Show simple item record

dc.contributor.authorKvammen, Per Ivar
dc.contributor.authorBrekke, Mari Lutnæs
dc.date.accessioned2011-03-21T10:09:03Z
dc.date.available2011-03-21T10:09:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7671-818-8
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133960
dc.description.abstractNorsk: Rapporten beskriver et undervisningsopplegg som ble gjennomført på femte årstrinn våren 2008 som en del av prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og Høgskolen i Hedmark. Innholdet er knyttet til hovedområdet Mangfold i naturen i naturfag og omhandler blomsterplantenes bygning og en gjennomgang av tolv vanlige vårplanter. Sentralt i undervisningsopplegget er at elevene skal ta i bruk utforskende arbeidsmåter og gjennomføre et «forskerspireopplegg», der det inngår en praktisk og teoretisk undersøkelse av hvordan vårplantene er tilpasset til å spire og sette blomst og frukt tidlig på våren. For å undersøke i hvilken grad elevene klarte å gjennomføre en undersøkelse etter «forskerspire»-metoden og hvilket faglig utbytte de fikk ble det ført feltnotater, både inne i klasserommet og ute i felt, og det ble gjennomført intervjuer med elevene i etterkant. I tillegg utgjør elevarbeidene, det vil si notatene fra feltarbeidet, loggskjemaene og plakatpresentasjonene en viktig del av datagrunnlaget. Hovedfunnene er at elevene har mange forslag til hypoteser de ønsker å undersøke og at de klarer å undersøke hypotesene, også i felt. Presentasjon av resultatene i klassen ble derimot ensformige og kjedelige og ga lite utbytte for de elevene som hørte på. Det fremgår tydelig av intervjuene at elevene setter pris på praktisk arbeid ute i naturen. Elevene klarte langt på vei å gjennomføre forskerspireopplegget slik de hadde planlagt, men vi ser også at skal arbeid med hovedområdet Forskerspiren bli vellykket, må det læres over tid. Vi erfarte at vårplantene er et velegnet tema i Mangfold i naturen i femte årstrinn og at skal feltarbeid bli vellykket, må det være godt planlagt, ha en stram «regi» og ha tydelige læringsmål.en_US
dc.description.abstractEnglish: The teaching activities described in this report was implemented in fifth grade in spring 2008 as part of the project Better Learning Strategies in Science and Mathematics, a joint project between the municipality of Nes in Akershus and Hedmark University College. The content is linked to the main curriculum-area Diversity in nature and deals with the building of the flower plants and a review of twelve common spring-plants. Central to the teaching program is that students should make use of investigative methods and implement a «Budding researcher approach», which included a practical and theoretical investigation of how spring-plants are adapted to germinate and flower and set fruit in early spring. To investigate the extent to which students were able to conduct a «budding researcher»-investigation and the academic benefit they received, there was recorded field notes, both inside the classroom and out in the field, and it was conducted interviews with students afterwards. In addition, the student works, that is, notes from field work, log forms, and poster presentations are an important part of the data. The main findings are that students have many suggestions to the hypotheses they wish to investigate and that they are able to examine the hypothesis, also in the field. Presentation of the results in class, however, was monotonous and boring, and gave little benefit for those students who listened. It appears evident from the interviews that students appreciate the practical work outdoors. The students did well on the way to conduct «the budding research»-program as they had planned, but we also see that a successful working with The budding researcher, needs learning over time. We found that spring-plants is a suitable theme of Diversity in nature in the fifth grade and that if the fieldwork will be successful, it must be well planned, be strict «organized» and have clear learning objectives.
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesRapport;04/2011
dc.subjectmangfold i naturenen_US
dc.subjectvårplanteren_US
dc.subjectfeltarbeiden_US
dc.subjectforskerspirenen_US
dc.subjecttilpasningeren_US
dc.titleVåren kommer! Forskerspiren som metodisk tilnærming i et feltarbeiden_US
dc.title.alternativeThe spring is coming! The budding researcher as a methodical approach in field worken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.source.pagenumber53en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record