Now showing items 37-56 of 99

  • ”Jenta mi, slapp av!” En litteraturstudie om stress 

   Sørhagen, Ida Karine (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Temaet for oppgaven er unges, særlig jenters, økende rapportering om psykiske vansker og utfordrende hverdagsliv. Dette er et tema som har vært mye diskutert og debattert i ulike forum, men som allikevel ikke synes ...
  • ”Karakterer på sånne ting går etter magefølelsen uansett” -­ en oppgave om vurdering i musikkfaget. 

   Egge, Karen Kleppe (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Musikk er et stort fag innholdsmessig, som igjen setter mange krav til vurderingen. Jeg har gjennom studier og praksis fattet stor interesse for vurdering i musikkfaget, og spesielt hvordan man kan vurdere elever ...
  • Kjønnsroller og kjønnsforskjeller i skolen 

   Huse, Martin Blakseth (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Jentene gjør det statistisk bedre på skolen enn guttene og kan smykke seg med tittelen «skolevinnere», mens guttene dermed står igjen som «taperne». Skolen skal være en møteplass hvor elevene møter likhet og ...
  • Korleis fangar ein energi frå lærebøker i naturfag? 

   Himle, Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Dette studiet bygger på ei kvalitativ innhaldsanalyse om korleis to ulike lærebøker i naturfag nyttar språk og omgrep til å formidle omgrepsforståing for energi. Energi er eit omfattande omgrep, og det krever ein ...
  • Kreativ skriving i naturfag. 

   Trønnes, Maya (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk:Problemstillingen min er: ”Hvordan viser elever forståelse for kjemiske reaksjoner i kreative tekster?” Metoden for min studie er å analysere 6 kreative tekster fra tre forskjellige elever. Disse elevene er ...
  • «La oss skrive sammen» - Samskriving på ungdomstrinnet 

   Lihovd, Jo Tormod Helstad (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Samskriving er alle former for tekstproduksjon der to eller flere personer skriver sammen på en tekst (Eritsland, 2008). Denne kvalitative undersøkelsen viser at det er flere måter å jobbe med samskriving på. Blant ...
  • Learning by Dewey. Om praktisk tilnærming til opplæring og teori i skolen. 

   Odden, Annfrid Rasch (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne studien handler om to læreres erfaringer rundt tilretteleggingen for undervisningen i klasserommet. Mange elever sliter med det faglige i grunnskolen og kan senere droppe ut av videregående opplæring. Én ...
  • Lesing som grunnleggende ferdighet 

   Freitag, Maiken Nordbye (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er lesing som grunnleggende ferdighet. Problemstillingen lyder som følger: ”Hvilke utfordringer er knyttet til lesing som grunnleggende ferdighet i et utvalg politiske dokumenter? Og ...
  • Likeverd som holdning 

   Borgen, Elin Fjeld (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan læreren kan fremme likeverd som holdning hos elevene. Oppgaven vil først ta for seg likeverd som begrep. Her vil jeg se hvordan likeverd ble praktisert og begrunnet i ...
  • En liten omvei: Elever med matematikkvansker og deres strategiutvikling ved hjelp av konkreter 

   Weiseth, Nina (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Sammenlignet med lese- og skrivevansker er ikke matematikkvansker like mye forsket på. Ut fra forskning er det omtrent ti prosent av norske elever som har matematikkvansker. På bakgrunn av dette er det viktig ...
  • Litteratur i norskfaget på ungdomstrinnet: En studie av fire læreres refleksjoner omkring valg av litterære tekster 

   Amundsen, Annika (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan reflekterer et utvalg lærere på ungdomstrinnet omkring valg av litterære tekster til norskundervisningen? Målet med denne studien var å få kunnskaper om hva ...
  • Lærarar sine tankar kring skriveutvikling. 

   Hareland, Erland (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Problemstillinga i denne rapporten er: Kva for tankar har lærarar om kva dei gjer under skriveprosessen for å utvikle elevane sine skriveferdigheiter? Fokusområdet er på responsløpet før-, under- og etter ...
  • Lærebok i engelskfaget: Et hinder for motivasjon? 

   Kveset, Torleif (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Både nasjonalt og internasjonalt viser undersøkelser til høy bruk og tillit til lærebøker i engelskundervisningen. Det er en føring fra fagpersoner om at det er for høy grad av lærebøker benyttet i engelskundervisning ...
  • Læreren som ser alle. En studie av lærere som lykkes i å danne gode relasjoner til sine elever. 

   Thorstensen, David (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I denne kvalitative undersøkelsen utforskes det gjennom teori knyttet til relasjonskompetanse og anerkjennelse hva som kjennetegner lærere som lykkes i å danne gode relasjoner til sine elever. Når det gjelder å ...
  • Lærernes valg av arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfagundervisningen på ungdomstrinnet. 

   Voldheim, Malin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven ser på hvordan tre naturfaglærere jobber med arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfag. Det blir utført intervjuer av naturfaglærere på ungdomsskolen, der de har blitt spurt om erfaringer og ...
  • Læringsutbytte av lekser 

   Aaberg, Helene Szabo (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Formålet med denne oppgaven har vært å finne ut hvordan lekser kan brukes på en læringsfremmende måte. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet teori knyttet til motivasjon, anerkjennelse og mestring. Gjennom ...
  • Menneskeverd, anerkjennelse og den etiske fordringen. 

   Storeggen, Sondre Mariannesønn Øvre (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven undersøker sammenhengen mellom menneskeverdet, anerkjennelse og den etiske fordringen. Det gjøres ved å studere hvilken måte disse begrepene relaterer til hverandre, og om det er mulig å argumentere for ...
  • Mikro- og makronivå i kreative fortellinger 

   Øveraas, Aina Eydis Steinsdottir (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i et kvalitativt forskningsarbeid. Problemstillingen min er: «Hvordan bruker elevene mikro- og makronivå gjennom å skrive kreative fortellinger i naturfag, og hvordan viser ...
  • Moralsk dannelse i spennet mellom individet og fellesskapet. 

   Hjaltadottir, Maria Klara Adalheidur (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven tar utgangspunkt i Charles Taylors bedømmelse av modernitetens konsekvenser. Han mener at det i moderniteten har blitt hevdet at individet er selvtilstrekkelig i moralsk henseende, og at mennesket i ...
  • Muntlige ferdigheter – digitale hjelpemidler som kilde til utvikling. 

   Bang, Joakim (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne kvalitative oppgaven bygger på problemstillingen ”Hvordan kan digitale hjelpemidler fremme elevenes muntlige ferdigheter i engelskfaget?” Oppgaven undersøker hvordan tre lærere ved en ungdomsskole tar i bruk ...