Show simple item record

dc.contributor.authorØvergaard, Marthe
dc.date.accessioned2011-01-13T11:40:18Z
dc.date.available2011-01-13T11:40:18Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7671-810-2
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133948
dc.description.abstractNorsk: Hensikten med denne studien er å få en forståelse av hvordan tidligere faste brukere ved Sagatun Brukerstyrt senter har opplevd tiden de var aktive ved senteret og om dette har hatt noen innvirkning på deres livssituasjon. Undersøkelsen skal bidra til å sette søkelys på hvilke faktorer senteret bør vektlegge i tiden fremover. Studien har en hermeneutisk tilnærming der menneskelige erfaringer brukes som et verktøy for å få en forståelse av fenomenet. Studien bygger på kvalitative forskningsintervjuer med fjorten tidligere faste brukere ved Brukerstyrt senter. Personer som selv er delaktige i fenomenet som studeres og har erfaringer med hvordan det er å være bruker ved senteret. Analysen i studien er datastyrt (Malterud, 2006) og det er valgt å gjøre en kvalitativ innholdsanalyse som beskrevet av Granheim og Lundman (2003). Funnene ble kategorisert i to hovedtemaer; En ny måte og definere seg selv på og Å være en betydningsfull del av et fellesskap med tilhørende kategorier og underkategorier. I tema En ny måte og definere seg selv på var fokus på det friske en fremtredende del. Det handlet om at det var fokus på utvikling og ikke begrensninger, at man kunne være seg selv og stå fram som den man er. Senteret driver ikke med behandling men funnene viser at det likevel har en behandlende effekt å være der. Et moment å være bevisst på i forhold til dette fokuset er om det kan føre til at man unnlater å benytte seg av tilbudet når man er syk. Et annet sentralt element i forhold til dette temaet er hvordan arbeid og aktivitet har vært med å løfte personene. Ved at det er meningsfulle aktiviteter som er nyttige for både en selv og fellesskapet. Samtidig som det har bidratt til viktige mestringsopplevelser. Under tema to Å være en betydningsfull del av et fellesskap utpekte det seg tre kategorier; Et inkluderende miljø, Å kjenne tilhørighet og Utvikle sosiale relasjoner. Miljøet betegnes åpent, varmt og inkluderende hvor man følger seg velkommen. Et sted hvor man føler trygghet, opplever vennskap og jevnbyrdighet og hvor man får tilgang til sosiale nettverk og blir i stand til selv å bygge sosiale nettverk. Det viser seg at man samtidig må være oppmerksom på og jobbe med dette miljøet slik at det ikke utvikler seg til å bli så tett med uskrevne adgangstegn og væremåter det kan være vanskelig for andre og komme inn i. Resultatene viser at brukerne er en gruppe med mange ressurser, og at man ved å ta i bruk og fremme disse ressursene kan skape bedringsprosesser i forhold til egen psykisk helse. Gjennom deltakelse i arbeid og aktivitet ut fra brukerens behov oppleves mestring og tilhørighet i et sosialt fellesskap. Ni av informantene har ved hjelp av senteret kommet ut i arbeid eller skole igjen. Brukerstyrte tiltak som baseres på aktivitet og fellesskap kan bidra til økt deltakelse og gi mulighet for sosial og yrkesmessing rehabilitering. Studiens resultater viser at Brukerstyrt senter er et nødvendig og viktig tilbud som kan gi mennesker med psykiske problemer en arena for aktivitet, mestring og sosialt fellesskap på egne premisser. Tilbudet som gis gir en setting der individer blir verdsatt og bedre kan verdsette seg selv.en_US
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this report is to get an understanding of how earlier regular users at Sagatun user-driven center have perceived the time they were active at the center and if this has had any impact on their current situation. The report shall help to highlight which factors the center should emphasize in the future. The study has a hermeneutic approach where human experiences are applied as tool to get a better understanding of the phenomena. The report is based on qualitative interviews with 14 former regular users of the center. Persons who are personally involved in the phenomena studied and have experience of how it feels to be a user at the center. The analysis in the report is databased (Malterud, 2006) and the analysis chosen is qualitative content analysis as described by Granheim and Lundman (2003). The findings were categorized in two main themes; A new way to define themselves and to be a significant part of a community with corresponding categories and subcategories. In the theme a new way to define themselves the focus on the healthy was a prominent part. It was about the fact that focus was placed on development and not limitations, that they could be themselves and stand up as who they are. The center does not engage in any treatment but the findings show that being there still has a therapeutic effect. A factor to be aware of in relation to this focus is if it can cause one to fail to use the center in times of sickness. Another central element in relation to this theme is how work and activities have contributed to lift people. It’s important that there are meaningful activities that are useful both for oneself and the community. Such activity is at the same time contributing to important coping experiences. Under the theme to be a significant part of the community three categories stood out; an including environment, to feel a sense of belonging and develop social relations. The environment is described as open, warm and including where one feels welcome. A place where one feels secure, experiences friendship and equality and where one gets access to social networking and are able to build social networks themselves. As it turns out you have to be aware of and work with this environment so that it does not develop to be so closed with unwritten rules of participation and behaviors that can be hard for others to participate in. The results show that the users are a group of many resources, and that by applying and promoting these resources can create healing processes in relation to their own mental health. Through participation in work and activities based on the needs of the users they perceive mastery and belonging in a social community. Nine of the users are through the help of the center back in work or school. User-led initiatives bases on activity and community can help increased participation and give opportunities for social and occupational rehabilitation. The results of this report show that User- driven center is a necessary and important service that can provide an arena for activity, coping and social community on their own terms for people with mental health problems. The service provided gives a setting where individuals are appreciated and by that can better appreciate themselves.
dc.description.sponsorshipHøgskolen i Hedmark og Sagatun Brukerstyrt Senteren_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesRapport;01/2011
dc.subjectpsykiske problemeren_US
dc.subjectbrukermedvirkningen_US
dc.subjectevalueringsstudieen_US
dc.titleSagatun Brukerstyrt Senter: Brukererfaringeren_US
dc.title.alternativeSagatun Brukerstyrt Senter: User experiencesen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263en_US
dc.source.pagenumber106en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record