo and Gry Sæther. Work on the project started in the winter of 2009 and was completed in the spring of 2011. The participants wished to reflect on the notion of solidarity as a value in the school system. Therefore they chose to concentrate on a wider theme area and not a limited topic area. The contributions in this report do not attempt to answer one specific question, but seek to throw light on a larger theme – solidarity as a basic value in the compulsory school – from different points of view.
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesRapport;11/2011
dc.subjectGrunnskolens formålsparagrafen_US
dc.subjectSolidaritet i grunnskolenen_US
dc.subjectJonasen_US
dc.subjectLevinasen_US
dc.subjectLøgstrupen_US
dc.subjectObject clauseen_US
dc.subjectSolidarityen_US
dc.subjectCompulsory schoolen_US
dc.titleKan vi enes om solidaritet?: Solidaritet som holdning og verdi i grunnskolenen_US
dc.title.alternativeCan we agree about solidarity?: Solidarity as a basic value in the compulsory schoolen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber137en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel