Show simple item record

dc.contributor.authorStorsæter, Gunhild Rogstad
dc.date.accessioned2014-09-22T13:06:16Z
dc.date.available2014-09-22T13:06:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220949
dc.description.abstractDenne studiens formål har vært å finne ut av om Vang kommune blir et mer attraktivt sted for potensielle tilflyttere og fastboende med tilflyttingsprosjektet Innovangsjon tilstede. Det har blitt gjennomført en del tilflyttingsprosjekter i Norges land, men få har konkrete resultater å vise til. Kan Innovangsjon gjøre denne trenden til skamme? For å finne svar på dette har jeg gjennomført en digital spørreundersøkelse i Questback for innbyggere i Vang, og alle andre med kjennskap til kommunen. Den ble distribuert via Innovangsjon sine e-post kontakter, lagt ut på www.vangivaldres.no og på Facebooksiden «Vang». Resultatene fra undersøkelsen har blitt analysert kvantitativt. Jeg har delt inn analysen i to kategorier, etter om respondentene kan tenke seg å flytte til Vang eller bor der allerede, og sammenlignet disse gruppene mot hverandre og mot de som ikke kan tenke seg å flytte til Vang. Analysen viser at Innovangsjon påvirker gruppen som kan tenke seg å flytte til Vang i positiv grad, sammenlignet med de som ikke kan tenke seg å flytte. De tror det blir enklere å flytte til Vang med Innovangsjon på banen, de har et godt inntrykk av Innovangsjon, de synes at Vang har et innovativt bedriftsmiljø, de mener det tilrettelegges godt for økt tilflytting i Vang, og de har fått mer lyst til å flytte til Vang etter at Innovangsjon startet opp. Denne gruppen tror også at Innovangsjon kan være en modell for andre distriktsområders bygdeutvikling. I sammenligningen mellom gruppen som kan tenke seg å flytte til Vang mot de som bor der allerede, har lysten til å flytte til Vang blitt sterkere etter at Innovangsjon startet opp blant de som kan tenke seg å flytte dit. I denne gruppen er det mange unge uten barn, de savner arbeid i Vang, de har liten erfaring med etablering av egen bedrift, og mange er studenter. I spørreundersøkelsen var det også noen åpne spørsmål. Der er det både ros og ris til Innovangsjon, som de kan ta med seg i sitt videre arbeid. Jeg har benyttet meg av krysstabeller og sett nærmere på svarene til de som kan tenke seg å flytte til Vang, og de som bor der allerede. 24 personer kan tenke seg å flytte til Vang kommune, noe som er et godt resultat for en utkantkommune som Vang. Hele 16 av de 24 potensielle tilflytterne er i aldersgruppen 20-29 år, noe som indikerer en yngre flyttestrøm enn hva som er vanlig, da mange vanligvis flytter når barna er i skolealder. De 24 respondentene ligger høyt over lands- og fylkesgjennomsnittet utdanningsmessig, og hele 83 % har utdanning utover videregående skole. 8 av de 24 ønsker å skape en egen arbeidsplass, noe som er et ekstra pluss for kommunen og distriktet, da relevant arbeid kan være vanskelig å finne. Jobb er vanligvis det viktigste flyttemotivet i undersøkelser. Blant de 24 som kan tenke seg å flytte til Vang, var nærhet til natur, familie og oppvekstmiljø/ miljø viktigste grunn for flytting. I tillegg viste det seg at 80 % av de som kan tenke seg å flytte til Vang synes arbeids- og bedriftsmiljøet i kommunen er svært eller nokså nyskapende. Dette vitner om at Vang er i vinden, og at folk legger merke til at det skjer mye positivt i kommunen. Jeg tok også en nærmere titt på de som allerede bor i Vang. Det viste seg at ca. halvparten av de 62 respondentene som bor i Vang har startet eller har lyst til å starte egen bedrift. Halvparten har også mulighet for hjemmekontor i nåværende jobb. 66 % synes arbeids- og bedriftsmiljøet i Vang er svært eller nokså innovativt og nyskapende. På spørsmålene som gikk konkret på Innovangsjon sitt arbeid, hadde fastboende også et godt inntrykk av Innovangsjon. De mente at det ville bli enklere å flytte til Vang med Innovangsjon på banen. Over halvparten av de fastboende, og tre fjerdedeler av de som kan tenke seg å flytte til Vang, har troen på at Innovangsjon når målene sine som er satt med 10 nye arbeidsplasser per år fra 2012-2020, 1724 innbyggere innen 2020 og skape møteplasser for bedrifter og innbyggere i kommunen. De fastboende var også enige om at Innovangsjon kan være en modell for andre distriktsområders bygdeutvikling, og både fastboende og potensielle tilflyttere mener at Innovangsjon er med og setter Vang på kartet. Dette viser at ressursene Vang kommune og Innovangsjon har brukt på tilflyttingsprosjektet ikke er fånyttes. Resultatene viser som overnevnt signifikante sammenhenger mellom flere faktorer og grupper som er undersøkt. Innovangsjon gjør et betydningsfullt og viktig arbeid, og gjør kommunen mer attraktiv. Det foreligger et stort potensiale med de 24 respondentene som ønsker seg til Vang, hvor de fleste er unge, høyt utdannede og hvor flere ønsker å starte egne bedrifter. Det teoretiske rammeverket rundt denne masteroppgaven er litteratur som kan relateres til emnet, og erfaringer ved tidligere gjennomførte tilflyttingsprosjekt ulike steder i distriktene. Litteraturen jeg har sett på omfatter blant annet teori rundt temaer som flytting/ flyttemotiv, den kreative klasse, attraktivitet, integrering, entreprenørskap og innovasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.titleInnovangsjons betydning i Vang kommunenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber116nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record