Show simple item record

dc.contributor.authorRiksfjord, Magnus
dc.date.accessioned2014-10-01T10:01:13Z
dc.date.available2014-10-01T10:01:13Z
dc.date.issued2014-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222555
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven ønsket jeg å se på om det er andre gode alternativer til å legge ut gytegrus, for å øke produksjonen av ørret i små kystnære vassdrag. Ved å tilsette dødt trevirke i Foldvik- og Bjønnesbekken i Larvik kommune, ønsket jeg å se om dette økte tetthet og vekst hos ørret. Forsøket ble gjennomført med et kontroll- og et behandlingsområde i hver bekk. Behandlingsområdene ble tilført trevirke i slutten av juli måned. Det ble elektrofisket i 5 omganger i hver bekk fra 07.07.2013 til 02.12.2013. All fisk ble lengdemålt og veid. Noen få ørret ble også aldersbestemt. Ørrettetthetene i både Foldvik- og Bjønnesbekken var høye. Det var et markant skille mellom årsklassene 0+ og 1+, der 0+ årsklassen var meget sterk. Videre fant jeg en reduksjon i tettheter av ørretparr mot slutten av forsøksperioden i de 4 forsøksområdene. Spesielt et område hadde en sterk reduksjon i ørrettettheten. Det var ingen forskjeller i ørrettetthet eller biomasse som en følge av tilført trevirke. Mine resultater baserer seg på en 6 måneders forsøksperiode. Det kan tenkes at dette er for kort tid til å avdekke forskjeller i tetthet og vekst. En annen forklaring på mine funn kan være at kantvegetasjonen bestående av urter og gress kan være nok for å gi tilfredsstillende habitatsforhold, og at dødt trevirke således ikke vil bedre habitatsforholdene nevneverdig.nb_NO
dc.description.abstractThe main aim of my bachelor thesis was to investigate alternative measures to addition of spawning gravel as a means to increase production of trout in small, coastal streams. By adding woody debris in the Foldvik- and Bjønnes stream in Larvik municipality, I wanted to analyse whether this acted to increase the density and growth of the local trout. The experiment was performed with one control- and one treatment area in each stream. Woody debris was added to the treatment areas in late July. From July 07, 2013 to December 02, 2013, electro fishing was performed five times in each individual stream. All fish were measured and weighed. A subsample of trout was also aged. The trout density was high in both the Foldvik- and Bjønnes stream. There was a pronounced distinction between the 0+ and 1+ cohorts, where the 0+ year class was found to be very strong. Further, I found a reduction in the density of trout parr towards the end of the trial period in the four experimental areas. One area in particular had a marked decrease in trout density. I found no differences in trout density, or biomass as a result of the addition of woody debris. My results are based on a six months experimental period. It is possible that this limited time period is insufficient to reveal differences in trout density and growth. An alternative explanation to my findings could be that the edge vegetation, consisting of grass and herbs, is sufficient to provide adequate habitat conditions, and that the addition of woody debris did not affect the habitat conditions to any large degree.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEffekter av tilført dødt trevirke på tetthet og vekst hos parr av sjøørret i små kystvassdragnb_NO
dc.title.alternativeThe impact of the woody debris on juvinile trout (Salmo trutta) density, and growth in small, coastal sea-trout streamsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record