• Maskindikt og teknopoetikk i Øyvind Bergs Hva ville maskina ha sagt. 

      Rustad, Hans Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Artikkelen er en lesning av Øyvind Bergs diktsekvens Hva ville maskina ha sagt (2012). Hensikten er å vise hvordan industrimaskinen framstilles i diktene, og hvordan diktsekvensen kan leses som teknopoetikk. Videre drøfter ...