Show simple item record

dc.contributor.authorKnudsmoen, Hege
dc.contributor.authorBerg, Bjørn
dc.date.accessioned2013-03-22T10:23:54Z
dc.date.available2013-03-22T10:23:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-7671-895-9
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134136
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten omhandler profesjonskandidatene som avsluttet sin utdanning som allmennlærere, førskolelærere og sykepleiere ved Høgskolen i Hedmark i 2010 og 2011. Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark har utført oppdraget på vegne av Høgskolen i Hedmark. Hovedformålet med denne undersøkelsen har vært å få en tilbakemelding fra de ferdig utdannete kandidatene etter overgangen til arbeidslivet om arbeidssituasjon og sammenhengen mellom utdanningen og profesjonsutøvelsen. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Quest Back som en spørreundersøkelse rettet mot kandidatene som fikk vitnemål i 2010 og 2011. Alt i alt var dette 711 kandidater og den reelle svarprosenten var 36,9 når det ble korrigert for manglende adresser. Dette er på nivå med tilsvarende undersøkelser for bachelorstudenter som er gjennomført i de siste årene (Arnesen 2010, Karrieresenteret og TNS Gallup 2011, Rambøll 2008, Støren mfl. 2012). Undersøkelsen ble konsentrert rundt tema som begrunnelser for valg av studietilbud, tilfredshet med utdanningen, utdanningens relevans, utdanningens samsvar med forventninger, behov for videreutdanning, anbefaling av studiet for andre og mulige forbedringer av studietilbudet. Undersøkelsen viste at de samme faktorer som var viktige ved valg av studietilbud, også var viktige ved valg av første jobb. Så å si alle kandidatene fikk relevante jobber umiddelbart. 9 av 10 førskolelærere var fast ansatt. Tilsvarende tall for allmennlærere og sykepleiere var 6 av 10. Av alle kandidatene var 7 av 10 ansatt i heltidsstillinger. De aller fleste kandidatene hadde jobb i de fire fylkene, Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Kandidatene er gjennomgående fornøyd eller svært fornøyd med sin profesjonsutdanning fra Høgskolen i Hedmark. Førskolelærerne og sykepleierne er litt mer fornøyd enn allmennlærerne. Kandidatene vurderer at de har fått god profesjonskompetanse, med førskolelærerne som de mest fornøyde. Kandidatene vurderer arbeidslivskompetansen positivt, men mener likevel at de ikke har fått tilstrekkelig digital kompetanse. De vurderer kommunikasjons- og formidlingskompetansen generelt positivt, men med noen forbehold når det gjelder tverrfaglig samarbeid og forhandlingsevne. Og flertallet vurderer også lederkompetansen positivt selv om mange sykepleierne og allmennlærerne vurderte at de kunne hatt mer kompetanse i ledelse og prosjektarbeid. 3 av 4 kandidater ville valgt samme utdanning på nytt. Nær halvparten av allmennlærerne har startet med tilleggsutdanning eller spesialisering, mens 1 av 5 førskolelærere og sykepleiere har gjort det samme. 9 av 10 kandidater ville anbefale profesjonsutdanningen ved Høgskolen i Hedmark til andre.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This research report present results from the graduates’ study of profession practitioners, including teachers in preschool and school and nurses, who completed their study at Hedmark University College in 2010 and 2011. The Centre for Studies of Educational Practice (SePU) at Hedmark University College has conducted this quantitative survey on behalf of the Hedmark University College. The main purpose of this survey was to obtain feedback from the graduates about the transition from study to work, about work and the relationship between education and professional practice. The survey was conducted using Quest Back as a survey aimed at graduates who received diplomas in 2010 and 2011. All in all, this was 711 students and the effective response rate was 36,9 when it was corrected for missing addresses. This is in line with similar studies for undergraduates conducted in the past years (Arnesen 2010, Karrieresenteret and TNS Gallup 2011, Rambøll 2008, Støren mfl. 2012. The survey focused upon topics such as reasons for deciding to study, satisfaction with training and teaching, the relevance of the course of study for practice, whether the education was consistent with expectations, the need for continuing education, the recommendation of the courses of study to other students and possible improvements of the courses for professional practice. The survey indicated that the same factors that were important in the selection of profession, were also important in the choice of first work. Virtually all candidates obtained relevant work. 9 out of 10 candidates from kindergarten were permanently employed. Corresponding figures for the teachers and nurses was 6 of 10. Of all the informants 7 of 10 were employed in full-time work. The majority of graduates had work in the four counties of Hedmark, Oppland, Akershus and Oslo. The graduates were generally satisfied or very satisfied with their professional education from the Hedmark UniversityCollege. Preschool teachers and nurses are slightly more satisfied than the teachers in school. All candidates considering that they have acquired good professional skills, although the preschool teachers are the most satisfied. Most of the candidates consider their workplace competence positively, but held they had not received sufficient digital competence. They assess communication and dissemination skills generally positive, but with some modification when it comes to interdisciplinary collaboration and ability to negotiate. And the majority also consider their management skills positively, although many nurses and teachers considered that they could have more expertise in management and project leadership. 3 of 4 candidates would choose the same professional education again. Almost half of the teachers have undertaken continuing education or specialized, while 1 in 5 preschool teachers and nurses have done the same. 9 out of 10 candidates would recommend study at the College of Hedmark to others.
dc.description.sponsorshipHøgskolen i Hedmarkno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;02/2013
dc.subjectprofesjonsutdanningno_NO
dc.subjectspørreundersøkelseno_NO
dc.subjectlærereno_NO
dc.subjectsykepleiereno_NO
dc.subjectførskolelærereno_NO
dc.title«Tilfredse kandidater»: Kandidatundersøkelse av profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Hedmark avsluttet 2010 og 2011no_NO
dc.title.alternative«Satisfied candidates»: Survey from the graduates’ study of profession practitioners who completed their study at Hedmark University College in 2010 and 2011no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber50 + vedleggno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record