Now showing items 83-99 of 99

  • ”Takk for at du lærte oss å like hverandre” - Et studie av skolers forståelse av mobbing i lys av lovendringen 

   Rykhus, Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Mobbing har lenge vært et mye diskutert tema i samfunnsdebatten (Kunnskapsdepartementet, 2015; Wendelborg, 2018; Bakken, 2017), og ulike elevundersøkelser prøver å gi et tall på omfanget av mobbing som foregås i ...
  • Tanker i et fellesskap. Kritisk tenkning gjennom filosofi som metode i skolen. 

   Markeng, Synnøve (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: I skolens styringsdokumenter står det at opplæringen skal fremme elevene og lærlingenes evne til kritisk tenkning. Dette har den filosofiske samtale i skolen også fokus på. Filosofi som metode i skolen har hatt ...
  • Tilpasset opplæring for evnerike elever. 

   Fjell, Håkon (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven er et kvalitativt studie om tilpasset opplæring for evnerike elever. Problemstillingen handler om hvordan dette praktiseres ved tre utvalgte norske grunnskoler. Oppgaven undersøker hvordan ...
  • Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever. 

   Al-Hasan, Afraa (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Alle elever har rett til likeverdig opplæring, og vi som lærere er forpliktet i alle overordnede styringsdokumenter til at undervisning skal tilpasses elevenes forutsetninger. Formålet med min studie er å undersøke ...
  • Tilpasset opplæring og differensiering i styringsdokumenter og lærebøker. 

   Heflo, Ruben Halmrast (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Problemstillingen: Hva slags forståelse av tilpasset opplæring og differensiering får matematikklærere i møtet med styringsdokumentene og lærerbøkene i matematikk? Det blir først presentert et teorigrunnlag om ...
  • Tilskuereffekt og forsvarsmekanismers innvirkning i avdekking og rapportering av seksuelle overgrep. 

   Paulsen, Eili Korntorp (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne oppgaven har som formål å belyse lærerens indre prosesser i møte med seksuelle overgrep. Gjennom kvalitative intevjuer, har jeg gjennom ulike spørsmål og illustrasjoner forsøkt å belyse hvorfor så få ...
  • To verdener av grunnstoff 

   Dyve, Kristin (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg forsøkt å finne svar på denne problemstillingen: «Hvordan er elevenes forståelse av grunnstoffbegrepet, og hvordan kan læreren ha påvirket denne forståelsen?». For å finne ...
  • Ugraset i norskfaget – Ei undersøking av nynorsk som sidemål i utvalde læreverk for ungdomsskulen 

   Øien, Øyvind (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Nynorsk, og den sin plass i skulen er eit emne som blir diskutert. Med det som bakteppe ser denne oppgåva på omfanget av nynorsk i to læreverk i norskfaget for ungdomsskulen der bokmål er hovudmålet. Ho gjer ...
  • Ungdomskultur - et fremmedelement i skolen? 

   Bjørn, Emilie Nyfløt (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven tar for seg ungdomskultur i skolesammenheng, og hvordan denne kulturen kan være en del av ungdomsskoleelevenes identitetsdannelse. Ungdomstrinnet er særlig vektlagt, og det vil bli drøftet om ...
  • Utdanningsdirektoratet og skolens arbeid med redusert leselyst hos elever i den norske skolen. 

   Ramstad, Hanne (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: En myte som har blitt skapt i kjølvannet av PISA-undersøkelsens resultater i Norge er at gutter har mindre leselyst enn jenter i dagens norske skole. Dette ses i sammenheng med at deres leseferdigheter i gjennomsnitt ...
  • Uteundervisning og motivasjon på ungdomsskolen. 

   Gjelten, Anne Berit (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Problemstillingen i denne oppgaven er: «Hvordan vil elevenes motivasjon påvirkes ved å integrere uteundervisning i naturfag?». For å finne svar på problemstillingen har jeg benyttet meg av både kvantitativ og ...
  • Utforskende arbeid i naturfag er spennende! – En kvalitativ studie av utforskende arbeid i naturfag og elevenes holdninger til dette faget. 

   Rindhølen, Solfrid (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: I denne oppgaven har det blitt sett på hvordan utforskende arbeidsmåter kan påvirke elevers holdninger til naturfag. Det har blitt gjort intervjuer av tre elever ved tiende trinn. Intervjuene omhandler deres ...
  • Variasjon for variasjonens skyld? 

   Eriksen, Charlotte Myking (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Variasjon er en viktig faktor for å kunne tilpasse undervisningen til elevmangfoldet. Læreren har ofte et bredt utvalg av variasjonsmetoder som kan brukes for å variere innfallsvinkler, aktiviteter og arbeidsmåter ...
  • Verket og verden: sosialisering via skjønnlitteratur 

   Ruud, Maja (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Oppgaven er forankret i pedagogikkens sosialiseringsteori og norskfagets litteraturdidaktikk, og tar for seg hvordan skjønnlitteratur kan benyttes for å stimulere elevenes evne til empati og selvinnsikt. Evne ...
  • Vurdering for læring, en motiverende læringsprosess 

   Lunde, Lene Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hva vurdering for læring er, og på hvilke måter det kan gi økt motivasjon for læring. Vurdering for læring kom som en nasjonal satsing i 2010, og er en prosessorientert måte å ...
  • Vurdering for(er) læring 

   Ali, Basim Gullord (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven er et kvantitativt studie om egenvurdering og vurdering for læring. Oppgavens problemstilling har med hvordan dette kan være med å påvirke elevenes læring. Det er to 8. klasser fra samme ...
  • Å tenke i alle fag - Fundamentet for de grunnleggende ferdighetene. 

   Pedersen, Marthe Berger (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan filosofi som metode i grunnskolen skal kunne bidra til å fremme elevenes kritiske tenkning. Med støtte fra ulike kilder argumenteres det for hvordan kritisk tenkning er ...